Новаторські впровадження у живописі Закарпаття першої половини ХХ століття

Demiurge: Ideas, Technologies, Perspectives of Design

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Новаторські впровадження у живописі Закарпаття першої половини ХХ століття
Innovative Implementations in Painting of Transcarpathia in the First Half of XX Century
 
Creator Lutsenko, Ihor; Закарпатська академія мистецтв
 
Subject митець; живопис; творчий метод; мистецький простір; стилістика; новаторство; формалізм; експресіонізм
75(477.87)"190/195"
artist; painting; creative method; artistic area; stylistics; innovation; formalism; expressionism
75(477.87)"190/195"
 
Description Мета дослідження – в публікації ставиться мета виявити засадні принципи творчого методу мистецького осередку Закарпаття та новаторські впровадження в напрацюваннях когорти митців, що працювали в регіоні. На прикладі окремих мистецьких постатей та аналізу їх творчих доробків проводиться спроба означити та висвітлити новаторські принципи. В цьому контексті беруться до уваги особливості взаємозв’язків європейських мистецьких центрів та творчого середовища Закарпаття в першій половині ХХ століття. Методика дослідження. Засобами порівняльної характеристики, методом співставлення та історизму розглядаються важелі впливу мистецького середовища центральної Європи на регіональні новаторські впровадження. Наукова новизна. У запропонованій статті розглянуто окремі складові процесів взаємодії українського, зокрема, закарпатського, та європейського мистецького середовища. Висвітлено складні процеси взаємодії мистецьких центрів та регіональної мистецької школи. Обґрунтовано основні засади формування новаторських ідей у контексті розвитку живопису Закарпаття першої половини ХХ століття. На цьому тлі окреслено основні віхи розвитку новаторських впроваджень у системі образотворчого мистецтва Закарпаття, зокрема, живопису. Розглядаючи загальномистецькі явища європейського простору, визначено окремі вагомі мистецькі події, які відбулися на території краю та за його межами, що дозволили виявити магістральні шляхи розвитку новаторських рішень окремих мистецьких постатей на основі їх творчого методу. Висновки. У результаті проведеного дослідження з’ясовано, що в першій половині ХХ ст. відбувається активний виставковий рух, а також творчі взаємообміни, які проявили себе у системі мистецько-освітніх процесів загальноєвропейського простору. В руслі таких подій образотворче мистецтво регіону пройшло період становлення та остаточно сформувалося. В цьому контексті спостерігається тенденція новітніх впроваджень у живописі окремих мистецьких постатей. Слід стверджувати, що в цьому контексті спостерігаються окремі внутрішні та зовнішні ознаки етноромантизму. Його внутрішній зміст сформувався на тлі традицій народного мистецтва регіону, яке стало глибинним резервом для творчих новацій значної кількості митців, що працювали тут. Етнокультурні мотиви характерно відображені у творчо-методичних напрацюваннях та складають основу творчості засновників закарпатської мистецької школи та першої плеяди учнів. Вагоме явище, яке сприяло новаторським рішенням, постало в активному пленерному, виставковому та мистецькоосвітньому процесі. Така тенденція дозволила простежити інноваційні рішення у системі творчого методу окремих майстрів. Слід стверджувати, що феномен закарпатської школи живопису характерно виокремився у власне стилістично-образне явище регіональної специфіки живопису. Така система побудована на традиціях народної культури регіону в призмі новітніх європейських тенденцій тогочасного мистецтва.
The aim of the research. The aim of this article is to find basic principles of creative method for art center of Transcarpathia and innovative implementations in best practices of a cohort of artists who worked in the region. Based on the example of art individuals and analysis of their works an attempt is made to define and highlight their innovative principles. In this context peculiarities of interrelations between European artistic centers and creative environment of Transcarpathia in the first half of the XX century are considered. Methodology of investigation. Using means of comparative characteristic, and methods of comparison and historicism the levers of influence of artistic environment in the Central Europe on regional innovative implementations are considered. Scientific novelty. In the mentioned article separate constituents of processes which lead to interaction of Ukrainian, in particular Transcarpathian and Jewish artistic environment, are considered. Complicated processes of interaction between art centers and the regional art school are clarified. Basic fundamentals for forming innovative ideas in the context of Transcarpathian art development in the first half of XX century are grounded. Main landmarks for development of innovative implementations in the system of visual art of Transcarpathia, in particular painting, are demonstrated. Considering common artistic events in European area several meaningful artistic events are defined, which took place on the territory of the region and beyond its boundaries and which allowed to define main tracks in development of innovative solutions for several artists based on their creative methods. Conclusions. As the result of the investigation it is stated that in the first half of the XX century active exhibition movement takes place, including creative interchange which proved itself in the system of artistic and educational processes in common European area. Within the flow of such events visual art in the region went through the period of establishment and was finally formed. In this context a tendency of innovative implementations in painting of individual artists is traced. It should be mentioned that in this context separate internal and external features of ethnic romanticism can be seen. Its internal content was formed based on the background of regional traditions of folk art which became an internal reserve for creative innovations of numerous artists who worked in the region. Ethnic and cultural motives are specifically displayed in creative and methodical best practices and build up a base for works of the founders of Transcarpathian art school and first group of students. An important event which contributed to innovative solutions, was active plein-air, exhibition, artistic and educational processes. This tendency allowed to trace innovational solutions in the system of creative method for separate artists. It should be stated that a phenomenon of Transcarpathian painting school specifically stood out for its own stylistic and visual phenomenon of regional specificity of painting. Such system is built on traditions of folk culture in the region through the prism of innovative European tendencies of art.
 
Publisher Kyiv National University of Culture and Arts
 
Contributor

 
Date 2018-12-26
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


 
Format application/pdf
 
Identifier http://demiurge.knukim.edu.ua/article/view/154791
10.31866/2617-7951.2.2018.154791
 
Source Demiurge: Ideas, Technologies, Perspectives of Design; № 2 (2018); 162-173
Деміург: ідеї, технології, перспективи дизайну; № 2 (2018); 162-173
2617-880X
2617-7951
10.31866/2617-7951.2.2018
 
Language ukr
 
Relation http://demiurge.knukim.edu.ua/article/view/154791/156148
http://demiurge.knukim.edu.ua/article/downloadSuppFile/154791/7122
http://demiurge.knukim.edu.ua/article/downloadSuppFile/154791/7123
http://demiurge.knukim.edu.ua/article/downloadSuppFile/154791/7124
 
Rights Copyright (c) 2018 Ігор Луценко
Copyright (c) 2018 Ihor Lutsenko
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library