Декоративно-ужитковий посуд в асортименті продукції склоцеху львівської експериментальної кераміко-скульптурної фабрики: до питання формотворення

Demiurge: Ideas, Technologies, Perspectives of Design

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Декоративно-ужитковий посуд в асортименті продукції склоцеху львівської експериментальної кераміко-скульптурної фабрики: до питання формотворення
Decorative and Household Utensils in the Product Assortment of Lviv Experimental Ceramic and Sculpture Factory: The Issue of Formation
 
Creator Bokotei, Mykhailo; Львівська національна академія мистецтв
 
Subject гутне скло; дизайн художнього скла; підприємства-скловиробники; декоративно-ужитковий посуд; художники-склярі; майстри-гутники
748(477.83)
blown glass; design of glass art; glass enterprises; decorative and household utensils; glass artists; blown glass artists
748(477.83)
 
Description Мета дослідження – виявити формотворчі, художньо-конструктивні та технологічні особливості малотиражної продукції українських підприємств-скловиробників кінця ХХ ст. на основі окремої категорії виробів – декоративно-ужиткового посуду. Методологія дослідження: використано методи діахронного та синхронного опису мистецьких явищ, метод формального аналізу та синтезу, структурно-функціональний і стилістично типологічний, а також метод інтерв’ю. Наукова новизна. Стаття становить частину наукового дослідження, яке вперше в українському мистецтвознавстві розглядає проблеми дизайну малотиражної гутної продукції вітчизняних скловиробників, зокрема в контексті роботи одного з найбільш розвинених підприємств країни – Львівської експериментальної кераміко-скульптурної фабрики. Висновки. Склоцех ЛЕКСФ, який функціонував упродовж 1962–2005 рр. став осередком продовження та розвитку традицій класичної української гути і базою для роботи художників-склярів з цілого Радянського Союзу. Власне тут у 1989 р. розпочали роботу міжнародні симпозіуми гутного скла у Львові, які увійшли в історію світового студійного руху і мали істотний вплив на розвиток склярства в Україні. На основі аналізу декількох різновидів склопосуду, який тиражувався у період найбільшого розквіту склоцеху ЛЕКСФ упродовж 1970–1980-х рр., визначено основні типологічні групи, висвітлено їх формотворчі особливості, колористичні характеристики та технологічні аспекти формування та декорування. Розглянуто також діяльності дизайнерів тиражної продукції: майстрів-гутників і професійних художників склярів, які на рівних умовах були авторами промислових зразків. Важливим для дослідження є також питання співпраці на лінії майстер – художник у контексті обміну досвідом, інтерпретації авторських ідей, співавторства.
The aim of the research is to find out the form-making, artistic-constructive and technological features of small-scale production of Ukrainian glass-making enterprises at the end of the twentieth century on the basis of a separate category of products, namely decorative and household utensils. Research methodology. Methods of diachronic and synchronous description of artistic phenomena, method of formal analysis and synthesis, structural-functional and stylistically typological method as well as interview method are used. Scientific novelty. The article is a part of a scientific study that for the first time in the Ukrainian art studies addresses the problems of design of smallscale production of blown glass producers, in particular in the context of the work of one of the most developed enterprises of the country – Lviv experimental ceramic and sculpture factory. Conclusions. The blown glass manufactory LEKSF, which functioned during the period of 1962–2005, became the focal point for the continuation and development of the traditions of the classical Ukrainian blown glass and the base for the work of glass sculptors from the whole Soviet Union. Actually, in 1989 the international symposiums of blown glass in Lviv, which made it into the history of the world studio movement and had a significant impact on the development of glass making
 
Publisher Kyiv National University of Culture and Arts
 
Contributor

 
Date 2018-12-26
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


 
Format application/pdf
 
Identifier http://demiurge.knukim.edu.ua/article/view/154789
10.31866/2617-7951.2.2018.154789
 
Source Demiurge: Ideas, Technologies, Perspectives of Design; № 2 (2018); 130-146
Деміург: ідеї, технології, перспективи дизайну; № 2 (2018); 130-146
2617-880X
2617-7951
10.31866/2617-7951.2.2018
 
Language ukr
 
Relation http://demiurge.knukim.edu.ua/article/view/154789/156146
 
Rights Copyright (c) 2018 Михайло Бокотей
Copyright (c) 2018 Mykhailo Bokotei
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library