Мистецтво бойчукіста Онуфрія Бізюкова 1960-х рр. Відродження експерименту

Demiurge: Ideas, Technologies, Perspectives of Design

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Мистецтво бойчукіста Онуфрія Бізюкова 1960-х рр. Відродження експерименту
Art of Boychukist Onufriy Bizyukov 1960-th. Revival of Experiment
 
Creator Petrashyk, Volodymyr; Київський національний університет культури і мистецтв
 
Subject бойчукізм; експеримент; площинність; конструктивне рішення; натюрморт; посткубізм; психологічний етюд; декоративність форми; фактурність; геометризація; пейзаж; ню
75.071.1(477)"196"(092)
bochukizm; experiment; plane; constructive decision; still life; postcubism; psychological sketch; decorative form; texture; geometrization; landscape; nude
75.071.1(477)"196"(092)
 
Description Мета дослідження – висвітлити тенденцію творчості художника-бойчукіста Онуфрія Бізюкова 1960-х років. Проаналізувати художньо-стилістичні твори митця цього періоду, виявити аспекти відродженння ідей бойчукізму в цей час. Методологія дослідження. Використано методи історичного і мистецтвознавчого аналізу. Наукова новизна. Вперше введено до наукового обігу факти з життя і творчості бойчукіста Онуфрія Бізюкова, проаналізовані полотна художника 1960-х років, виявлено схильність до експерименту у ракурсі ідей бойчукізму. Висновки. У результаті проведеного дослідження з’ясовано, що О. Бізюков застосовував прийоми посткубізму, експериментував з площиною та кольором у період 1960-х років. У творах художник звертає особливу увагу на композицію, конструкцію, ритміку, форму та їх відповідність до змісту. Найважливіше те, що митець зумів зберегти, розвинути і передати традиції школи Михайла Бойчука для майбутніх поколінь у другій половині ХХ століття.
The aim of the research is to highlight the tendency of the artist-boychukist Onufriy Bizyukov’s work of the 1960s. To analyze the artistic and stylistic works of the artist of this period, to reveal aspects of the revival of the ideas of Boychukism at this time. Research methodology. Methods of historical and art-study analysis are used. Scientific novelty. For the first time, the facts about the life and work of the boychukist Onufriya Bizyukova were introduced into scientific circulation, the analysis of the paintings of the artist of the 1960s, the tendency to experiment in the perspective of the ideas of Boychukizm was revealed. Conclusions. As a result of the research, it was found out that O. Byzyukov used postcurrency techniques, experimented with the plane and color in the 1960s. In the works the artist focuses on the composition, structure, rhythm, form and their correspondence to the content. The most important is that the artist managed to preserve, develop and transfer the traditions of the school of Michael Boychuk for future generations in the second half of the twentieth century.
 
Publisher Kyiv National University of Culture and Arts
 
Contributor

 
Date 2018-12-26
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


 
Format application/pdf
 
Identifier http://demiurge.knukim.edu.ua/article/view/154788
10.31866/2617-7951.2.2018.154788
 
Source Demiurge: Ideas, Technologies, Perspectives of Design; № 2 (2018); 115-129
Деміург: ідеї, технології, перспективи дизайну; № 2 (2018); 115-129
2617-880X
2617-7951
10.31866/2617-7951.2.2018
 
Language ukr
 
Relation http://demiurge.knukim.edu.ua/article/view/154788/156144
 
Rights Copyright (c) 2018 Володимир Петрашик
Copyright (c) 2018 Volodymyr Petrashyk
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library