Interaction of Youth Subcultures and Modern Fashion

Demiurge: Ideas, Technologies, Perspectives of Design

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Interaction of Youth Subcultures and Modern Fashion
Взаємодія молодіжних субкультур і сучасної моди
 
Creator Voronina, Maryna; Київський національний університет культури і мистецтв
 
Subject fashion; young people subculture; morally-aesthetic norms; common to all mankind values; suit character; lifestyle
316.723-053.6:391"20"
мода; молодіжні субкультури; морально-естетичні норми; загальнолюдські цінності; костюмний образ; стиль життя
316.723-053.6:391"20"
 
Description The aim of the study is the analysis of features of sociocultural phenomena of modern fashion and youth subcultures, as well as the identification of options for their interaction. Research methods. Taking into account the applied nature of the submitted work, in addition to the theoretical analysis of information sources, systematization of constituent elements of leading objects and standards of modern fashion and youth subcultures were carried out, as well as conceptualization of the delineation of the negative content and positive potential of the phenomena is considered. The scientific novelty of the research is to determine the variants of interaction of youth subcultures and modern fashion and to reveal the directions of using the obtained results in the system of professional training of future designers of clothing. Conclusions. The processes of the appearance and functioning of the categories “fashion” and “youth subcultures” are considered to be the subject to practically the same principles. The main principle is the desire to be emancipated from the crowd in order to attract attention to the personality. Another common important point for participants in both processes is the desire to find oneself like-minded people. Such an opportunity of external association is realized via the use of system of concrete objects and standards, which in turn are dictated by certain authoritative referents (initiators of the youth movement or leading designers). The third moment, uniting youth subcultures and fashion is the indicators of number and mass (which, in fact, determine the level of “success” of the analyzed categories). Among the options for interaction between fashion and youth subcultures, one can be absolutely sure of the following: influence, borrowing, sharing, imitation and distribution. The disclosure of these options will be able to add new convincing arguments in the educational programs about the distinction of the negative content and the positive potential of the phenomena under consideration. The image of a fashion person and representatives of youth subcultures is very close, they are based on common laws, identical cycles of development and transformation are taking place, and similar methods and means are used for their advertisement and distribution.
Мета дослідження – аналіз особливостей соціокультурних феноменів сучасної моди і молодіжних субкультур, а також визначення варіантів їх взаємодії. Методи дослідження. Враховуючи прикладний характер представленої роботи, окрім теоретичного аналізу інформаційних джерел і систематизації складових елементів провідних об’єктів та стандартів сучасної моди і молодіжних субкультур, було проведено концептуалізацію розмежування негативного змісту й позитивного потенціалу розглянутих феноменів. Наукова новизна дослідження полягає у визначені варіантів взаємодії молодіжних субкультур і сучасної моди та розкритті напрямів використання отриманих результатів у системі фахової підготовки майбутніх дизайнерів одягу. Висновки. Процеси появи і функціонування категорій «мода» та «молодіжні субкультури» підпорядковані практично однаковим принципам. Головним принципом є прагнення виокремитися з натовпу з метою привертання уваги до власної особистості. Іншим спільним важливим моментом для учасників обох процесів є бажання знайти однодумців. Така можливість зовнішнього об’єднання реалізується за рахунок використання системи конкретних об’єктів та стандартів, які, у свою чергу, продиктовані певними авторитетними референтами (ініціаторами молодіжного руху чи провідними модельєрами). Третім об’єднуючим моментом виступають показники чисельності й масовості (які, власне, і визначають рівень «успішності» аналізованих категорій). Серед варіантів взаємодії між модою та молодіжними субкультурами можна абсолютно впевнено визначити такі: вплив, запозичення, обмін, наслідування та поширення. Розкриття цих варіантів зможе додати в освітні та просвітницькі програми нові переконливі аргументи щодо розмежування негативного змісту й позитивного потенціалу розглядуваних феноменів. Імідж модної особи і представників молодіжних субкультур мають дуже тісний зв’язок, будуються за спільними законами, проходять ідентичні цикли розвитку та трансформації, тому для їх реклами і розповсюдження використовують аналогічні методи і засоби.
 
Publisher Kyiv National University of Culture and Arts
 
Contributor

 
Date 2018-06-23
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


 
Format application/pdf
 
Identifier http://demiurge.knukim.edu.ua/article/view/146816
10.31866/2617-7951.1.2018.146816
 
Source Demiurge: Ideas, Technologies, Perspectives of Design; № 1 (2018); 80-91
Деміург: ідеї, технології, перспективи дизайну; № 1 (2018); 80-91
2617-880X
2617-7951
10.31866/2617-7951.1.2018
 
Language ukr
 
Relation http://demiurge.knukim.edu.ua/article/view/146816/148578
 
Rights Copyright (c) 2018 Maryna Voronina
Copyright (c) 2018 Марина Вороніна
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library