Desenvolupament de competències i docència de coneixements històrics en graus universitaris fora de l’àmbit de la Història

Revista d'Innovació Docent Universitària

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Desenvolupament de competències i docència de coneixements històrics en graus universitaris fora de l’àmbit de la Història
Development of competences and teaching of historical knowledge in university degrees outside the field of History
Desarrollo de competencias y docencia de conocimientos históricos en grados universitarios fuera del ámbito de la Historia
 
Creator Blasco Martel, Yolanda
Ibarz Gelabert, Jordi
Lo Cascio, Paola
Monterde, Oscar
Maynou Felker, Marc
 
Subject Competències transversals; Història; Profesionalització; Transdisciplinarietat; Metodologies docents.
Transversal skills; History; Professionalisation; Transdisciplinarity; Teaching methods.
Competencias transversales; Historia; Profesionalización; Transdisciplinariedad; Metodologías docentes.
 
Description Les assignatures que desenvolupen coneixements històrics han arribat a ser transversals en moltes titulacions no específicament històriques. El coneixement del passat permet desenvolupar un conjunt de competències en diverses titulacions com Economia, Administració i Direcció d'Empreses, Sociologia, Ciències Polítiques... Això ofereix nous reptes a la docència de continguts històrics. En aquest cas volem treballar l'experiència amb les assignatures d'història dirigides a tres graus que s'imparteixen a la Universitat de Barcelona. Aquestes assignatures tenen molts continguts en comú, tot i que les competències específiques i transversals de les mateixes no coincideixin totalment. Això permet reflexionar sobre: a) les possibilitats que té una assignatura d'història a diferents graus per desenvolupar competències, b) la visió sobre la flexibilitat que ofereix el coneixement històric que permet contextualitzar diferents problemes que afecten el món professional, i c) l'adquisició i avaluació de les competències transversals a la UB. En el treball s'analitzen els programes d’aquestes assignatures, les competències que es desenvolupen i l'experiència docent. L'objectiu últim és explorar quines són les habilitats que els estudis d'aspectes històrics permeten adquirir a estudiants de graus no relacionats amb els propis de la disciplina.
Many degrees unrelated to History engage in the discussion of historical topics. Knowledge of the past allows to develop a group of skills in degrees like Economy, Management, Sociology, Political Science, etc., thus establishing challenges in the way historical contents are taught. Our case focuses on three degrees in the University of Barcelona containing historical subjects. Although many of its contents are shared, the development of specific and transversal skills is not consistent among degrees. These circumstances allow us to ponder on: a) the possibilities of historical subjects in different degrees to help develop particular skills; b) the flexibility historical knowledge offers, allowing to contextualise different problems in the professional world, and c) the mechanisms of acquisition and evaluation of the transversal skills at UB. This paper analyses the teaching programs of the aforementioned subjects, the skills involved and the subsequent educational experience. Our goal is to explore which abilities can be developed in non-historical degrees through historical subjects.
Las asignaturas que desarrollan conocimientos históricos han llegado a ser transversales en muchas titulaciones no específicamente históricas. El conocimiento del pasado permite desarrollar un conjunto de competencias en diversas titulaciones como Economía, Administración y Dirección de Empresas, Sociología, Ciencias Políticas... Esto ofrece nuevos retos a la docencia de contenidos históricos. En este caso queremos trabajar la experiencia con las asignaturas de historia dirigidas a tres grados que se imparten en la Universidad de Barcelona. Estas asignaturas tienen muchos contenidos en común, aunque las competencias específicas y transversales de las mismas no coincidan totalmente. Esto permite reflexionar sobre: a) las posibilidades que tiene una asignatura de historia en diferentes grados para desarrollar competencias, b) la visión acerca de la flexibilidad que ofrece el conocimiento histórico que permite contextualizar diferentes problemas que afectan al mundo profesional, y c) la adquisición y evaluación de las competencias transversales en la UB. En el trabajo se analizan los programas de dichas asignaturas, las competencias que se desarrollan y la experiencia docente. El objetivo último es explorar cuáles son las habilidades que los estudios de aspectos históricos permiten adquirir a estudiantes de grados no relacionados con los propios de la disciplina.
 
Publisher Universitat de Barcelona
 
Contributor


 
Date 2019-01-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion 
Format application/pdf
 
Identifier https://revistes.ub.edu/index.php/RIDU/article/view/RIDU2019.11.7
10.1344/RIDU2019.11.7
 
Source Revista d'Innovació Docent Universitària; 2019: Núm. 11; 77-90
Revista d'Innovació Docent Universitària; 2019: Núm. 11; 77-90
Revista d'Innovació Docent Universitària; 2019: Núm. 11; 77-90
2013-2298
2014-1319
 
Language spa
 
Relation https://revistes.ub.edu/index.php/RIDU/article/view/RIDU2019.11.7/28534
/*ref*/<p>Alsina, J., Boix, R., Burset, S., Buscà, F., Colomina, R.M., Garcia, À., Mauri, T., Pujolà J.T., Sayós, R. (2010) <em>Avaluació per competències a la universitat: les competències transversals</em>. Quaderns de Docència Universitaria, Universitat de Barcelona.</p><p> </p><p>Becker, G. (1964) <em>Human Capital</em>. University of Chicago Press, Chicago.</p><p> </p><p>European Commission/EACEA/Eurydice (2015) <em>The European higher education area in 2015: Bologna Process implementation report</em>. Publications Office of the European Union, Luxemburgo.</p><p> </p><p>European Commission (2012) <em>The European Higher Education Area in 2012: Bologna Process Implementation Report</em>.</p><p> </p><p>González, J., Wagenaar, R. (ed). (2003) <em>Tuning Educational Structures in Europe. </em><em>Informe Final Fase I</em>. Universidad de Deusto, Bilbao.</p><p> </p><p>Mora, J.G. (2011) <em>Formando en Competencias: ¿Hacia un Nuevo Paradigma?</em> (Colección documentos CYD No. 15/2011).</p><p> </p><p>Sayós Santigosa, R. (coord.) (2014) <em>Las competencias transversales en las titulaciones de Grado de la Universidad de Barelona</em>. Octaedro, Barcelona.</p><p> </p><p>Schultz, T. (1961) Investment in Human Capital. <em>The American Economic Review</em>, 51(1), pp. 1-17.</p>
 
Rights Copyright (c) 2019 Revista d'Innovació Docent Universitària
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library