Anàlisi de regressió lineal múltiple amb SPSS: un exemple pràctic

REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Anàlisi de regressió lineal múltiple amb SPSS: un exemple pràctic
Multiple regression analysis using SPSS Statistics: a practical example
Análisis de regresión lineal múltiple con SPSS: un ejemplo práctico
 
Creator Vilà Baños, Ruth
Torrado-Fonseca, Mercedes
Reguant Alvarez, Mercedes
 
Subject

Regresión lineal múltiple; Técnicas multivariables; Técnicas predictoras; Ciberviolencias de género; SPSS
 
Description INTRODUCCIÓ. L’article presenta l’anàlisi de regressió lineal múltiple mitjançant l’exposició d’un cas pràctic utilitzant SPSS com a programa estadístic. Es tracta d’una tècnica aplicada a una àmplia varietat de situacions per a la predicció de fenòmens diversos. Es posen en joc més de dues variables que s’exploren, i es quantifica la relació entre la variable dependent i les variables independents. MÈTODE. L’aplicació de la tècnica implica cinc passos: 1. Seleccionar la variable dependent; 2. Seleccionar les variables explicatives; 3. Verificar els supòsits necessaris per poder aplicar adequadament la tècnica; 4. Interpretar el model resultant, identificant les variables predictores proposades i la seva importància explicativa; 5. Establir la bondat d’ajust del model i la seva capacitat predictiva. RESULTATS. En l’exemple d’estudi proposat sobre violències de gènere entre adolescents en els entorns virtuals, l’aplicació d’aquesta tècnica ha permès identificar factors associats al comportament ciberagressor vinculats a una sèrie de variables de tipus tecnològic i personal.
INTRODUCTION. The article explains how to perform the technique of multiple regression using SPSS Statistics to analyse data in a practical case. This technique is used in a wide variety of situations to predict different phenomena, quantifying the relationship between a dependent variable and two or more independent variables. METHOD. The technique involves five steps: (1) Select your dependent variable; (2) Select your independent variables; (3) Verify that your data passes the assumptions required for the technique to give you a valid result; (4) Interpret the resulting regression model, identifying the proposed predictor variables and their statistical significance; and (5) Establish whether the model is a good fit for the data and the independent variables can predict the values of the dependent variable. RESULTS. This technique was used in a study of gender violence among adolescents in virtual environments to predict identifying factors associated with cyber-based aggressive behaviour from a series of variables of a technological and personal nature.
INTRODUCCIÓN. El artículo presenta el análisis de regresión lineal múltiple mediante la exposición de un caso práctico y utilizando el SPSS como programa estadístico. Se trata de una técnica aplicada en una amplia variedad de situaciones para predecir fenómenos diversos, poniendo en juego más de dos variables que se exploran y cuantificando la relación entre la variable dependiente y las variables independientes. MÉTODO. La aplicación de la técnica implica cinco pasos: 1. Seleccionar la variable dependiente; 2. Seleccionar las variables explicativas; 3. Verificar los supuestos necesarios para poder aplicar adecuadamente la técnica; 4. Interpretar el modelo resultante identificando las variables predictoras propuestas y su importancia explicativa; y 5. Establecer la bondad de ajuste del modelo y su capacidad predictiva. RESULTADOS. En el ejemplo de estudio propuesto sobre violencias de género entre adolescentes en los entornos virtuales, la aplicación de esta técnica ha permitido identificar factores asociados con el comportamiento ciberagresor vinculados a una serie de variables de tipo tecnológico y personal.
 
Publisher Universitat de Barcelona
 
Contributor


 
Date 2019-07-01
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion 
Format application/pdf
 
Identifier https://revistes.ub.edu/index.php/REIRE/article/view/reire2019.12.222704
10.1344/reire2019.12.222704
 
Source REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació; Vol. 12, No 2 (2019): (Gener–Juny, 2019); 1–10
REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació; Vol. 12, No 2 (2019): (Gener–Juny, 2019); 1–10
REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació; Vol. 12, No 2 (2019): (Gener–Juny, 2019); 1–10
2013-2255
 
Language spa
 
Relation https://revistes.ub.edu/index.php/REIRE/article/view/reire2019.12.222704/28913
/*ref*/Camacho, C. (2006). Regresión lineal simple. Documento inédito. Recuperado de http://personal.us.es/vararey/adatos2/Regsimple.pdf
/*ref*/De la Fuente Fernández, S. (2011). Regresión múltiple. Documento inédito. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid. Recuperado de http://www.fuenterrebollo.com/Economicas/ECONOMETRIA/MULTIVARIANTE/REGRE_MULTIPLE/regresion-multiple.pdf
/*ref*/Hernández, J., Ramírez, M. J., y Ferri, C. (2005). Introducción a la minería de datos. Madrid: Pearson.
/*ref*/Martín Martín, R. (2008). Supuestos del modelo de regresión lineal. Documento inédito. Ciudad Real: Universidad de Castilla-La Mancha. Recuperado de https://previa.uclm.es/profesorado/raulmmartin/Estadistica/PracticasSPSS/Supuestos_del_modelo_de_regresion_lineal.pdf
/*ref*/Pérez, C. (2008). Técnicas de análisis multivariante de datos. Aplicaciones con SPSS. Madrid: Pearson.
/*ref*/Pérez, C., y Santín, D. (2008). Minería de datos. Técnicas y herramientas. Madrid: Paraninfo.
 
Rights Copyright (c) 2019 Ruth Vilà Baños, Mercedes Torrado Fonseca, Mercedes Reguant Alvarez
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library