SOCIAL MEDIA ADDICTION: A STUDY ON HIGH SCHOOL AND UNIVERSITY STUDENTS

Turkish Journal of Marketing

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title SOCIAL MEDIA ADDICTION: A STUDY ON HIGH SCHOOL AND UNIVERSITY STUDENTS
SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI: LİSE VE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
 
Creator Ilğaz, Merve
 
Description Addiction is different than habit ,It is a condition that affects person's life either materially or spiritually, which may result in aggression, and disturbing the person’s life in case of being away from the phenomenon or object that the person is connected. Addiction has become widespread in many individuals, especially among young people, and has reached dangerous dimensions. Internet which is one of the greatest developments of the age that we are living, and because of that improvement social media became more popular. Addiction has started to show itself on social media. Social media; is an internet portal where people can create digital contents from photos, videos or articles and share their  ideas freely. Social media addiction is a type of behavioral addiction that results in excessive use. Social media addiction has been identified as the subject of research due to the small number of studies in the literature and the fact that there is a new type of addiction. The purpose of the research is to measure the level of social media addiction and determine their differences according to demographic characteristics. For this purpose, a certain number of demographics and 41 5-point Likert scale questions were directed to 309 high school and university students. The obtained data were subjected to the necessary tests through the SPSS 20 statistical program. Based on the results of the test, the level of social media addiction has increased and according to usage purposes, it has been changed.
Bağımlılık, alışkanlıktan öte kişinin bağlı olduğu obje, nesne veya olgudan uzakta kalma durumunda bireye rahatsızlık veren, huzursuz eden, saldırganlık gibi sonuçlar doğurabilen, kişinin hayatını maddi veya manevi olarak derinden etkileyen bir durumdur. Bağımlılık günümüzde birçok bireyde özellikle gençlerde yaygınlaşmış, tehlikeli boyutlara ulaşmıştır. İçinde bulunduğumuz çağın en büyük gelişmelerinden olan internet ve internetin sunmuş olduğu bir mecra olan sosyal medyada da bağımlılık kendini göstermeye başlamıştır. Sosyal medya; bireylerin fotoğraf, video veya yazılarla dijital içerikler oluşturup düşüncelerini özgürce paylaşabildikleri bir internet portalıdır. Sosyal medya bağımlılığı, aşırı kullanım sonucu oluşan davranışsal bir bağımlılık türüdür. Literatürde az sayıda çalışma yapılmış olması ve yeni bir bağımlılık türü olması nedeniyle sosyal medya bağımlılığı araştırma konusu olarak belirlenmiştir. Araştırmanın amacı lise ve üniversite öğrencilerinin sosyal medya bağımlılık düzeyinin ölçülmesi ve demografik özelliklere göre farklılıklarının belirlenmesidir. Bu amaçla belirli sayıda demografik ve 41 adet 5’li likert ölçeği kullanılarak hazırlanan sorular 309 adet lise ve üniversite öğrencisine yönlendirilmiştir. Elde edilen veriler SPSS 20 istatistik programı aracılığı ile gerekli analizlere tabi tutulmuştur. Analiz sonuçlarından yola çıkılarak sosyal medya bağımlılık düzeyinin giderek arttığı sonucuna varılmıştır.
 
Publisher Ali Çağlar Çakmak
 
Date 2019-01-08
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier http://www.tujom.org/index.php/1/article/view/60
10.30685/tujom.v3i3.60
 
Source TURKISH JOURNAL OF MARKETING; Vol 3 No 3 (2018): TURKISH JOURNAL OF MARKETING; 238-257
TURKISH JOURNAL OF MARKETING; Cilt 3 Sayı 3 (2018): TURKISH JOURNAL OF MARKETING; 238-257
2458-9748
10.30685/tujom.v3i3
 
Language tur
 
Relation http://www.tujom.org/index.php/1/article/view/60/46
 
Rights Copyright (c) 2019 TURKISH JOURNAL OF MARKETING
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library