Status Wołochów w jedenastowiecznym Bizancjum (wg Rad Kekaumena)

Balcanica Posnaniensia

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Status Wołochów w jedenastowiecznym Bizancjum (wg Rad Kekaumena)
Status of the Vlachs in eleventh-century Byzantium (according to “Book of Advice” by Kekaumenos)
 
Creator Dudek, Jarosław
 
Subject The Vlachs
Byzantium
Kekaumenos
Wallachian law
Thessaly
Wołosi
Bizancjum
Kekaumen
prawo wołoskie
Tesalia
 
Description Po podbojach Bazylego II społeczności Wołochów bałkańskich znalazły się pod panowaniem bizantyńskim. Prowincjonalny arystokrata Kekaumenos opisał w swoich „Radach” Wołochów z Tesalii, którzy wzniecili krótkotrwały bunt przeciw cesarzowi w 1066 r. Powodem zamieszek były próby zwiększenia podatków oraz formy ich poboru, co spotkało się ze sprzeciwem przywódców wołoskich przekonanych, że zagrażają one materialnemu bytowi społeczności i doprowadzą do utraty dotychczasowych praw.
After the conquest of Basil II the Balkan Vlachs communities were under Byzantine rule. The provincial aristocrat Kekaumenos described in his "Book of Advice" the Vlachs of Thessaly, who raised a short-lived rebellion against the Emperor in 1066. The reason for the riots were the attempts to raise taxes and the form of their collection which was met with the opposition of Wallachian leaders, convinced that the attempts threaten the material existence of the community and lead to the loss of the existing rights.
 
Publisher Adam Mickiewicz University Poznan
 
Date 2019-02-15
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier http://pressto.amu.edu.pl/index.php/bp/article/view/12807
10.14746/bp.2018.25.12
 
Source Balcanica Posnaniensia Acta et studia; Tom 25 (2018); 197-218
Balcanica Posnaniensia. Acta et studia; Vol. 25 (2018); 197-218
2450-3177
0239-4278
 
Language pol
 
Relation http://pressto.amu.edu.pl/index.php/bp/article/view/12807/18029
 
Rights Copyright (c) 2019 Jarosław Dudek
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library