Elity Raguzy w perspektywie francuskich administratorów Prowincji Iliryjskich

Balcanica Posnaniensia

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Elity Raguzy w perspektywie francuskich administratorów Prowincji Iliryjskich
The elites of Ragusa were regarded very positively by the French administrators of the Illyrian Provinces (1809-1813).
 
Creator Sajkowski, Wojciech
 
Subject Illyrian Provinces
Ragusa
Dubrovnik
Enlightenment
Balkans
stereotypes
Prowincje Ilyryjskie
Raguza
Dubrownik
Oświecenie
Bałkany
stereotypy
 
Description Szlacheckie rody i mieszczaństwo Raguzy oceniane były przez francuskich administratorów Prowincji Iliryjskich (1809-1813) bardzo pozytywnie. Z małymi wyjątkami próżno doszukiwać się w pozostawionych świadectwach śladów stereotypów, które można by połączyć z obrazami Bałkanów, Orientu, czy Europy Wschodniej. Choć szlachta Raguzy była opisywana jako dumna, lub nawet wyniosła, to duma ta została przedstawiona jako uzasadniona, ponieważ więź najznamienitszych rodzin z republiką sięgała czasów średniowiecza, a także z powodu przedsiębiorczego ducha, który przyniósł dobrobyt całemu miastu. Z obrazem tym kontrastowały opisy dalmatyńskich Włochów, przedstawianych jako intruzi, którzy nie przyczyniali się do rozwoju regionu. Różnica między percepcją włoskich i dubrownickich elit była związana z pojęciem narodu, które stało się jednym z kluczowych elementów polityki napoleońskiej w Europie.
With small exceptions, it is not possible to find in the remaining testimonies any traces of stereotypes that could be associated with the images of the Balkans, the Orient or Eastern Europe. Although the nobility of Ragusa was described as proud, this pride was presented as justified, because the bond of the most-important families with the republic reached back to the Middle Ages, and also because of the entrepreneurial spirit of the nobles that brought prosperity to the whole city. The picture was contrasted with the descriptions of Dalmatian Italians, portrayed as intruders who did not contribute to the development of the region. The difference between the perception of the Italian and Ragusan elite was connected with the concept of a nation that became one of the key elements of the Napoleonic policy in Europe.
 
Publisher Adam Mickiewicz University Poznan
 
Date 2019-02-15
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Artykuł naukowy
 
Format application/pdf
 
Identifier http://pressto.amu.edu.pl/index.php/bp/article/view/17096
10.14746/bp.2018.25.5
 
Source Balcanica Posnaniensia Acta et studia; Tom 25 (2018); 89-99
Balcanica Posnaniensia. Acta et studia; Vol. 25 (2018); 89-99
2450-3177
0239-4278
 
Language pol
 
Relation http://pressto.amu.edu.pl/index.php/bp/article/view/17096/17813
 
Rights Copyright (c) 2019 Wojciech Sajkowski, Wojciech Sajkowski
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library