Góry Hemos a bizantyńskie wpływy kulturowe i gospodarcze na wczesnośredniowieczną Bułgarię

Balcanica Posnaniensia

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Góry Hemos a bizantyńskie wpływy kulturowe i gospodarcze na wczesnośredniowieczną Bułgarię
The Hemos mountains in the context of Byzantine cultural and economic influences on Early Medieval Bulgaria.
 
Creator Marinow, Kirił
 
Subject Bizancjum; średniowieczna Bułgaria; relacje bizantyńsko-bułgarskie; Bałkany; góry Hemos; granice naturalne; wpływ kulturowy; wymiana kulturowa; gospodarka średniowieczna; kultura średniowieczna
Byzantium, medieval Bulgaria, Byzantine-Bulgarian relationships, the Balkans, Haemus mountains, natural borders, cultural influence, cultural exchange, medieval economy, medieval culture
 
Description Tekst omawia znaczenie górskiego łańcucha Hemosu (współcześnie odpowiadającego masywom Przedbałkanu, Starej Płaniny i Srednej Gory), który rozdzielał jądro terytorialne wczesnośredniowiecznej Bułgarii znajdujące się na północy od ziem bizantyńskich leżących na południu (prawie przez cały tzw. pogański okres państwa bułgarskiego, a zatem pomiędzy końcem VII. a połową IX. w.), i dzielił państwo na dwa geograficznie odrębne obszary przez pozostałą część istnienia tzw. Pierwszego Państwa Bułgarskiego (od drugiej połowy IX. do końca X. i początków XI. w.). Analiza źródłowa wskazuje, że szczególnie w pierwszej części omawianego okresu chronologicznego – w tzw. okresie pogańskim lub barbarzyńskim – góry rzeczywiście, do pewnego stopnia, odgrywały rolę bariery dla wpływów bizantyńskich na Bułgarów. Wynikało to z różnic ideologicznych (politycznych) i konfesyjnych pomiędzy oboma państwami.
The text discusses the importance of the Hemos mountain range (nowadays including Pre-Balkan, Stara Planina and Sredna Gora massifs) which separated the core territory of the early medieval Bulgaria in the North from the Byzantine lands in the South (almost through the entire so-called pagan or barbarian period of the Bulgarian state, i.e. from the end of 7th to the middle of 9th centuries), and divided the state in two geographically separated territories during the rest part of the existence of the so-called First Bulgarian Empire (from the second half of the 9th to the end of 10th and beginning of 11th centuries). The source investigation shows that especially during the first half of the period in consideration – the mentioned pagan (barbarian) period – the mountains really acted, to a certain degree, as a barrier for the Byzantine influences on the Bulgarians. That was because of the ideological (political) and religious differences between both the states.
 
Publisher Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 
Contributor

 
Date 2019-02-15
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Artykuł naukowy
 
Format application/pdf
 
Identifier http://pressto.amu.edu.pl/index.php/bp/article/view/16726
10.14746/bp.2018.25.1
 
Source Balcanica Posnaniensia Acta et studia; Vol 25 (2018); 7-42
Balcanica Posnaniensia. Acta et studia; Vol 25 (2018); 7-42
2450-3177
0239-4278
 
Language pol
 
Relation http://pressto.amu.edu.pl/index.php/bp/article/view/16726/17815
 
Rights Copyright (c) 2019 Kirił Marinow
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library