(Un)spectacular Bodies (Do Not) Go to War. Uniforms and Discipline

ER(R)GO. Teoria–Literatura–Kultura

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title (Un)spectacular Bodies (Do Not) Go to War. Uniforms and Discipline
(Nie)widowiskowe ciała (nie) idą na wojnę. Uniformy i dyscyplina
 
Creator Muller, Alicja; Wydział Polonistyki. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 
Subject Humanities, Arts and Letters, Literary and Cultural History
mask, body, power, ballet
Polish literary studies, theater studies
Kulturoznawstwo, Wiedza o teatrze
maska, ciało, władza, balet
Kulturoznawstwo
 
Description Alicja MullerFaculty of Polish Jagiellonian UniversityPoland(Un)spectacular Bodies (Do Not) Go to War Uniforms and DisciplineAbstract: The aim of this article is to present uniforms (or costumes) as masks used by the disciplinary authority to control and change bodies. By the word “costume” I understand both the material object and a repertoire of abstract rules according to which bodies are formed and trained. Defined in this way, the mask is a medium which, on the one hand, covers the individual characteristics of whoever wears it, and, on the other, somehow directs his or hers actions. To describe this mechanism, I choose two seemingly different spaces: classic ballet and the military. I show that in both disciplinary power operates on similar – perhaps even identical – principles. In the first part of the article, I develop the concept of mask-costume, focusing on its theatrical character. In the second part, I study two texts of culture: Cezary Tomaszewski’s play Cezary goes to war (2017) and Artur Żmijewski’s short film KRWP (2000). They provide excellent material to exemplify my initial diagnoses. Keywords: mask, body, power, ballet
(For abstract in English scroll down)Celem tego artykułu jest przedstawienie uniformów/kostiumów jako masek, które władza dyscyplinująca nakłada na podmioty. Przez kostium rozumiem zarówno materialny obiekt, jak i abstrakcyjny zbiór zasad, zgodnie z którymi formowane lub tresowane są ciała. Tak definiowana maska jest medium, które z jednej strony zakrywa indywidualne cechy tego, kto ją nosi, z drugiej – w pewien sposób reżyseruje podmiot. Do opisu tego mechanizmu wybieram dwie – pozornie zupełnie różne – przestrzenie: balet klasyczny i wojsko, w których – jak się okazuje – władza dyscyplinująca działa na podobnych, a może nawet tożsamych, zasadach. W pierwszej części artykułu rozwijam koncepcję maski-kostiumu, skupiając się na jej teatralnym charakterze. W drugiej części opisuję  zaś dwa teksty kultury: spektakl Cezarego Tomaszewskiego Cezary idzie na wojnę (2017) oraz film Artura Żmijewskiego KRWP (2000), które wydają mi się doskonałą egzemplifikacją wyjściowych diagnoz.    Summary:(Un)spectacular bodies (do not) go to war. Uniforms and disciplineThe aim of this article is to present uniforms (or costumes) as masks that are used by the disciplinary authority to control and change bodies. By the word “costume” I understand both the material object and the abstract repertoire of rules, according to which bodies are formed or trained. The mask, which is defined in this way, is a medium that on the one hand, covers the individual characteristics of whoever wears it, on the othe it directs, in a way,  his or hers actions. To describe this mechanism, I choose two seemingly different spaces: classic ballet and military, in which, as I’m going to prove, disciplinary power operates on similar, or even identical, principles. In the first part of the article, I develop the concept of mask-costume, focusing on its theatrical character. In the second part, I describe two texts of culture: Cezary Tomaszewski’s play Cezary goes to war (2017) and Artur Żmijewski's short film KRWP (2000), which seem to be a perfect exemplification of  my initial diagnoses.
 
Publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego i Wydawnictwo Naukowe "Śląsk"
 
Contributor

 
Date 2018-11-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Artykuł naukowy
metodologie badań literackich i kulturowych, antropologia kultury, teatrologia, performatyka

 
Format application/pdf
 
Identifier http://www.journals.us.edu.pl/index.php/ERRGO/article/view/6408
 
Source ER(R)GO. Teoria–Literatura–Kultura; No 37 (2018): ER(R)GO nr 37 (2/2018) - maska/pseudonim/awatar
ER(R)GO. Teoria–Literatura–Kultura; No 37 (2018): ER(R)GO nr 37 (2/2018) - maska/pseudonim/awatar
2544-3186
1508-6305
 
Language pol
 
Relation http://www.journals.us.edu.pl/index.php/ERRGO/article/view/6408/pdf_69
 
Coverage


Polska i polskojęzyczne środowiska naukowe za granicą.
XX/XXI wiek
taniec, teatr, film, sztuka krytyczna
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library