Roman Tribune Cola di Rienzo (1347), Res Gestae Divi Augusti and Lex de Imperio Vespasiani

Keria: Studia Latina et Graeca

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Roman Tribune Cola di Rienzo (1347), Res Gestae Divi Augusti and Lex de Imperio Vespasiani
Rimski tribun Cola di Rienzo (1347), Res gestae divi Augusti in Lex de imperio Vespasiani
 
Creator Lovenjak, Milan
 
Subject Romance-dialect Chronicle
history of Rome in 1325–1360
correspondence between Cola di Rienzo (1313–1354) and rulers, nobles, Church dignitaries, and intellectuals
Kronika
romanski dialekt
zgodovina Rima med letoma 1325 in 1360
korespondence z domačimi in tujimi vladarji, plemiči, cerkvenimi dostojanstveniki in izobraženci
 
Description The anonymous and fragmentarily preserved Romance-dialect Chronicle describing the history of Rome in 1325–1360, the extensive correspondence between Cola di Rienzo (1313–1354) and rulers, nobles, Church dignitaries, and intellectuals (especially Petrarch) in Italy and abroad, as well as various documentary sources allow us to trace Rienzo’s career in considerable detail. A papal notary, a scholar in Classical literature, an exceptional orator and a copyist and translator of Ancient Roman inscriptions, Rienzo, aided by a group of followers, overthrew the baron rule in Rome in May 1347, assumed the title of ‘Roman Tribune’ and seized power with the aim of reuniting Italy under a common emperor, a concept modelled on the first Roman emperor, Augustus. After undertaking a number of more or less successful measures, public manifestations and diplomatic activities, he was forced to retreat by a clash with the barons’ army even before the end of the year. After years of exile, he returned triumphant in the middle of 1354 to seize power, but the first few weeks of tyranny and arbitrary measures led to his tragic demise at the hands of an infuriated mob. Later he grew into the subject of myth, portrayed in numerous literary, musical, and dramatic adaptations. The present paper examines two ancient documents crucial to the formation of the principate (the renewal of which was Cola’s objective), i.e. Augustus’ account of his own deeds (Res gestae divi Augusti), which is mentioned by Suetonius and known from three epigraphically attested copies from Asia Minor, and a bronze plaque bearing a law on the conferment of powers on Emperor Vespasian, the so-called Lex de imperio Vespasiani. The plaque was used as propaganda by Cola during his preparations for the coup. The inconsistencies between the parts of the law preserved on the plaque (it must have been preceded by at least one other plaque) and the account of Cola’s interpretation as given in the anonymous Chronicle raise a number of questions, which resist definitive answers.
Po zaslugi fragmentarno ohranjene Kronike neznanega avtorja v romanskem dialektu, v kateri je popisana zgodovina Rima med letoma 1325 in 1360, obsežne korespondence z domačimi in tujimi vladarji, plemiči, cerkvenimi dostojanstveniki in izobraženci (med drugim posebej s Petrarko) in različnih virov dokumentarne narave lahko precej podrobno sledimo življenski poti Cole di Rienzo (1313–1354). Ta v klasični književnosti izobraženi papežev notar, izjemen govornik, prepisovalec in prevajalec antičnih rimskih napisov je s skupino somišljenikov maja leta 1347 v Rimu zrušil režim baronov, prevzel naziv rimskega tribuna in zavladal s ciljem ponovne združitve Italije pod skupnim cesarjem, pri čemer se je zgledoval po prvem rimskem cesarju Avgustu. Po vrsti več ali manj uspešnih ukrepov, javnih manifestacij in diplomatskih aktivnosti se je po spopadu z baronsko vojsko še pred koncem leta moral umakniti. Po nekajletnem izgnanstvu se je ponovno zmagovito vrnil sredi leta 1354 in prevzel oblast, a že po nekaj tednih tiranije in samovoljnih ukrepov tragično končal zaradi besa razjarjene množice. Kasneje se je o njem spletel mit, deležen številnih literarnih, glasbenih in dramskih obdelav. Članek obravnava (poleg navedenega) tudi dva dokumenta iz antike, ključna za nastanek principata (slednjega je želel obnoviti Cola), to je Avgustovo poročilo o njegovih dejanjih (Res gestae divi Augusti), ki ga omenja Svetonij in ki ga poznamo po zaslugi treh epigrafsko izričanih prepisov iz Male Azije, in bronasto ploščo z zakonom o podelitvi vladarskih pooblastil cesarju Vespazijanu, t. i. Lex de imperio Vespasiani. Slednjo je Cola uporabil v propagandne namene v času priprav na prevzem oblasti, zaradi neskladij med ohranjenimi deli zakona na plošči – od celotnega zakona manjka vsaj še ena (začetna) plošča – in poročilom o Colovi razlagi napisa v Kroniki anonimnega pisca, pa odpira vrsto vprašanj, na katera ni mogoče podati povsem dokončnega odgovora.
 
Publisher Znanstvena založba Filozofske fakultete
 
Date 2018-10-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://revije.ff.uni-lj.si/keria/article/view/8125
10.4312/keria.20.1.47-104
 
Source Keria: Studia Latina et Graeca; Vol 20 No 1 (2018); 47-104
Keria: Studia Latina et Graeca; L. 20 Št. 1 (2018); 47-104
2350-4234
1580-0261
10.4312/keria.20.1
 
Language slv
 
Relation https://revije.ff.uni-lj.si/keria/article/view/8125/8310
 
Rights Copyright (c) 2018 Milan Lovenjak
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library