Etruscans and Trojans in Virgil’s Aeneid: Founders of New Civilisational Values of the Roman Empire

Keria: Studia Latina et Graeca

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Etruscans and Trojans in Virgil’s Aeneid: Founders of New Civilisational Values of the Roman Empire
Etruščani in Trojanci v Vergilijevi Eneidi: utemeljitelji novih civilizacijskih vrednot rimskega imperija
 
Creator Cergol, Jadranka
 
Subject Etruscans and Trojans in the dramaturgy of Virgil’s Aeneid
new civilisational values
military fortitudo, monarchic constitution of the empire, religious pietas
vloga Etruščanov in Trojancev v dramaturgiji Vergilijeve Eneide
nove civilizacijske vrednote
fortitudo, monarhična ureditev imperija verski pietas
 
Description The paper presents fresh reflections on the role played by Etruscans and Trojans in the dramaturgy of Virgil’s Aeneid, seeking to define the civilisational values common to the two peoples – the peoples that were to form the foundations of a nascent Roman Empire both in Augustus’ political programme and in Virgil’s literary concept. Foregrounded is the thesis that Virgil’s conception and structure of the Aeneid juxtapose the historical fate of the Etruscans with the myth of the Trojans: both peoples are the bearers of new civilisational values, which are manifested in military fortitudo, in the monarchic constitution of the empire, and in religious pietas.
Članek predstavi nekaj novih razmislekov o vlogi Etruščanov in Trojancev v dramaturgiji Vergilijeve Eneide, pri tem pa opredeli nekatere civilizacijske vrednote, skupne obema ljudstvoma, ki v kontekstu Avgustovega političnega programa in Vergilijevega literarnega koncepta postaneta temelja nastajajočemu rimskemu imperiju. V ospredju je teza, da je Vergilij v konceptu in strukturi Eneide postavil na vzporedni tirnici zgodovinsko usodo Etruščanov in mitološko zgodbo Trojancev: obe ljudstvi sta namreč nositelja novih civilizacijskih vrednot, ki se kažejo v vojaški fortitudo, v monarhični ureditvi imperija ter v verski pietas.
 
Publisher Znanstvena založba Filozofske fakultete
 
Date 2018-10-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://revije.ff.uni-lj.si/keria/article/view/8124
10.4312/keria.20.1.31-46
 
Source Keria: Studia Latina et Graeca; Vol 20 No 1 (2018); 31-46
Keria: Studia Latina et Graeca; L. 20 Št. 1 (2018); 31-46
2350-4234
1580-0261
10.4312/keria.20.1
 
Language slv
 
Relation https://revije.ff.uni-lj.si/keria/article/view/8124/8311
 
Rights Copyright (c) 2018 Jadranka Cergol
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library