Rúbriques i feedback a classe en un curs amb contingut estadístic en educació superior

REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Rúbriques i feedback a classe en un curs amb contingut estadístic en educació superior
Rubrics and in-class feedback on a higher education course with statistical content
Rúbricas y feedback en clase en un curso con contenido estadístico en educación superior
 
Creator Bono, Roser
Núñez-Peña, María
 
Subject Rúbriques; Feedback a classe; Rendiment acadèmic; Ansietat als exàmens; Educació superior
Rubrics; In-class feedback; Academic achievement; Test anxiety; Higher education
Rúbricas; Feedback en clase; Rendimiento académico; Ansiedad ante los exámenes; Educación superior
 
Description INTRODUCCIÓ: Amb aquest estudi es va analitzar la influència de dos tipus de feedback (a través de rúbriques i a classe) sobre el rendiment acadèmic en una assignatura amb contingut estadístic. També es va examinar l’opinió dels estudiants sobre la utilitat d’aquests dos tipus de feedback. MÈTODE: Després de validar les rúbriques amb una mostra de 100 estudiants, es va utilitzar una altra mostra de 135 estudiants per a l’objectiu principal de l’estudi. Les mostres estaven formades per estudiants de Dissenys de Recerca del grau de Psicologia de la Universitat de Barcelona. RESULTATS: La majoria d’estudiants va valorar positivament la utilitat dels dos tipus de feedback. No es van observar diferències en el rendiment acadèmic entre els estudiants que van utilitzar les rúbriques, els que van assistir a les classes de feedback i els que van utilitzar els dos tipus de feedback. No obstant això, es va observar una associació positiva entre la freqüència d’assistència a les classes de feedback i el rendiment. Finalment, els estudiants que van percebre que l’ús de les rúbriques o de les classes de feedback ajudaven a reduir la seva ansietat davant els exàmens van obtenir millors notes. DISCUSSIÓ: Aquest estudi mostra que els processos d’ensenyament amb feedback poden portar els estudiants a tenir una visió més favorable del seu aprenentatge, especialment quan el feedback es dona a classe de manera personalitzada.
INTRODUCTION: This study analyzed the influence of two types of feedback (via rubrics and in-class) on students’ academic achievement in a higher education course with statistical content. Students’ views regarding the usefulness of these types of feedback were also examined. METHODS: After validating the rubrics in a sample of 100 students, a sample of 135 students was used to address the main objective of the study. The samples comprised undergraduates from the University of Barcelona who were taking a course called Research Designs as part of the Universiy of Barcelona’s Degree in Psychology. RESULTS: The majority of students regarded both types of feedback as being useful. Academic achievement did not differ according to whether students used rubrics, attended feedback classes, or made use of both types of feedback. However, there was a positive association between the frequency of attendance at feedback classes and academic performance. Finally, the students who reported feeling less anxious about exams as a result of using rubrics or attending feedback classes obtained better exam grades. DISCUSSION: This study shows that teaching approaches which include feedback may lead students to have a more favourable view of their learning, especially when the feedback is more personalized and given in class.
INTRODUCCIÓN: Este estudio analiza la influencia de dos tipos de feedback (a través de rúbricas y en clase) sobre el rendimiento académico en una asignatura con contenido estadístico. También se examinó la opinión de los estudiantes sobre su utilidad. MÉTODO: Después de validar las rúbricas con una muestra de 100 estudiantes, se utilizó otra muestra de 135 estudiantes para el objetivo principal del estudio. Las muestras estaban formadas por estudiantes de Diseños de Investigación del grado de Psicología de la Universidad de Barcelona. RESULTADOS: La mayoría de estudiantes valoró positivamente la utilidad de ambos tipos de feedback. No se observaron diferencias en el rendimiento académico entre los estudiantes que utilizaron las rúbricas, los que asistieron a las clases de feedback y los que usaron ambos tipos de feedback. Sin embargo, se observó una asociación positiva entre la frecuencia de asistencia a las clases de feedback y el rendimiento. Finalmente, los estudiantes que percibieron que el uso de las rúbricas o las clases de feedback ayudaban a reducir su ansiedad ante los exámenes obtuvieron mejores notas. DISCUSIÓN: Este estudio muestra que los procesos de enseñanza que incluyen feedback pueden llevar a los estudiantes a tener una visión más favorable de su aprendizaje, especialmente cuando el feedback se da de manera más personalizada, en clase.
 
Publisher Universitat de Barcelona
 
Contributor Project 2014PID-UB/069 of the University of Barcelona
Project GINDOC-UB/099 of the Consolidated Group for Innovation in Teaching of the University of Barcelona
Project 2014PID-UB/069 of the University of Barcelona
Project GINDOC-UB/099 of the Consolidated Group for Innovation in Teaching of the University of Barcelona
Project 2014PID-UB/069 of the University of Barcelona
Project GINDOC-UB/099 of the Consolidated Group for Innovation in Teaching of the University of Barcelona
 
Date 2019-01-07
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion 
Format application/pdf
 
Identifier http://revistes.ub.edu/index.php/REIRE/article/view/reire2019.12.122560
10.1344/reire2019.12.122560
 
Source REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació; Vol. 12, No 1 (2019): (juliol-desembre, 2018); 1–14
REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació; Vol. 12, No 1 (2019): (juliol-desembre, 2018); 1–14
REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació; Vol. 12, No 1 (2019): (juliol-desembre, 2018); 1–14
2013-2255
 
Language eng
 
Relation http://revistes.ub.edu/index.php/REIRE/article/view/reire2019.12.122560/28130
/*ref*/Andrade, H. (2000). Using rubrics to promote thinking and learning. Educational Leadership, 57, 13–18.
/*ref*/Andrade, H., & Du, Y. (2005). Student perspectives on rubric-referenced assessment. Practical Assessment, Research and Evaluation, 10, 1–11.
/*ref*/Black, P., & William, D. (1998). Inside the black box: Raising standards through classroom assessment. Phi Delta Kappan, 80, 139–148.
/*ref*/Bono, R., Núñez-Peña, M. I., & Suárez-Pellicioni, M. (2017). Rubrics use and in-class feedback in higher education: Students’ perceptions and their effect on academic achievement. Proceedings of the HEAd’17 - 3rd International Conference on Higher Education Advances, pp. 338–346. Valencia: Editorial Universidad Politècnica de València. https://doi.org/10.4995/HEAd17.2017.5198
/*ref*/Brookhart, S. M., & Chen, F. (2015). The quality and effectiveness of descriptive rubrics. Educational Review, 67, 343–368. https://doi.org/10.1080/00131911.2014.929565
/*ref*/Brown, G. T. L., Peterson, E. R., & Yao, E. S. (2016). Student conceptions of feedback: Impact on self-regulation, self-efficacy, and academic achievement. British Journal of Educational Psychology, 86, 606–629. https://doi.org/10.1111/bjep.12126
/*ref*/Contreras-Pérez, G., & Zuñiga-González, C. G. (2017). Concepciones de profesores sobre retroalimentación: Una revisión de la literatura. Magis, Revista Internacional de Investigación en Educación, 9, 69–90. https://doi.org/10.11144/Javeriana.m9-19.cpsr
/*ref*/Efklides, A. (2012). Commentary: How readily can findings from basic cognitive psychology research be applied in the classroom? Learning and Instruction, 22, 290–295. https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2012.01.001
/*ref*/Ene, E., & Kosobucki, V. (2016). Rubrics and corrective feedback in ESL writing: A longitudinal case study of an L2 writer. Assessing writing, 30, 3–20. https://doi.org/10.1016/j.asw.2016.06.003
/*ref*/Evans, C. (2013). Making sense of assessment feedback in higher education. Review of Educational Research, 83, 70–120. https://doi.org/10.3102/0034654312474350
/*ref*/Fraser, B. J., Walberg, H. J., Welch, W. W., & Hattie, J. A. (1987). Identifying the salient facets of a model of student learning: A synthesis of meta-analyses. International Journal of Educational Research, 11, 187–212.
/*ref*/Garfield, J., & Ben-Zvi, D. (2007). How students learn statistics revisited: A current review of research on teaching and learning statistics. International Statistical Review, 75, 372–396. https://doi.org/10.1111/j.1751-5823.2007.00029.x
/*ref*/Hattie, J. (2013). Calibration and confidence: Where to next? Learning and Instruction, 24, 62–66. https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2012.05.009
/*ref*/Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The power of feedback. Review of Educational Research, 77, 81–112. https://doi.org/10.3102/003465430298487
/*ref*/Hodgson, P., & Pang, M. Y. C. (2012). Effective formative e-assessment of student learning: A study on a statistics course. Assessment and Evaluation in Higher Education, 37, 215–225. https://doi.org/10.1080/02602938.2010.523818
/*ref*/Jasen, B. R. J., Louwese, J., Straatemeier, M., Van der Ven, S. H. G., Klinkenberg, S., & Van der Maas, H. L. J. (2013). The influence of experiencing success in math on math anxiety, perceived math competence, and math performance. Learning and Individual Differences, 24, 190–197. https://doi.org/10.1016/j.lindif.2012.12.014
/*ref*/Jonsson, A., & Svingby, G. (2007). The use of scoring rubrics: Reliability, validity and educational consequences. Educational Research Review, 2, 130–144. https://doi.org/10.1016/j.edurev.2007.05.002
/*ref*/Kluger, A. N., & DeNisi, A. (1996). The effects of feedback interventions on performance: A historical review, a meta-analysis, and a preliminary feedback intervention theory. Psychological Bulletin, 119, 254–284.
/*ref*/Li, J., & de Luca, R. (2014). Review of Assessment Feedback. Studies in Higher Education, 39, 378–393. https://doi.org/10.1080/03075079.2012.709494
/*ref*/Lysakowski, R. S., & Walberg, H. J. (1982). Instructional effects of cues, participation, and corrective feedback: A quantitative synthesis. American Educational Research Journal, 19, 559–578. https://doi.org/10.3102/00028312019004559
/*ref*/Marin-Garcia, J. A., & Santandreu-Mascarell, C. (2015). ¿Qué sabemos sobre el uso de rúbricas en la evaluación de asignaturas universitarias? Intangible Capital, 11, 118–145.
/*ref*/Mulliner, E., & Tucker, M. (2017). Feedback on feedback practice: perceptions of students and academics. Assessment and Evaluation in Higher Education, 42, 266–288. https://doi.org/10.1080/02602938.2015.1103365
/*ref*/Núñez-Peña, M. I. (2012). Diseños de investigación en psicología: Problemas y prácticas de ordenador. In Colección OMADO del Depósito Digital de la Universidad de Barcelona. Available at http://hdl.handle.net/2445/21822
/*ref*/Núñez-Peña, M. I., & Bono, R. (2012). Diseños de investigación en psicología: Prácticas para el trabajo autónomo del alumno – Actividades 1-10. In Colección OMADO del Depósito Digital de la Universidad de Barcelona. Available at http://hdl.handle.net/2445/22002
/*ref*/Núñez-Peña, M. I., Bono, R., & Suárez-Pellicioni, M. (2013). Diseños de investigación en psicología: Trabajo autónomo del alumno – Actividades 11-22. In Colección OMADO del Depósito Digital de la Universidad de Barcelona. Available at http://hdl.handle.net/2445/45192
/*ref*/Núñez-Peña, M. I., Bono, R., & Suárez-Pellicioni, M. (2015). Feedback on students’ performance: A possible way of reducing the negative effect of math anxiety in higher education. International Journal of Educational Research, 70, 80–87. https://doi.org/10.1016/j.ijer.2015.02.005
/*ref*/Núñez-Peña, M. I., Suárez-Pellicioni, M., & Bono, R. (2013). Effects of math anxiety on student success in higher education. International Journal of Educational Research, 58, 36–43. https://doi.org/10.1016/j.ijer.2012.12.004
/*ref*/Panadero, E., Alonso-Tapia, J., & Huertas, J. A. (2012). Rubrics and self-assessment scripts effects on self-regulation, learning and self-efficacy in secondary education. Learning and Individual Differences, 22, 806–813. https://doi.org/10.1016/j.lindif.2012.04.007
/*ref*/Panadero, E., & Jonsson, A. (2013). The use of scoring rubrics for formative assessment purposes revisited: A review. Educational Research Review, 9, 129–144. https://doi.org/10.1016/j.edurev.2013.01.002
/*ref*/Panadero, E., & Romero, M. (2014). To rubric or not to rubric? The effects of self-assessment on self-regulation, performance and self-efficacy. Assessment in Education: Principles, Policy and Practice, 21, 133–148. https://doi.org/10.1080/0969594X.2013.877872
/*ref*/Penny, A. R., & Coe, R. (2004). Effectiveness of consultation on student ratings feedback: A meta-analysis. Review of Educational Research, 74, 215–253. https://doi.org/10.3102/00346543074002215
/*ref*/Pereira, D., Flores, M. A., Veiga-Simão, A. M., & Barros, A. (2016). Effectiveness and relevance of feedback in higher education: A study of undergraduate students. Studies in Educational Evaluation, 49, 7–14. https://doi.org/10.1016/j.stueduc.2016.03.004
/*ref*/Reddy, Y. M., & Andrade, H. (2010). A review of rubric use in higher education. Assessment and Evaluation in Higher Education, 35, 435–448. https://doi.org/10.1080/02602930902862859
/*ref*/Reynolds-Keefer, L. (2010). Rubric-referenced assessment in teacher preparation: An opportunity to learn by using. Practical Assessment, Research and Evaluation, 15, 1–9.
/*ref*/Sáiz-Manzanares, M. C., & Bol-Arreba, A. (2014). Aprendizaje basado en la evaluación mediante rúbricas en educación superior. Suma Psicológica, 21, 28–35. https://doi.org/10.1016/S0121-4381(14)70004-9
/*ref*/Sáiz, M. C., Montero, E., Bol, A., & Carbonero, M. A. (2012). An analysis of learning competences at the university. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 10, 253–270.
/*ref*/Sesé, A., Jiménez, R., Montaño, J. J., & Palmer, A. (2015). Can attitudes toward statistics and statistics anxiety explain students’ performance? Revista de Psicodidáctica, 20, 285–304. https://doi.org/10.1387/RevPsicodidact.13080
/*ref*/Tang, J., & Harrison, C. (2011). Investigating university tutor perceptions of assessment feedback: Three types of tutor beliefs. Assessment and Evaluation in Higher Education, 36, 583¬–604. https://doi.org/10.1080/02602931003632340
/*ref*/Tenenbaum, G., & Goldring, E. (1989). A meta-analysis of the effect of enhanced instruction: Cues, participation, reinforcement and feedback and correctives on motor skill learning. Journal of Research and Development in Education, 22, 53–64.
 
Rights Copyright (c) 2018 Roser Bono, María Núñez-Peña
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library