Model d’equacions estructurals amb AMOS per contrastar hipòtesis de mediació

REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Model d’equacions estructurals amb AMOS per contrastar hipòtesis de mediació
Structural equation modeling with AMOS to test mediation hypotheses
Modelo de ecuaciones estructurales con AMOS para contrastar hipótesis de mediación
 
Creator Castro-González, Sandra
 
Subject SEM; Mediació; AMOS; Efectes indirectes
SEM; Mediation; AMOS; Indirect Effect
SEM; Mediación; AMOS; Efectos indirectos
 
Description INTRODUCCIÓ. Actualment, l’anàlisi de relacions de mediació és un procediment habitual en les investigacions acadèmiques del camp de les ciències socials. Per fer l’anàlisi, els investigadors disposen de múltiples eines, però molts desconeixen com dur-la a terme amb el programa d’equacions estructurals AMOS. MÈTODE. L’objectiu d’aquest treball és mostrar, en primer lloc, que AMOS, efectivament, a més de calcular l’efecte indirecte total per defecte, permet calcular els efectes indirectes parcials. En segon lloc, pretén ser una guia per als investigadors que vulguin utilitzar aquesta metodologia en les seves investigacions. RESULTATS I DISCUSSIÓ. L’ús d’aquest mètode, tot i que no és dels que més simplifiquen el procés de comprovació dels efectes indirectes, és relativament senzill i facilita la prova d’hipòtesis de mediació.
INTRODUCTION: Nowadays, the analysis of mediating variables has become a common procedure in academic research in the field of social sciences. A number of SEM programs have been developed for this purpose, but many researchers may not be familiar with mediation analysis using AMOS. METHOD: The first aim of this paper is to show that, in addition to calculating the default total indirect effect, the AMOS program allows researchers to calculate partial indirect effects. Secondly, the paper is intended as a guide for researchers who wish to use this program in their research. RESULTS AND DISCUSSION: Although it is not one of the simplest methods for verifying indirect effects, AMOS is relatively easy to use and facilitates the testing of mediation hypotheses.
INTRODUCCIÓN: Actualmente, el análisis de relaciones de mediación es un procedimiento habitual en las investigaciones académicas del campo de las ciencias sociales. Para ello los investigadores cuentan con múltiples herramientas, pero muchos de ellos desconocen cómo hacerlo con el programa de ecuaciones estructurales AMOS. MÉTODO: El objetivo de este trabajo es mostrar en primer lugar, que AMOS, efectivamente, además de calcular el efecto indirecto total por defecto, permite calcular los efectos indirectos parciales. En segundo lugar, pretende ser una guía para los investigadores que deseen usar esta metodología en sus investigaciones. RESULTADOS Y DISCUSIÓN: El uso de este método, sin ser de los que más simplifican el proceso de comprobación de los efectos indirectos, es relativamente sencillo y facilita la prueba de hipótesis de mediación.
 
Publisher Universitat de Barcelona
 
Contributor


 
Date 2019-01-07
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion 
Format application/pdf
 
Identifier http://revistes.ub.edu/index.php/REIRE/article/view/reire2019.12.122540
10.1344/reire2019.12.122540
 
Source REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació; Vol. 12, No 1 (2019): (juliol-desembre, 2018); 1–8
REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació; Vol. 12, No 1 (2019): (juliol-desembre, 2018); 1–8
REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació; Vol. 12, No 1 (2019): (juliol-desembre, 2018); 1–8
2013-2255
 
Language spa
 
Relation http://revistes.ub.edu/index.php/REIRE/article/view/reire2019.12.122540/27919
/*ref*/Baron, R. M., y Kenny, D. A. (1986). The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic and statistical considerations. Journal of Personality and Social Psychology, 51(6), 1173–1182. http://www.dx.doi.org/10.1037/0022-3514.51.6.1173
/*ref*/Fernández Muñoz, J., y García González, J. (2017). El análisis de mediación a través de la macro/interfaz Process para SPSS. REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació, 10(2), 79–88. http://dx.doi.org/10.1344/reire2017.10.218109
/*ref*/Fritz, M. S., Taylor, A. B., y MacKinnon, D. P. (2012). Explanation of two anomalous results in statistical mediation analysis. Multivariate behavioral research, 47(1), 61–87. http://www.dx.doi.org/10.1080/00273171.2012.640596
/*ref*/Hayes, A. F. (2013). Introduction to mediation, moderation and conditional process analysis. A regression based approach. Nueva York: The Guilford Press.
/*ref*/Hayes, A. F. (2017). Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis: A regression-based approach. Nueva York: Guilford Publications.
/*ref*/Macho, S., y Ledermann, T. (2011). Estimating, testing, and comparing specific effects in structural equation models: The phantom model approach. Psychological methods, 16(1), 34–43. http://www.dx.doi.org/10.1037/a0021763
/*ref*/Sobel, M. E. (1982). Asymptotic intervals for indirect effects in structural equations models. Sociological Methodology, 13, 290–312. http://www.dx.doi.org/10.2307/270723
 
Rights Copyright (c) 2018 Sandra Castro-González
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library