L’anàlisi de moderació en l’àmbit socioeducatiu mitjançant la macro Process en SPSS Statistics

REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title L’anàlisi de moderació en l’àmbit socioeducatiu mitjançant la macro Process en SPSS Statistics
Moderation analysis in the social and education sciences using the PROCESS macro for SPSS Statistics
El análisis de moderación en el ámbito socioeducativo a través de la macro Process en SPSS Statistics
 
Creator Galindo-Domínguez, Héctor
 
Subject Anàlisi estadística; Moderació; Process; SPSS; Regressió
Statistical analysis; Moderation; Process; SPSS; Regression
Análisis estadístico; Moderación; Process; SPSS; Regresión
 
Description INTRODUCCIÓ. El procediment de moderació simple està dissenyat per analitzar l’efecte d’una variable moderada en la causalitat d’una variable independent o predictor sobre una variable dependent o explicada. MÈTODE. En aquesta línia, Process es presenta com una eina per dur a terme aquest procediment de manera senzilla i ràpida. L’objectiu principal d’aquest treball és explicar amb claredat com fer una anàlisi de moderació simple amb Process en SPSS Statistics a través d’un cas pràctic i real de l’àmbit socioeducatiu. RESULTATS. Els resultats d’aquesta anàlisi apunten que la variable moderada (obertura a l’experiència) exerceix com a tal entre la variable independent (intel·ligència emocional) i la variable dependent (dificultats en la presa de decisions de la carrera) en els subjectes amb nivells d’obertura a l’experiència mitjans i alts. DISCUSSIÓ. L’ús d’aquesta eina permet a l’investigador que s’introdueix en els procediments de moderació interpretar de manera ràpida els resultats obtinguts.
INTRODUCTION. Simple moderation is used to analyse the effect of a moderating variable on the causal relationship between an independent variable or predictor and a dependent or explained variable. METHOD. The PROCESS macro is an interface applied to the software package SPSS Statistics to make moderation analysis simpler and faster. The main objective of this study is to explain in simple terms how to perform a simple moderation analysis using PROCESS for SPSS applied to a practical case in the field of social and education sciences. RESULTS. The results suggest that the moderating variable (openness to experience) operates as such between the independent variable (emotional intelligence) and the dependent variable (difficulties in taking decisions about one’s studies) in participants with medium and high levels of openness to experience. DISCUSSION. This tool allows researchers with limited experience in moderation analysis to interpret results more quickly and easily.
INTRODUCCIÓN. El procedimiento de moderación simple está diseñado para analizar el efecto de una variable moderadora en la causalidad de una variable independiente o predictor sobre una variable dependiente o explicada. MÉTODO. En esta línea, Process se presenta como una herramienta para realizar dicho procedimiento de manera sencilla y rápida. El objetivo principal de este trabajo es explicar con claridad cómo realizar un análisis de moderación simple con Process en SPSS Statistics a través de un caso práctico y real del ámbito socioeducativo. RESULTADOS. Los resultados de este análisis apuntan a que la variable moderadora (apertura a la experiencia) ejerce como tal entre la variable independiente (inteligencia emocional) y la variable dependiente (dificultades en la toma de decisiones de la carrera) en los sujetos con niveles de apertura a la experiencia medios y altos. DISCUSIÓN. El uso de esta herramienta permite al investigador que se introduce en los procedimientos de moderación interpretar velozmente los resultados obtenidos.
 
Publisher Universitat de Barcelona
 
Contributor


 
Date 2019-01-07
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion 
Format application/pdf
 
Identifier http://revistes.ub.edu/index.php/REIRE/article/view/reire2019.12.122356
10.1344/reire2019.12.122356
 
Source REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació; Vol. 12, No 1 (2019): (juliol-desembre, 2018); 1–11
REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació; Vol. 12, No 1 (2019): (juliol-desembre, 2018); 1–11
REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació; Vol. 12, No 1 (2019): (juliol-desembre, 2018); 1–11
2013-2255
 
Language spa
 
Relation http://revistes.ub.edu/index.php/REIRE/article/view/reire2019.12.122356/27917
http://revistes.ub.edu/index.php/REIRE/article/downloadSuppFile/reire2019.12.122356/3721
/*ref*/Fairchild, A. J., y MacKinnon, D. P. (2009). A general model for testing mediation and moderation effects. Prevention Science, 10(2), 87–99. https://doi.org/10.1007/s11121-008-0109-6
/*ref*/Fernández-Muñoz, J. J., y García-González, J. M. (2017). El análisis de mediación a través de la macro/interfaz Process para SPSS. REIRE Revista d’Innovació i Recerca en Educació, 10(2), 79–88. http://doi.org/10.1344/reire2017.10.218109
/*ref*/Fritz, M. S., y Arthur, A. M. (2017). Moderator Variables. Oxford, Reino Unido: Oxford Research Encyclopedia of Psychology. http://www.doi.org/10.1093/acrefore/9780190236557.013.86
/*ref*/García, O., Aluja, A., y García, L. F. (2002). A comparative study of Zuckerman's three structural models for personality through the NEO-PI-R, ZKPQ-III-R, EPQ-RS and Goldberg's 50-bipolar adjectives. Personality and Individual Differences, 33(5), 713–725. https://doi.org/10.1016/S0191-8869(01)00186-6
/*ref*/Hayes, A. F. (2013). Model Templates for PROCESS for SPSS and SAS. Recuperado de http://www.personal.psu.edu/jxb14/M554/specreg/templates.pdf
/*ref*/Hayes, A. F. (2017). Introduction to Mediation, Moderation and Conditional Process Analysis: A Regression-Based Approach. Nueva York, EEUU: Guildford Press.
/*ref*/Kenny, D. A. (2015). Moderation. Recuperado de http://davidakenny.net/cm/moderation.htm
/*ref*/Ledesma, R. (2008). Introducción al Bootstrap. Desarrollo de un ejemplo acompañado de software de aplicación. Tutorials in Quantitative Methods for Psychology, 4(2), 51–60. https://doi.org/10.20982/tqmp.04.2.p051
/*ref*/Lozano, S. (2007). Validación de un modelo de medida de las dificultades en los procesos de toma de decisiones sobre la carrera profesional. Revista de Educación, 343, 325–351.
/*ref*/Mason, D. M., y Schuenemeyer, J, H. (1983). A modified Kolmogorov-Smirnov Test Sensitive to Tail Alternatives. The annals of Statistics, 11(3), 933–946. https://doi.org/10.1214/aos/1176346259
/*ref*/Osborne, J. W., y Waters, E. (2002). Four assumptions of multiple regression that researchers should test. Practical Assessment, Research & Evaluation, 8(2), 1–5.
/*ref*/Wong, C. S., y Law, K. S. (2002). The effects of leader and follower emotional intelligence on performance and attitude: An exploratory study. Leadership Quarterly, 13(3), 243–274. https://doi.org/10.1016/S1048-9843(02)00099-1
 
Rights Copyright (c) 2018 Héctor Galindo-Domínguez
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library