Podcasts com a eina educativa per a professorat d’anglès com a llengua estrangera

REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Podcasts com a eina educativa per a professorat d’anglès com a llengua estrangera
Podcasts as an Educational Tool for EFL Educators
Podcasts como una herramienta educativa para profesorado de EFL
 
Creator Yugsán-Gómez, William
Mejia-Gavilanez, Piedad
Hidalgo-Montesinos, Karla
Rosero-Morales, Andrea
 
Subject Podcast; Ensenyament-aprenentatge de llengua estrangera; Estratègia educativa; Eina tecnològica
Podcast; EFL instruction; Educational strategy; Technological tool
Podcast; Enseñanza-aprendizaje de lengua extranjera; Estrategia educativa; Herramienta tecnológica
 
Description L’educació, i especialment l’ensenyament de l’anglès com a llengua estrangera, actualment  tenen davant grans desafiaments, fonamentalment perquè les societats viuen un moment de canvi pel desenvolupament tecnològic i l’impacte que els espais virtuals i multimèdia han tingut en la vida dels estudiants. Per tant, cal que els educadors d’anglès, les autoritats educatives i els estudiants explorin noves estratègies per ensenyar i aprendre aquest idioma. Aquest assaig presenta l’eina tecnològica Podcast no solament com un mètode per fer accessible el contingut d’àudio i vídeo a través d’Internet, sinó també com una estratègia d’ensenyament influent que molts educadors no han explorat àmpliament i que ofereix una sèrie d’avantatges i oportunitats per a la millora del procés d’ensenyament-aprenentatge de llengües estrangeres. L’assaig se centra a definir el concepte de Podcast, i en detalla les qualitats i característiques. També mostra les diferents formes d’implementar aquesta opció tecnològica en el context de la classe de llengua estrangera per oferir una alternativa mal·leable, innovadora i motivadora als educadors d’anglès.
Education, and especially the teaching of English as a foreign language, currently faces major challenges essentially because societies are living in a time of change caused by technological development and the impact of virtual and multimedia spaces on students’ lives. Therefore, English teachers, educational authorities and students need to explore new strategies for teaching and learning this language. This article presents a technological tool, the Podcast, as a way of making audio or video content accessible regularly via the internet, and as an influential teaching strategy that has not been widely explored by many teachers but offers advantages and opportunities to improve the foreign language teaching–learning process. The article focuses on defining the concept of a Podcast, detailing its qualities and characteristics and the ways this technological option can be implemented in the context of the foreign language class to offer a flexible, innovative and motivating alternative to English teachers.
La educación y, en especial, la enseñanza del inglés como lengua extranjera enfrentan, en la actualidad, grandes desafíos, fundamentalmente porque las sociedades están viviendo un momento de cambio debido al desarrollo tecnológico y al impacto que los espacios virtuales y multimedia han tenido en la vida de los estudiantes. Por lo tanto, es necesario que los educadores de inglés, las autoridades educativas y los estudiantes exploren nuevas estrategias para enseñar y aprender este idioma. Por consiguiente, este artículo presenta la herramienta tecnológica denominada Podcast no solo como un método para hacer accesible el contenido de audio o video a través de Internet, sino también como una estrategia de enseñanza influyente que muchos educadores no han explorado ampliamente y que ofrece una serie de ventajas y oportunidades para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras. El presente artículo se centra en definir el concepto de Podcast, detallando sus cualidades y características, así como las diferentes formas de implementar esta opción tecnológica en el contexto de la clase de lengua extranjera para ofrecer una alternativa maleable, innovadora y motivadora a los educadores de inglés.
 
Publisher Universitat de Barcelona
 
Contributor


 
Date 2019-01-07
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion 
Format application/pdf
 
Identifier http://revistes.ub.edu/index.php/REIRE/article/view/reire2019.12.121711
10.1344/reire2019.12.121711
 
Source REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació; Vol. 12, No 1 (2019): (juliol-desembre, 2018); 1–11
REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació; Vol. 12, No 1 (2019): (juliol-desembre, 2018); 1–11
REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació; Vol. 12, No 1 (2019): (juliol-desembre, 2018); 1–11
2013-2255
 
Language eng
 
Relation http://revistes.ub.edu/index.php/REIRE/article/view/reire2019.12.121711/27707
/*ref*/Barbour, M. (2007). Portrait of rural virtual schooling. Canadian Journal of Educational Administration & Policy, 59, 1–21.
/*ref*/Bradbury, J. (2006). Podcasts. The Lancet Oncology, 7 (4), 297–298. https://doi.org/10.1016/S1470-2045(06)70652-0
/*ref*/Britland, M. (2013, June 19). What is the future of technology in education? The Guardian. Retrieved from https://www.theguardian.com/teacher-network/teacher-blog/2013/jun/19/technology-future-education-cloud-social-learning
/*ref*/Brooks, R. (2018). How do I Find, Subscribe, and Listen to Podcasts? | Podcasts 101. flyte new media. Retrieved from https://www.takeflyte.com/podcasts-getting-started
/*ref*/Collier-Reed, B. I., Case, J. M., & Stott, A. (2013). The influence of podcasting on student learning: a case study across two courses. European Journal of Engineering Education, 38(3), 329–339. Retrieved, from https://core.ac.uk/download/pdf/43958163.pdf
/*ref*/Copley, J. (2007). Audio and video podcasts of lectures for campus-based students: Production and evaluation of student use. Innovations in Education and Teaching International, 44 (4), 387–399. https://doi.org/10.1080/14703290701602805
/*ref*/Darmi, R., & Albion, P. (2013). English language in the Malaysian education system: Its existence and implications. 3rd Malaysian Postgraduate Conference. Retrieved from http://www.academia.edu/4275280/English_language_in_the_Malaysian_education_system_Its_existence_and_implications
/*ref*/Edirisingha, P., Rizzi, C., Nie, M., & Rothwell, L. (2007). Podcasting to provide teaching and learning support for an undergraduate module on English Language and Communication. Turkish Online Journal of Distance Education, 8(3), 87–107. Retrieved from https://lra.le.ac.uk/handle/2381/970
/*ref*/Edirisingha, P., Salmon, G., & Fothergill, J. (2007). Profcasting: a pilot study and guidelines for integrating podcasts in a blended learning environment. Leicester: Leicester Research Archive. Retrieved from https://lra.le.ac.uk/bitstream/2381/404/3/Edirisingha%20et%20al%20Profcasting%20book%20chapter.pdf
/*ref*/Educatorstechnology (2012). Teacher's Guide on The Use of Podcasting in Education. Educational Technology and Mobile Learning. Retrieved from http://www.educatorstechnology.com/2012/12/teachers-guide-on-use-of-podcasting-in.html
/*ref*/Evans, C. (2008). The effectiveness of m-learning in the form of podcast revision lectures in higher education. Computers & Education, 50(2), 491–498. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2007.09.016
/*ref*/Fernández, V., Simo, P., & Sallan, J. M. (2009). Podcasting: A new technological tool to facilitate good practice in higher education. Computers & Education, 53(2), 385–392. http://doi.org/10.1016/j.compedu.2009.02.014
/*ref*/Hancock, D., & McMurtry, L. (2017). “Cycles upon cycles, stories upon stories”: contemporary audio media and podcast horror’s new frights. Palgrave Communications, 3(17075). http://doi.org/10.1057/palcomms.2017.75
/*ref*/Instructional Technology Center of Middle Tennessee State University (2010). Educational podcasting. Retrieved from http://mtweb.mtsu.edu/podcast/
/*ref*/Kay, R. (2012). Exploring the use of video podcasts in education: A comprehensive review of the literature. Computers in Human Behavior, 28(3), 820–831. https://doi.org/10.1016/j.chb.2012.01.011
/*ref*/Li, H. (2010). Using podcasts for learning English: perceptions of Hong Kong Secondary 6 ESL students. Début: The undergraduate journal of languages, linguistics and area studies, 1(2), 78–90. Retrieved from http://www.studyinglanguages.ac.uk/sites/default/files/pages/96/Debut_vol_1_no2_li.pdf
/*ref*/Lopez, R. (2018). Talent Agencies Turn to Popular Podcasts for New IP, Developing Film, TV Projects and More. Variety. Retrieved from http://variety.com/2018/biz/news/podcasts-film-tv-development-1202684555
/*ref*/Mathieu, J. (2009). Blogs, Podcasts, and Wikis: The New Names in Information Dissemination. Journal of the American Dietetic Association, 107(4), 553–555. https://doi.org/10.1016/j.jada.2009.03.028
/*ref*/McMinn (2011). Podcasting Possibilities: Increasing time and motivation in the language learning classroom. Hong Kong University of Science and Technology. Retrieved from http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.573.1189&rep=rep1&type=pdf
/*ref*/Meng, P. (2005). Podcasting and Vodcasting: A white paper. Retrieved 4 November 2018, from http://www.tfaoi.com/cm/3cm/3cm310.pdf
/*ref*/Player FM (2018). Best Learning English Podcasts (2018). Player.fm. Retrieved from https://player.fm/featured/learning-english
/*ref*/Podcast Portal, Indiana University (2014). FAQ Page. Retrieved from http://www.indiana.edu/~podcast/faq/#4
/*ref*/PoliceOne (2017). The 10 best podcasts for police. [Blog]. Retrieved from https://www.policeone.com/active-shooter/articles/424491006-The-10-best-podcasts-for-police/
/*ref*/Rahim, M., & Katal, M. (2012). The role of metacognitive listening strategies awareness and podcast-use readiness in using podcasting for learning English as a foreign language. Computers in Human Behavior, 28(4), 1153–1161. http://doi.org/10.1016/j.chb.2012.01.025
/*ref*/Rajic, S. (2013). Educational use of Podcast. The Fourth International Conference on e-Learning (eLearning-2013) (pp. 90–94). Belgrade, Serbia. September 2013. Belgrade Metropolitan University. Retrieved from https://pdfs.semanticscholar.org/ccfd/80e0cffb1870065dd5347088ff9cd9ce340a.pdf
/*ref*/Ralph, J., & Olsen, S. (2013). Podcasting as an educational building block in academic libraries. Australian Academic & Research Libraries, 38(4), 270–280. https://doi.org/10.1080/00048623.2007.10721309
/*ref*/Richardson, W. (2010). Blogs, Wikis, Podcasts, and Other Powerful Web Tools for Classrooms. Thousand Oaks, Calif.: Corwin.
/*ref*/Rosell-Aguilar, F. (2007). Top of the Pods-In search of a podcasting ‘‘Podagogy’’ for language learning. Computer Assisted Language Learning, 20(5), 471–492. https://doi.org/10.1080/09588220701746047
/*ref*/Salam, E. (2014). Introduction to podcasting. Retrieved from http://www.slideshare.net/weblearning/introduction-to-podcasting-7116308#btnNext
/*ref*/Smart, M. (2008). Listening to Themselves: Podcasting Takes Lessons Beyond the Classroom. (Blog). Edutopia. Retrieved from http://www.edutopia.org/podcasting-student-broadcasts
/*ref*/The Levin Institute-The State University of New York (2016). Information Technology. (Web). Globalization 101. Retrieved from http://www.globalization101.org/information-technology/
/*ref*/Van Nuys, D. (2014). Broadband History - From the 80s to Today, the History of Broadband. uSwitch.com. Retrieved from http://www.uswitch.com/broadband/guides/broadband_history/
 
Rights Copyright (c) 2018 William Yugsán-Gómez, Piedad Mejia-Gavilanez, Karla Hidalgo-Montesinos, Andrea Rosero-Morales
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library