CREACIÓ I IMPLEMENTACIÓ D’UNA UNITAT DIDÀCTICA DE LLENGUA, CULTURA I LITERATURA CATALANES A LA UNIVERSITAT DE TOLOSA

Beoiberística - Revista de Estudios Ibéricos, Latinoamericanos y Comparativos

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title CREACIÓ I IMPLEMENTACIÓ D’UNA UNITAT DIDÀCTICA DE LLENGUA, CULTURA I LITERATURA CATALANES A LA UNIVERSITAT DE TOLOSA
DESIGN AND IMPLEMENTATION OF A LESSON PLAN OF THE CATALAN LANGUAGE, CULTURE AND LITERATURE AT THE UNIVERSITY OF TOULOUSE
 
Creator Vidal Arráez, Josep
 
Description Aquest article descriu el procés de concepció i realització d’una unitat didàctica singular que permet posar en pràctica tots els coneixements adquirits pels estudiants, durant l’any, gràcies a un seguit de materials culturals. Aquesta experiència té lloc, cada any, a la Université de Toulouse Jean Jaurès, en el marc de les classes de català per a especialistes d’altres disciplines (LANSAD).El punt de partida és la Diada de Sant Jordi, jornada representativa de la tradició i de la cultura catalanes i en la qual l’obra literària juga un paper eminent. Aquesta importància del llibre és una ocasió única per introduir, dins dels diversos nivells de LANSAD de català, l’obra i la figura de diferents escriptors catalans actuals, preferentment polièdrics i complexos i que treballin diferents gèneres literaris. La tria d’un autor encara viu ens permet ressaltar el caràcter actual de la literatura als nostres estudiants.Aquesta unitat didàctica es du a terme tenint en compte els coneixements previs dels nostres estudiants i sense perdre mai de vista els objectius pedagògics concrets de cada grup. Al final de la unitat, els estudiants, no tan sols hauran pogut descobrir nombrosos aspectes de les diverses obres i biografies de l’escriptor seleccionat sinó que a més, una trobada final amb l’autor els donarà l’oportunitat d’intercanviar amb ell totes aquelles hipòtesis i preguntes sorgides durant la unitat.Paraules clau: Didàctica, català, cultura, llengua, literatura.
This article describes the process of designing and implementing a unique four-week lesson plan that enables the students to put into practice all the knowledge acquired during the academic year, by using a series of cultural materials like videos, readings, etc. This experience takes place every year at the University of Toulouse Jean Jaurès, within the framework of Catalan language classes aimed at specialists from other disciplines (LANSAD).The starting point is Sant Jordi’s Day, a representative Catalan tradition and a culture date, in which literary works play an eminent role. The importance of books provides a unique opportunity to introduce to our various levels of LANSAD the work and the figure of different current Catalan writers, preferably polyhedral and complex authors, who represent several literary genres. The choice of an author still alive allows us to emphasize the contemporaneous nature of literature to our students.This lesson plan is implemented taking into account previous student knowledge and upholding the specific pedagogical objectives of each group. At the end of the unit, students will have explored the biography and works of the selected writer. In addition, a final meeting with the author will give learners the opportunity to exchange with him or her all those hypotheses and questions that arose during the lessons.Key words: didactics, Catalan, culture, language, literature.
 
Publisher BEOIBERÍSTICA - Journal of Iberian, Latin American and Comparative Studies (ISSN: 2560-4163 Online)
BEOIBERÍSTICA - Revista de Estudios Ibéricos, Latinoamericanos y Comparativos (ISSN: 2560-4163 Online)
BEOIBERISTIKA - Časopis za iberijske, latinoameričke i komparativne studije (ISSN: 2560-4163 Online)
 
Contributor

 
Date 2018-05-29
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion 
Format application/pdf
 
Identifier http://beoiberistica.fil.bg.ac.rs/index.php/beoiberistica/article/view/42
10.18485/beoiber.2018.2.1.12
 
Source BEOIBERÍSTICA - Journal of Iberian, Latin American and Comparative Studies (ISSN: 2560-4163 Online); Vol. 2, Núm. 1 (2018); 181-192
BEOIBERÍSTICA - Revista de Estudios Ibéricos, Latinoamericanos y Comparativos (ISSN: 2560-4163 Online); Vol. 2, Núm. 1 (2018); 181-192
BEOIBERISTIKA - Časopis za iberijske, latinoameričke i komparativne studije (ISSN: 2560-4163 Online); Vol. 2, Núm. 1 (2018); 181-192
2560-4163
 
Language spa
 
Relation http://beoiberistica.fil.bg.ac.rs/index.php/beoiberistica/article/view/42/41
 
Rights Copyright (c) 2018 Josep Vidal Arráez
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library