La Fira de Consultors: Una metodologia de pedagogia activa per a grups grans

REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title La Fira de Consultors: Una metodologia de pedagogia activa per a grups grans
The Consultants' Fair: An active learning pedagogical methodology for large groups
La Feria de Consultores: Una metodología de pedagogía activa para grupos grandes
 
Creator Mach, Merce
Saldaña, Pilar
 
Subject Mètodes d'aprenentatge actiu; Competències per parlar en públic; Estudi de casos; Aprendre fent; Aprendre ensenyant; Grups grans
Active learning methods; Oral presentation competencies; Case study; Learning by doing, Learning by teaching; Large groups
Métodos de aprendizaje activo; Competencias de hablar en público; Caso de estudio; Aprender haciendo; Aprender enseñando; Grupos grandes
 
Description INTRODUCCIÓ. Aquest estudi proporciona evidències empíriques sobre la contribució dels mètodes d’aprenentatge actiu en el desenvolupament de les competències i en l’augment de la satisfacció dels alumnes en grups grans. L’estudi examina dues metodologies basades en els grups: 1) «Ser el consultor» (un projecte d’estudi de cas en què els alumnes diagnostiquen un repte organitzatiu i suggereixen solucions estratègiques, i 2) la «fira de consultors» (una metodologia d’aprenentatge actiu per posar en comú els projectes dels grups). MÈTODE. S’ha aplicat un disseny de recerca longitudinal a una mostra de 250 estudiants (50 equips). La recollida de dades, per autoavaluar les característiques individuals, les competències i la satisfacció, s’ha fet en dos moments diferents, mentre els estudiants duien a terme els seus projectes. La variable dependent (rendiment de l’equip) s’ha obtingut de diferents fonts. RESULTATS. Els resultats revelen que la satisfacció media la relació entre les diferències individuals (les competències autoavaluades, la meticulositat, l’autoeficàcia) i els resultats de l’equip. A més, la retroalimentació qualitativa també proporciona evidències sobre la ràpida corba d’aprenentatge de la competència. DISCUSSIÓ. La «fira de consultors» promou la formació a través de la pràctica, ja que permet tenir un temps específic per practicar les competències. Pel que fa a la dinàmica de la classe, i gràcies al mètode d’ensenyar als altres, l’ús del temps es fa més eficient perquè els estudiants practiquen les competències de forma simultània i consecutiva. Les pors inicials per parlar davant de l’audiència desapareixen gradualment a mesura que els estudiants repeteixen la presentació als seus «visitants» consecutivament; això és «aprendre fent».
INTRODUCTION - This study provides empirical evidence of how active learning methodologies contribute to developing students’ competencies and improving their satisfaction in large classroom settings. The study examines two group-based methodologies: i) «You be the Consultant» (a case study project in which participants analyse an organizational challenge and suggest strategic solutions); and ii) the «Consultants’ Fair» (an active learning methodology to pool the group project). METHODS - We used a longitudinal research design with a sample of 250 students (50 teams). We collected data at two points while students were completing their projects. Students self-assessed their characteristics, competencies, and satisfaction. The dependent variable (team performance) was collected from various sources. RESULTS - Our findings reveal that satisfaction mediates the relationship between individual differences (self-assessed competencies, conscientiousness, and self-efficacy) and team results. Furthermore, qualitative feedback provides evidence of the fast learning curve for competencies. DISCUSSION - The «Consultants’ Fair» promotes practice-based training, in which students are given time to practice their competencies. In terms of class dynamics and due to the learning by teaching methodology, the use of time is more efficient because students practise competencies simultaneously and consecutively. The initial strain of talking in front of an audience disappears gradually as students repeat their speech to their «visitors» consecutively; this is «learning by doing». 
INTRODUCCIÓN. Este estudio proporciona evidencias empíricas sobre la contribución de los métodos de aprendizaje activo en el desarrollo de las competencias y la satisfacción de los estudiantes en clases grandes. El estudio examina dos metodologías grupales:  i) «Ser el Consultor» (un proyecto de estudio de caso en el que los participantes diagnostican un reto organizacional y sugieren soluciones estratégicas);  ii) La «feria de consultores» (una metodología de aprendizaje activo para poner en común el proyecto grupal). MÉTODO. Utilizamos un diseño de investigación longitudinal en una muestra de 250 estudiantes (50 equipos). La recogida de datos se realizó en dos puntos diferentes mientras los estudiantes estaban completando sus proyectos, para autoevaluar las características individuales, las competencias y la satisfacción. La variable dependiente (rendimiento del equipo) se recopiló de diferentes fuentes. RESULTADOS. Los resultados revelan que la satisfacción ejerce un proceso de mediación en la relación entre las diferencias individuales (competencias autoevaluadas, la meticulosidad, la autoeficacia) y los resultados del equipo. Además, la retroalimentación cualitativa también proporcionó evidencias sobre la rápida curva de aprendizaje de la competencia. DISCUSIÓN. La «feria de consultores» promueve la formación a través de la práctica, ya que permite a los estudiantes tener un tiempo específico para la práctica de competencias. En términos de dinámica del grupo clase y a través del método de enseñar a los demás, el uso del tiempo es más eficiente porque los estudiantes practican las competencias de forma simultánea y consecutiva. Las aprensiones iniciales de hablar frente a una audiencia desaparecen gradualmente a medida que los estudiantes repiten consecutivamente su presentación para sus «visitantes»; esto es «aprender haciendo».
 
Publisher Universitat de Barcelona
 
Contributor


 
Date 2018-07-04
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion 
Format application/pdf
 
Identifier http://revistes.ub.edu/index.php/REIRE/article/view/reire2018.11.220677
10.1344/reire2018.11.220677
 
Source REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació; Vol. 11, No 2 (2018): (gener-juny, 2018); 110–125
REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació; Vol. 11, No 2 (2018): (gener-juny, 2018); 110–125
REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació; Vol. 11, No 2 (2018): (gener-juny, 2018); 110–125
2013-2255
 
Language eng
 
Relation http://revistes.ub.edu/index.php/REIRE/article/view/reire2018.11.220677/23331
/*ref*/Ambrose, S. A., Bridges, M. W., Lovett, M. C., Di Pietro, M., Norman, M. K., et al. (2010). How learning works. Seven research-based principles for smart teaching. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
/*ref*/Arnaiz, P., & Guillen, F. (2012). Foreign language anxiety in Spanish university settings: Interpersonal differences. Revista de Psicodidáctica, 17, 5-26. Retrieved from: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=17523162003
/*ref*/Bain, K. (2004). What the best college teachers do. Cambridge, MA: Harvard University Press.
/*ref*/Bandura, A. (1986). The explanatory and predictive scope of self-efficacy theory. Journal of social and clinical psychology, 4, 359-373. https://doi.org/10.1521/jscp.1986.4.3.359
/*ref*/Barkley, E. F., Major, C. H., & Cross, K. P. (2014). Collaborative learning techniques: A handbook for college faculty. (2nd ed.). San Francisco, CA: Jossey-Bass.
/*ref*/Barr, R. B., & Tagg, J. (1995). From teaching to learning: A new paradigm for undergraduate education. Change, 27, 12-25. https://doi.org/10.1080/00091383.1995.10544672
/*ref*/Barrick, M. R., & Mount, M. K. (1991). The big five personality dimensions and job performance. A meta-analysis. Personnel Psychology, 44, 1-26. https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.1991.tb00688.x
/*ref*/Baruch, Y., & Peiperl, M. A. (2000). The impact of an MBA on graduates' career. Human Resource Management Journal, 10, 69-90. https://doi.org/10.1111/j.1748-8583.2000.tb00021.x
/*ref*/Biggs, J. B. (2011). Teaching for quality learning at university: What the student does. UK: McGraw-Hill Education
/*ref*/Burgoyne, J., & Mumford, A. (2001). Learning from the case method: A report to the European Case Clearing House. European Case Clearing House. Retrieved from: http://www.thecasecentre.org/files/downloads/reserach /RP0301M.pdf
/*ref*/Costa, P. T., Jr., & McCrae, R. R. (1992). NEO PI-R professional manual. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources, Inc.
/*ref*/Dearden, J. (2014). English as a medium of instruction -A growing global phenomenon. Retrieved from: https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/e484_emi_-_cover_option_3 _final_web.pdf
/*ref*/Donia, M., O'Neill, T. A., & Brutus, S. (2015). Peer feedback increases team member performance, confidence and work outcomes: A longitudinal study. In Academy of Management Proceedings (Vol. 2015, No. 1, p. 12560). Academy of Management. https://doi.org/10.5465/AMBPP.2015.21
/*ref*/Feden, P. D. (2012). Teaching without telling: Contemporary pedagogical theory put into practice. Journal on Excellence in College Teaching, 23(3), 5-23.
/*ref*/Freeman, S., Eddy, S. L., McDonough, M., Smith, M. K., Okoroafor, N., Jordt, H., & Wenderoth, M. P. (2014). Active learning increases student performance in science, engineering, and mathematics. Proceedings of the National Academy of Sciences, 111, 8410-8415. https://doi.org/10.1073/pnas.1319030111
/*ref*/Hackman, J. R., & Oldham, G. R. (1975). Development of the job diagnostic survey. Journal of Applied Psychology, 60, 159-170. https://doi.org/10.1037/h0076546
/*ref*/Hall, D., & Buzwell, S. (2013). The problem of free-riding in group projects: Looking beyond social loafing as reason for non-contribution. Active Learning in Higher Education, 14, 37-49. https://doi.org/10.1177/1469787412467123
/*ref*/Hannan, A., & Silver, H. (2000). Innovating in Higher Education: Teaching, learning and institutional cultures. Philadelphia, PA: Open University Press.
/*ref*/Hayes, A. F. (2013). Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis: A regression-based approach. New York, NY: Guilford Press.
/*ref*/Judge, T. A., Heller, D., & Mount, M. K. (2002). Five-factor model of personality and job satisfaction: A meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 87, 530-541. https://doi.org/10.1037/0021-9010.87.3.530
/*ref*/Judge, T. A., Thoresen, C. J., Bono, J. E., & Patton, G. K. (2001). The job satisfaction-job performance relationship: A qualitative and quantitative review. Psychological Bulletin, 127, 376-407. https://doi.org/10.1037/0033-2909.127.3.376
/*ref*/Lueg, K., & Lueg, R. (2015). Why do students choose English as a medium of instruction? A Bourdieusian perspective on the study strategies of non-native English speakers. Academy of Management Learning & Education, 14, 5-30. https://doi.org/10.5465/amle.2013.0009
/*ref*/Mackinnon, D. P., Lockwood, C. M., & Williams, J. (2004). Confidence limits for the indirect effect: Distribution of the product and resampling methods. Multivariate Behavioral Research, 39, 99-128. https://doi.org/10.1207/s15327906mbr3901_4
/*ref*/Morgeson, F. P., Reider, M. H., & Campion, M. A. (2005). Selecting individuals in team settings: The importance of social skills, personality characteristics, and teamwork knowledge. Personnel psychology, 58, 583-611. https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.2005.655.x
/*ref*/Preacher, K. J., Rucker, D. D., & Hayes, A. F. (2007). Addressing moderated mediation hypotheses: Theory, methods, and prescriptions. Multivariate Behavioral Research, 42, 185-227. https://doi.org/10.1080/00273170701341316
/*ref*/Ritchhart, R., Church, M., & Morrison, K. (2011). Making thinking visible: How to promote engagement, understanding, and independence for all learners. San Francisco, CA: John Wiley & Sons.
/*ref*/Rolls, J. A. (1998). Facing the fears associated with professional speaking. Business Communication Quarterly, 61, 103-106. https://doi.org/10.1177/108056999806100213
/*ref*/Schwarzer, R., & Jerusalem, M. (1995). Generalized self-efficacy scale. In J. Weinman, S. Wright, & M. Johnston, Measures in health psychology: A user's portfolio. Causal and control beliefs (pp. 35-37). Windsor, UK: NFER-Nelson.
/*ref*/Stajkovic, A. D., & Luthans, F. (1998). Self-efficacy and work-related performance: A meta-analysis. Psychological bulletin, 124(2), 240-261. https://doi.org/10.1037/0033-2909.124.2.240
/*ref*/Wassermann, S. (1994). Introduction to Case Method Teaching. A Guide to the Galaxy. New York, NY: Teachers College Press, Columbia University.
/*ref*/Witt L. A., & Ferris, G. R. (2003). Social skills as moderator of the conscientiousness-performance relationship: Convergence evidence across four studies. Journal of Applied Psychology, 88, 809-220. https://doi.org/10.1037/0021-9010.88.5.809
 
Rights Copyright (c) 2018 Merce Mach, Pilar Saldaña
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library