Selected Archaisms of Verbal Word-Formation and Morphology in the Arcadian Dialect

Keria: Studia Latina et Graeca

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Selected Archaisms of Verbal Word-Formation and Morphology in the Arcadian Dialect
Izbrani arhaizmi glagolskega besedotvorja in oblikotvorja arkadijskega narečja
 
Creator Kuntner, Rok
 
Subject Arcadian verbal system
archaisms
comparative method and linguistic reconstruction
arkadijsko narečje
arhaizmi
starogrška narečja
 
Description The paper focuses on the four perhaps most characteristic archaisms of Proto-Indo-European date in the Arcadian verbal system attested in the inscriptions IG 262 from Mantineia (5th cent. B.C.) and IG 343 from Orchomenos (4th cent. B.C.). The archaisms are considered from the diachronic point of view by means of the comparative method and linguistic reconstruction. The aim of this paper is to reconstruct, when feasible, the individual lexemes or segments at the relevant prehistoric stages (Proto-Indo-European, Proto-Greek and Proto-Arcado-Cypriot/Proto-Arcadian), and to point out the correlation between the respective Arcadian archaism(s) and the innovative forms attested in the greater part of other Ancient Greek dialects. The object of this study is the following linguistic phenomena, lexemes, and segments respectively: (1) the o-vocalism in the primary medial 3 Sg.&Pl. endings (Arc. -τοι and -ντοι), (2) the active subjunctive with secondary endings (on the example of the Arc. form κακρίνη), (3) the 1 Sg. Opt. Act. ending (on the example of the Arc. form ἐξελαύνοια), and (4) the Acc. Pl. F. Ptcp. Pres. Act. of the verb ‘be’ (on the example of the Arc. form ἐάσας). The Appendix provides the relevant inscriptions IG 262 and IG 343 in their original form and their Slovenian translation.
Pričujoča razprava se osredinja na štiri morda najznačilnejše arhaizme s prajezično datacijo v arkadijskem glagolskem sistemu, izpričane na napisih IG 262 iz Mantineje (5. stol. pr. Kr.) in IG 343 iz Orhomena (4. stol. pr. Kr.). Arhaizmi so obravnavani z diahronega vidika s pomočjo primerjalne metode in metode rekonstrukcije. Cilj razprave je rekonstruirati podobo posameznega leksema oziroma segmenta na relevantnih predhistoričnih stopnjah (indoevropski prajezik, pragrščina, praarkadokiprščina oz. praarkadijščina), kadar je to mogoče, in predstaviti odnos posameznega arkadijskega arhaizma do inovativnih oblik, ki jih izpričuje večina preostalih starogrških narečij. Predmet obravnave so naslednji jezikovni pojavi, leksemi in segmenti: (1) ojevski vokalizem v primarnih medijalnih končnicah 3. os. sg. in pl. (ark. -τοι in -ντοι), (2) konjunktiv aktiva s sekundarnimi končnicami (na primeru ark. oblike κακρίνη), (3) osebilo 1. os. sg. akt. opt. prez. -οια (na primeru ark. oblike ἐξελαύνοια) in (4) AK. pl. f. akt. ptcp. prez. glagola biti (na primeru ark. oblike ἐάσας). V prilogah sta podani še za razpravo relevantni epigrafski besedili IG 262 in IG 343 v izvirniku in slovenskem prevodu.
 
Publisher Znanstvena založba Filozofske fakultete
 
Date 2018-02-16
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://revije.ff.uni-lj.si/keria/article/view/7746
10.4312/keria.19.2.5-18
 
Source Keria: Studia Latina et Graeca; Vol 19 No 2 (2017); 5-18
Keria: Studia Latina et Graeca; L. 19 Št. 2 (2017); 5-18
2350-4234
1580-0261
10.4312/keria.19.2
 
Language slv
 
Relation https://revije.ff.uni-lj.si/keria/article/view/7746/7445
 
Rights Copyright (c) 2018 Rok Kuntner
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library