Mètodes d'aprenentatge actiu en grups grans d'estudiants repetidors

REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Mètodes d'aprenentatge actiu en grups grans d'estudiants repetidors
Active-learning methods in large groups of repeat students
Métodos de aprendizaje activo en grupos grandes de estudiantes repetidores
 
Creator Abío, Gemma
Alcañiz-Zanón, Manuela
Arespa, Marta
Chulià, Helena
Gómez-Puig, Marta
Manna, Ester
Patxot, Concepció
Rubert, Glòria
Sánchez-Losada, Fernando
Serrano, Mònica
Stoyanova, Alexandrina
Vilalta-Bufí, Montserrat
 
Subject Innovació docent; Classe inversa; Aprenentatge basat en equips; Avaluació freqüent; Cursos de repetidors; Economia
Teaching innovation; Flipped classroom; Team-based learning; Frequent testing; Repeating a subject; Economics
Innovación docente; Aula invertida; Aprendizaje basado en equipos; Evaluación frecuente; Cursos de repetidores; Economía
 
Description INTRODUCCIÓ. Els estudiants repetidors d’un curs a la universitat sovint es caracteritzen per tenir no només un baix rendiment sinó també una manca de motivació i confiança en ells mateixos. MÈTODE. En aquest estudi, analitzem l’efecte de la implementació d’una combinació de tres tècniques d’ensenyament innovadores (la classe inversa, l’aprenentatge basat en equips i l’avaluació freqüent amb tests) en grups d’estudiants repetidors d’alguna assignatura. Avaluem l’impacte d’aquestes noves estratègies sobre la nota final del curs utilitzant mètodes economètrics. La mostra que utilitzem consta de més d’un miler d’estudiants que repeteixen un curs en els graus d’Administració i Direcció d’Empreses (ADE) o d’Economia de la Universitat de Barcelona. RESULTATS. Obtenim que els estudiants es beneficien de l’estudi autònom guiat, la retroacció continuada que reben, i el treball en equip. Els guanys es reflecteixen sobretot en una nota final més alta i en un augment en la proporció d’estudiants que es presenten a l’examen final. Els resultats es mantenen quan es controla per edat, sexe i nota mitjana dels estudis. DISCUSSIÓ. Malgrat que l’estudi s’ha portat a terme a partir d’estudiants repetidors d’assignatures de teoria econòmica, els resultats suggereixen que la nova metodologia d’ensenyament es podria aplicar amb èxit en altres àrees i amb grups d’estudiants no repetidors.
INTRODUCTION. Students who are required to repeat a subject at university are often not only low achieving, but also unmotivated and lacking in self-confidence. METHOD. In this study, we evaluate the effect of implementing a combination of three innovative techniques (flipped classroom, team-based learning and frequent testing) in groups of students who are repeating a subject. We assess the impact of the new teaching strategy on the final course grade through econometric analysis. Our sample consists of more than a thousand students who were repeating a subject in the Bachelor’s degrees in Business Administration or Economics of the University of Barcelona. RESULTS. We find that students benefit from guided autonomous study, continuous feedback and teamwork. The benefits are reflected primarily in higher final grades and an increase in the number of students who sat the final exam. The results hold up even after controlling for age, gender and average overall grade. DISCUSSION. Although the study was carried out with groups of students who were repeating a subject in economic theory, their success suggests that the new teaching approach could be successfully applied to other subject areas and among groups of students who are taking a subject for the first time.
INTRODUCCIÓN. Los estudiantes repetidores de un curso en la universidad se caracterizan a menudo por tener no solo un bajo rendimiento sino también una falta de motivación y confianza en sí mismos. MÉTODO. En este artículo, analizamos el efecto de implementar una combinación de tres técnicas de innovación docente (el aula invertida, el aprendizaje basado en equipos, y la evaluación frecuente con test) en grupos de estudiantes repetidores de una asignatura. Evaluamos el impacto de estas nuevas estrategias sobre la nota final del curso utilizando métodos econométricos. La muestra que usamos consta de más de mil estudiantes que repiten un curso en los grados de Administración y Dirección de Empresas o Economía de la Universidad de Barcelona. RESULTADOS. Hallamos que los estudiantes se benefician del estudio autónomo guiado, la retroacción continua que reciben, y el trabajo en equipo. Las ganancias se reflejan sobre todo en una nota final más alta y un aumento en la proporción de estudiantes que se presentan al examen final. Los resultados se mantienen cuando se controla por la edad, el sexo y la nota media de los estudios. DISCUSIÓN. Aunque el estudio se ha llevado a cabo con estudiantes repetidores de cursos de teoría económica, los resultados sugieren que la nueva metodología docente se podría aplicar con éxito en otras asignaturas y con grupos de estudiantes no repetidores.
 
Publisher Universitat de Barcelona
 
Contributor Universitat de Barcelona (2014PID_UB/31)
ICE-Universitat de Barcelona (REDICE16-1462)
Universitat de Barcelona (2014PID_UB/31)
ICE-Universitat de Barcelona (REDICE16-1462)
Universitat de Barcelona (2014PID_UB/31)
ICE-Universitat de Barcelona (REDICE16-1462)
 
Date 2018-07-04
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion 
Format application/pdf
 
Identifier http://revistes.ub.edu/index.php/REIRE/article/view/reire2018.11.220657
10.1344/reire2018.11.220657
 
Source REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació; Vol. 11, No 2 (2018): (gener-juny, 2018); 70–82
REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació; Vol. 11, No 2 (2018): (gener-juny, 2018); 70–82
REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació; Vol. 11, No 2 (2018): (gener-juny, 2018); 70–82
2013-2255
 
Language eng
 
Relation http://revistes.ub.edu/index.php/REIRE/article/view/reire2018.11.220657/23271
/*ref*/Abío, G., Alcañiz, M., Gómez-Puig, M., Rubert, G., Serrano, M., Stoyanova, A., and Vilalta-Bufí, M. (2017). Retaking a course in economics: Innovative teaching strategies to improve academic performance in groups of low-performing students, Innovations in Education and Teaching International, forthcoming. https://doi.org/10.1080/14703297.2017.1389289
/*ref*/Bergmann, J., and Sams, A. (2012). Flip your classroom: Reach every student in every class every day. Washington, D.C.: International Society for Technology in Education.
/*ref*/Berrett, D. (2012). How ‘flipping’ the classroom can improve the traditional lecture. The Chronicle of Higher Education. Retrieved from http://chronicle.com/article/How-Flipping-the-Classroom/130857/
/*ref*/Biggs, J., and Tang, C. (2011). Teaching for quality learning at university (4th ed.). Maidenhead (UK): McGraw Hill.
/*ref*/Chung, K. (2014). Professors ‘flip’ classrooms, enhance learning. Daily Tar Heel. Retrieved from http://www.dailytarheel.com/article/2014/01/flipped-classrooms-0108
/*ref*/Crouch, C., and Mazur, E. (2001). Peer Instruction: Ten Years of Experience and Results, American Journal of Physics, 69, 970–977. https://doi.org/10.1119/1.1374249
/*ref*/Hong, T., and Pham, T. (2013). Using group projects as a strategy to increase cooperation among low- and high-achieving students. Higher Education Research and Development, 32, 993–1006. https://doi.org/10.1080/07294360.2013.806436
/*ref*/King, A. (1993). From sage on the stage to guide on the side. College teaching 41, 30–35. https://doi.org/10.1080/87567555.1993.9926781
/*ref*/Kruger, J., and Dunning, D. (1999). Unskilled and unaware of it: How difficulties in recognizing one’s own incompetence lead to inflated self-assessments. Journal of Personality & Social Psychology, 77, 1121–1134. https://doi.org/10.1037/0022-3514.77.6.1121
/*ref*/Lage, M.J., Platt, G.J., and Treglia, M. (2000). Inverting the classroom: A gateway to creating an inclusive learning environment. The Journal of Economic Education, 31, 30–43. https://doi.org/10.1080/00220480009596759
/*ref*/Mazur, E. (1997). Peer Instruction: A User's Manual Series in Educational Innovation. Upper Saddle River (USA): Prentice Hall.
/*ref*/McLaughlin, J.C. (2013). Pharmacy student engagement, performance, and perception in a flipped satellite classroom. American Journal of Pharmaceutical Education, 77, 1–8. https://doi.org/10.5688/ajpe779196
/*ref*/Michaelsen, L. K., Knight, A. B., and Fink, L. D. (2004). Team-Based Learning: A Transformative Use of Small Groups in College Teaching. Sterling (USA): Stylus.
/*ref*/Millis, B. J., and Cottell, P. G. (1998). Cooperative Learning for Higher Education Faculty. Phoenix (USA): Oryx Press.
/*ref*/Missildine, K., Fountain, R., Summers, L., and Gosselin, K. (2013). Flipping the classroom to improve student performance and satisfaction. Journal of Nursing Education, 52, 597–599. https://doi.org/10.3928/01484834-20130919-03
/*ref*/Nordberg, D. (2008). Group projects: More learning? Less fair? A conundrum in assessing postgraduate business education. Assessment & Evaluation in Higher Education, 33, 481–492. https://doi.org/10.1080/02602930701698835
/*ref*/Opdecam, E., Everaert, P., and Van Keer, H. (2014). Preferences for Team Learning and Lecture-Based Learning Among First-Year Undergraduate Accounting Students. Research in Higher Education, 55, 400–432.
/*ref*/Pennebaker, J.W., Gosling, S.D., and Ferrell, J.D. (2013). Daily Online Testing in Large Classes: Boosting College Performance while Reducing Achievement Gaps. PLoS ONE, 8(11), e79774. Https://doi.org/10.1371/journal.pone.0079774.
/*ref*/Prieto, A., Díaz, D., Montserrat, J., and Reyes, E. (2014). Experiencias de aplicación de estrategias de gamificación a entornos de aprendizaje universitario. ReVisión, 7(2), 76–92.
/*ref*/Roediger, H. L. III, Putnam, A. L., and Smith, M. A. (2011). Ten benefits of testing and their applications to educational practice. Psychology of Learning and Motivation, 55, 1–36. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-387691-1.00001-6
/*ref*/Shah, S. Z. A. (2013). The use of group activities in developing personal transferable skills. Innovations in Education and Teaching International, 50, 297–307. https://doi.org/10.1080/14703297.2012.760778
/*ref*/Strayer, J. (2012). How learning in an inverted classroom influences cooperation, innovation and task orientation. Learning Environments, 15, 171–193. https://doi.org/10.1007/s10984-012-9108-4
/*ref*/Wilson, S. G. (2013). The flipped classroom: A method to address the challenges of an undergraduate statistics course. Teaching of Psychology, 40, 193–199. https://doi.org/10.1177/0098628313487461
/*ref*/Yamarik, S. (2007). Does cooperative learning improve student learning outcomes? Journal of Economic Education, 38, 259–277. https://doi.org/10.3200/JECE.38.3.259-277
 
Rights Copyright (c) 2018 Gemma Abío, Manuela Alcañiz, Marta Arespa, Helena Chulià, Marta Gómez-Puig, Ester Manna, Concepció Patxot, Glòria Rubert, Fernando Sánchez-Losada, Mònica Serrano, Alexandrina Stoyanova, Montserrat Vilalta-Bufí
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library