Team-based learning in business courses: The application of case studies and simulation games

REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Team-based learning in business courses: The application of case studies and simulation games
Aprenentatge basat en equips en cursos de gestió d’empreses: l’aplicació d’estudis de casos i simulacions
Aprendizaje Basado en Equipos en cursos de gestión de empresas: La aplicación de estudios de casos y simulaciones
 
Creator Bolívar-Ramos, María-Teresa
Martínez-Salgueiro, Andrea
 
Subject Team-based learning; Simulation games; Case method; Business education; Strategic management
Aprenentatge basat en equips; Simulacions; Mètode de casos; Educació en gestió d’empreses; Gestió estratègica
Aprendizaje Basado en Equipos; Simulaciones; Método de Casos; Educación en Gestión de Empresas; Gestión Estratégica
 
Description INTRODUCTION. A command of action-oriented disciplines such as business is not directly determined by knowledge level, but by the capacity to apply management and economic theories to the real world. This action-oriented nature has highlighted the insufficiency of traditional educational techniques for teaching purposes, based on readings and lectures, and has given rise to the appearance of alternative instructional methods such as those based on team-based learning (TBL). METHOD. The use of two key instruments is becoming increasingly widespread in business training: case studies and simulation games. RESULTS. As part of this study, both tools are subjected to an in-depth analysis in order to determine whether their use at the TBL application stage is an appropriate alternative, given the practical nature of this phase. DISCUSSION. Based on the evaluation of these techniques, our research suggests that their joint implementation can be particularly beneficial and may lead to better learning outcomes and skills acquisition, given that each produces different but equally valuable results.
INTRODUCCIÓ. El domini en disciplines amb una gran orientació pràctica, com la gestió d’empreses, no està determinat directament pel grau de coneixement, sinó per la capacitat d’aplicar teories econòmiques i de gestió al món real. Aquesta naturalesa pràctica posa en relleu la insuficiència de les tècniques educatives tradicionals per a l’ensenyament, consistents en lectures i classes magistrals, i condueix a l’aparició de mètodes instructius alternatius, com els fonamentats en l’aprenentatge basat en equips (ABE). MÈTODE. Concretament, hi ha dos instruments l’ús dels quals s’ha anat incrementant en educació empresarial: els estudis de casos i les simulacions. RESULTATS. En aquesta investigació, els dos instruments són analitzats detalladament amb l’objectiu de determinar si el seu ús en la fase d’aplicació de l’ABE és una alternativa apropiada, atesa la naturalesa pràctica d’aquesta fase. DISCUSSIÓ. Basada en l’avaluació d’aquestes tècniques, la nostra investigació suggereix que la implementació conjunta d’ambdós instruments pot resultar especialment beneficiosa i desembocar en millors resultats d’aprenentatge i d’adquisició de capacitats, atès que cada un produeix efectes diferents i, al seu torn, valuosos.
INTRODUCCIÓN. El dominio en disciplinas con una gran orientación práctica, como la gestión de empresas, no está determinado directamente por el nivel de conocimiento, sino por la capacidad de aplicar teorías económicas y de gestión al mundo real. Dicha naturaleza práctica puso de relieve la insuficiencia de las técnicas educativas tradicionales para la enseñanza, consistentes en lecturas y clases magistrales, y condujo a la aparición de métodos instructivos alternativos, como los fundamentados en el Aprendizaje Basado en Equipos (ABE). MÉTODO. Concretamente, existen dos instrumentos cuyo uso en educación empresarial se ha ido incrementando: los estudios de casos y las simulaciones. RESULTADOS. En esta investigación, ambos instrumentos son analizados en detalle con el objetivo de determinar si su uso en la fase de aplicación de ABE es una alternativa apropiada, dada la naturaleza práctica de esta etapa. DISCUSIÓN. Basada en la evaluación de estas técnicas, nuestra investigación sugiere que la implementación conjunta de ambos instrumentos puede resultar especialmente beneficiosa y desembocar en mejores resultados de aprendizaje y de adquisición de capacidades, dado que cada uno de ellos produce efectos diferentes y, a su vez, valiosos.
 
Publisher Universitat de Barcelona
 
Contributor Universitat Autònoma de Barcelona
Spain’s Ministry of Economy, Industry and Competitiveness (research project ECO2013-44027-P)
Serra Húnter programme
Obra Social La Caixa, 2016 Doctoral Scholarship Program.
Universitat Autònoma de Barcelona
Spain’s Ministry of Economy, Industry and Competitiveness (research project ECO2013-44027-P)
Serra Húnter programme
Obra Social La Caixa, 2016 Doctoral Scholarship Program.
Universitat Autònoma de Barcelona
Spain’s Ministry of Economy, Industry and Competitiveness (research project ECO2013-44027-P)
Serra Húnter programme
Obra Social La Caixa, 2016 Doctoral Scholarship Program.
 
Date 2018-07-04
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion 
Format application/pdf
 
Identifier http://revistes.ub.edu/index.php/REIRE/article/view/reire2018.11.220552
10.1344/reire2018.11.220552
 
Source REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació; Vol. 11, No 2 (2018): (gener-juny, 2018); 96–109
REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació; Vol. 11, No 2 (2018): (gener-juny, 2018); 96–109
REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació; Vol. 11, No 2 (2018): (gener-juny, 2018); 96–109
2013-2255
 
Language eng
 
Relation http://revistes.ub.edu/index.php/REIRE/article/view/reire2018.11.220552/22986
/*ref*/Abdalla, M. E. (2014). Team-Based Learning. Gezira Journal of Health Sciences, 10(2), 1–9.
/*ref*/Aronson, E., & Carlsmith, J. M. (1968). Experimentation in social psychology. The Handbook of Social Psychology, 2(2), 1–79.
/*ref*/Barnabè, F., Busco, C., Davidsen, P. I., Lambri, M., & Zatta, G. (2013). The strategic micro-firm: a role play in management training for dynamic businesses. Journal of Workplace Learning, 25(5), 328–342. https://doi.org/10.1108/JWL-May-2012-0041
/*ref*/Bernardo Vilamitjana, M., Presas, P., Bernard Vilamitjana, D., Gracia, M. C., López- Jurado González, M. P., Hueras García, R., & Escalante, R. (2017). L’aprenentatge basat en el joc: aplicación a l’assignatura de Gestió de la Qualitat. Revista d’Innovació i Recerca en Educació (REIRE), 10(1), 75-93. http://doi.org/10.1344/reire2017.10.11015
/*ref*/Blackford, B., & Shi, T. (2015). The relationship between business simulations in capstone management courses and standardized test scores. The International Journal of Management Education, 13(1), 84–94. https://doi.org/10.1016/j.ijme.2015.01.005
/*ref*/Blanco Callejo, M., & García Muiña, F. E. (2007). Los estudios de casos frente a los juegos de empresa. Un análisis empírico en la Universidad española. Universidad Europea de Madrid. Retrieved from http://hdl.handle.net/11268/3363
/*ref*/Brown, K. M. (1994). Using role play to integrate ethics into the business curriculum: a financial management example. Journal of Business Ethics, 13(2), 105–110. https://doi.org/10.1007/BF00881579
/*ref*/Cannon, H. M. (1995). Dealing with the complexity paradox in business simulation games. Developments in Business Simulation and Experiential Exercises, 22, 96–102. Reprinted in the Bernie Keys Library. Available from http://absel.org
/*ref*/Cannon, H. M., Freisen, D. P., Lawrence, S. J. & Feinstein, A. H. (2009). The simplicity paradox: Another look at complexity in design of simulations and experiential exercises. Developments in Business Simulation and Experiential Learning, 36, 244–250. Reprinted in the Bernie Keys Library. Available from http://ABSEL.org
/*ref*/Chickering, A. W., & Gamson, Z. F. (1987). Seven principles for good practice in undergraduate education. AAHE bulletin, 3–7.
/*ref*/Educational Games. (n.d.). Retrieved August 20, 2017, from http://elearningfacultymodules.org/index.php/Educational_Games
/*ref*/Faria, A. J., & Wellington, W. J. (2004). A Survey of Simulation Game Users, Former-Users, and Never-Users. Simulation & Gaming, 35(2), 178–207. https://doi.org/10.1177/1046878104263543
/*ref*/Gullo, C., Ha, T. C., & Cook, S. (2015). Twelve tips for facilitating team-based learning. Medical Teacher, 37(9), 819–824. https://doi.org/10.3109/0142159X.2014.1001729
/*ref*/Haidet, P., Kubitz, K., & McCormack, W. T. (2014). Analysis of the team-based learning literature: TBL comes of age. Journal on Excellence in College Teaching, 25(3–4), 303.
/*ref*/Huang, C. K., & Lin, C. Y. (2017). Flipping Business Education: Transformative Use of Team-Based Learning in Human Resource Management Classrooms. Educational Technology & Society, 20(1), 323–336.
/*ref*/Huggins, C. M. & Stamatel, J. P. 2015, An Exploratory Study Comparing the Effectiveness of Lecturing versus Team-based Learning, Teaching Sociology, 43(3), 227–235. https://doi.org/10.1177/0092055X15581929
/*ref*/Jackson, J. R. (1959). Learning from experience in business decision games. California Management Review, 1(2), 92–107. https://doi.org/10.2307/41165351
/*ref*/Karagozoglu, N. (2017). Antecedents of team performance on case studies in a strategic management capstone course. The International Journal of Management Education, 15(1), 13–25. https://doi.org/10.1016/j.ijme.2016.11.001
/*ref*/Lázaro-Gutiérrez, N., Barainca-Vicinay, I., & Bilbao-Goyoaga, A. (2017). Who said Accounting Was Boring? Let’s Play Cards. The DAC Project. European Financial and Accounting Journal, 2017(2), 55–72. https://doi.org/10.18267/j.efaj.181
/*ref*/Lean, J., Moizer, J., Towler, M., & Abbey, C. (2006). Simulations and games. Active Learning in Higher Education, SAGE Publications, 7(3), 227–242. https://doi.org/10.1177/1469787406069056
/*ref*/McMahon, K. K. (2010). Team-based learning. In An Introduction to Medical Teaching (pp. 55–64). Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-90-481-3641-4_5
/*ref*/McMahon, K. (2016). Team-based learning. In An Introduction to Medical Teaching  (pp. 55–64). S.L.: Springer.
/*ref*/Merrian, S. B. (1998). Case studies as qualitative research. In Sharan B. Merrian (eds). Qualitative Research and Case Study Applications in Education. Revised and Expanded from "Case Study Research in Education." (pp. 26–43). San Francisco, California: Jossey-Bass Inc.
/*ref*/Michaelsen, L. K., Knight, A. B., & Fink, L. D. (Eds.). (2002). Team-based learning: A transformative use of small groups. Westport, Connecticut:Greenwood publishing group.
/*ref*/Mitchell, R. C. (2004). Combining Cases and Computer Simulations in Strategic Management Courses. Journal of Education for Business, 79(4), 198–204. https://doi.org/10.3200/JOEB.79.4.198-204
/*ref*/Moncada, S. M., & Moncada, T. P. (2014). Gamification of learning in accounting education. Journal of Higher Education Theory and Practice, 14(3), 9–19.
/*ref*/Paul, P., & Mukhopadhyay, K. (2005). Experiential Learning in International Business Education. Journal of Teaching in International Business, 16(2), 7–25. https://doi.org/10.1300/J066v16n02_02
/*ref*/Raia, A. P. (1966). A study of the educational value of management games. Journal of Business, 39(3), 339–352. https://doi.org/10.1086/294863
/*ref*/Sisk, R. J. (2011). Team-based learning: systematic research review. Journal of Nursing Education, 50(12), 665–669. https://doi.org/10.3928/01484834-20111017-01
/*ref*/Team Based Learning Collaborative (2017). Retrieved September 24, 2017, from http://www.teambasedlearning.org/definition/
/*ref*/Thompson, B. M., Schneider, V. F., Haidet, P., Levine, R. E., McMahon, K. K., Perkowski, L. C., & Richards, B. F. (2007). Team-based learning at ten medical schools: two years later. Medical Education, 41(3), 250–257. https://doi.org/10.1111/j.1365-2929.2006.02684.x
/*ref*/Wassermann, S. (1999). El estudio de casos como método de enseñanza. Buenos Aires: Amorrortu Editores.
/*ref*/Wheatley, W. J., Hornaday, R. W., & Hunt, T. G. (1988). Developing strategic management goal setting skills. Simulation & Gaming, 19(2), 173–185. https://doi.org/10.1177/104687818801900205
/*ref*/Wheelen, T., & Hunger, J. (2011). Strategic management and business policy: toward global sustainability. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall.
/*ref*/Wolfe, J. (1973). The Comparative Learning Effects of a Management Game vs. Casework in the Teaching of Business Policy. Academy of Management Proceedings, 33rd Annual Meeting, Boston, Mass., August 19–22, 291–298.
/*ref*/Wolfe, J. (1975). A comparative evaluation of the experiential approach as a business policy learning environment. Academy of Management Journal, 18(3), 442–452. https://doi.org/10.2307/255675
/*ref*/Wolfe, J. (1978). The Effects of Game Complexity on the Acquisition of Business Policy Knowledge. Decision Sciences, 9(1), 143–155. https://doi.org/10.1111/j.1540-5915.1978.tb01373.x
/*ref*/Wolfe, J. (1997). The effectiveness of business games in strategic management course work. Simulation & Gaming: An Interdisciplinary Journal, 28(4), 360–376. https://doi.org/10.1177/1046878197284003
/*ref*/Wolfe, J., & Chacko, T. (1982). The effects of different team sizes on business game performance. Developments in Business Simulation & Experiential Exercises, 9, 232–235.
/*ref*/Wolfe, J., & Guth, G. (1975). The case approach vs. gaming in evaluation. Journal of Business, 48(3): 349–364. https://doi.org/10.1086/295761
/*ref*/Wolff, M., Wagner, M. J., Poznanski, S., Schiller, J., & Santen, S. (2015). Not another boring lecture: engaging learners with active learning techniques. The Journal of Emergency Medicine, 48(1), 85–93. https://doi.org/10.1016/j.jemermed.2014.09.010
 
Rights Copyright (c) 2018 María-Teresa Bolívar-Ramos, Andrea Martínez-Salgueiro
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library