St Maximus the Greek (c. 1470–1556): Among Manuscripts, Books and Libraries in Early Renaissance

Keria: Studia Latina et Graeca

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title St Maximus the Greek (c. 1470–1556): Among Manuscripts, Books and Libraries in Early Renaissance
Sveti Maksim Grek (cca. 1470–1556): med rokopisi, knjigami in knjižnicami v zgodnjerenesančnem obdobju
 
Creator Zajc, Neža
 
Subject St Maximus the Greek
Early Renaissance individual
Sveti Maksim Grek
zgodnja renesansa
individuum
ljubezen do znanja
 
Description The biography of St Maxim the Greek (born as Michael Trivolis c. 1470, Arta, died as Maximus the Greek – Максим Грек – in 1556, Moscow) represents the typical love of knowledge which guided an Early Renaissance individual. Although Michael Trivolis, who gained rich intellectual experience in northern Italy, was later unjustly condemned in Moscow Russia at two Church trials (1525, 1531), his literary activity testifies to his spiritual ascent. As a student of Ianos Laskaris, a philologist and translator from Greek into Latin, and as a co-worker of Aldo Manuzio at his print shop in Venice, Michael Trivolis acquired knowledge on manuscripts, incunabula and the technique of transferring human handwriting into printed form. Yet this great thinker, who taught Greek to the nephew of the famous Pico at the Mirandola castle, found his peace of mind only on the Holy Mount Athos, in the monastery of Vatopedion, where he took monastic vows and the name of Maximus. There he continued with his work on manuscripts and books, building up his prayer oeuvre. At the request of the Russian Grand Duke Vasili the Third for a translator from Athos, he travelled to Moscow in 1518, soon to be falsely accused of heretical errors in translation and sentenced almost to life imprisonment. During detention in monastic dungeons he wrote a large number of personal records, preserved in manuscript. His creativity emerges particularly clearly in his literary activity. He died in 1556, appreciated and respected. Even in his lifetime he was recognised as a saint, although it was as late as 1988 that he was officially canonised by the Russian Orthodox Church.
Usoda sv. Maksima Greka (Mihail Trivolis, ok. 1470, Arta – Maksim Grek, 1556, Moskva) predstavlja značilno ljubezen do znanja, ki je usmerjala zgodnjerenesančnega individuuma. Čeprav je Mihaela Trivolisa, ki je v severni Italiji doživel mnogo bogatih intelektualnih izkušenj, pozneje v moskovski Rusiji doletela krivična obsodba na cerkvenih zborih (1525, 1531), njegova dejavnost priča o njegovem duhovnem vzpenjanju. Kot učenec filologa in prevajalca iz grščine v latinščino Joannisa Laskarisa ter sodelavec Alda Manuzia v njegovi tiskarni v Benetkah, je Mihael Trivolis pridobil znanje o rokopisih, inkunabulah ter o tehniki spreminjanja človeške pisave v tiskano obliko. A mislec, ki je na gradu Mirandola učil grščino nečaka slavnega Pica, je našel duševni mir šele na sveti gori Atos, v samostanu Vatopedion, kjer je z imenom Maksim sprejel meništvo. Tam je nadaljeval z rokopisnim in knjižnim delom ter ustvarjal svoj molitveni opus. Na povabilo ruskega velikega kneza Vasilija III, da naj z Atosa pošljejo prevajalca, je leta 1518 odpotoval v Moskvo, kjer je bil kmalu po krivem obtožen heretičnih napak pri prevajanju in obsojen skoraj na dosmrtno kazen. Vendar je v času priprtja v samostanskih ječah napisal veliko število osebnih spisov, ki so hranjeni v rokopisih. Njegova ustvarjalnost je posebej nazorna v njegovi literarni dejavnosti. Umrl je leta 1556, cenjen in spoštovan. Še za časa svojega življenja je bil prepoznan za svetnika, uradno pa ga je ruska pravoslavna cerkev za svetega proglasila šele leta 1988.
 
Publisher Znanstvena založba Filozofske fakultete
 
Date 2017-12-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://revije.ff.uni-lj.si/keria/article/view/7705
10.4312/keria.19.1.41-56
 
Source Keria: Studia Latina et Graeca; Vol 19 No 1 (2017); 41-56
Keria: Studia Latina et Graeca; L. 19 Št. 1 (2017); 41-56
2350-4234
1580-0261
10.4312/keria.19.1
 
Language slv
 
Relation https://revije.ff.uni-lj.si/keria/article/view/7705/7372
 
Rights Copyright (c) 2018 Neža Zajc
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library