Slovene Normative Guides and Borrowing of Greek-Latin Elements: From Tradition to Prestige and towards the User

Keria: Studia Latina et Graeca

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Slovene Normative Guides and Borrowing of Greek-Latin Elements: From Tradition to Prestige and towards the User
Slovensko pravopisje in prevzemanje grško-latinskih prvin: med izročilom, prestižem in uporabnikom
 
Creator Dobrovoljc, Helena
 
Subject Slovene normative guides
Greek-Latin elements
Slovenisation
slovenski pravopis
grško-latinske prvine
slovenjenje
 
Description In the normative Slovene tradition, the borrowing of proper names from the Latin and Greek world was treated as exclusionist and often accompanied by contradictory instructions for common language users, who belonged to various levels of social differentiation. By contrast, the fund of common nouns underwent a relatively quick phonetic adaptation. An exception is the individual expressions which are treated in our language community as prestigious, i.e. intellectual, and are thus preserved as direct quotations. It is due to the aforementioned factors in codifying the Latin-Greek lexicon and names that the contemporary standard language norm lacks uniformity. The article presents the existing principles of Slovenisation illustrated by a selected group of words, and the experiences which await us in the future.
Prevzemanje imenskih prvin iz latinsko-grškega sveta je bilo v slovenski pravopisni tradiciji obravnavano ekskluzivistično, pospremljeno s pogosto nasprotujočimi si napotili splošnim jezikovnim uporabnikom, ki so izhajali iz različnih oblik socialnega razlikovanja v družbi, medtem ko je bil občnoimenski fond razmeroma hitro fonetično podomačen. Izjemo predstavljajo posamezni izrazi, ki so v jezikovni skupnosti obravnavani kot prestižni, tj. izobraženski, in jih ohranjamo v citatnih oblikah. Sodobni knjižnojezikovni standard je prav zaradi omenjenih dejavnikov na področju kodifikacije latinsko-grške leksike in imen neenoten. V prispevku bodo predstavljena dosedanja načela slovenjenja ob izbrani skupini besedja ter izkušnje, ki nas bodo spremljale v prihodnje.
 
Publisher Znanstvena založba Filozofske fakultete
 
Date 2016-12-28
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://revije.ff.uni-lj.si/keria/article/view/7227
10.4312/keria.18.1.117-135
 
Source Keria: Studia Latina et Graeca; Vol 18 No 1 (2016); 117-135
Keria: Studia Latina et Graeca; L. 18 Št. 1 (2016); 117-135
2350-4234
1580-0261
10.4312/keria.18.1
 
Language slv
 
Relation https://revije.ff.uni-lj.si/keria/article/view/7227/6932
 
Rights Copyright (c) 2017 Helena Dobrovoljc
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library