The prepositional verbal argument in Spanish and its translations to Croatian: preliminary observations

Verba Hispanica

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title The prepositional verbal argument in Spanish and its translations to Croatian: preliminary observations
El complemento de régimen preposicional en español y sus traducciones al croata: observaciones preliminares
Zveza s predložnim glagolom v španščini in njeni prevodi v hrvaščino: uvodna opažanja
 
Creator Mikelenić, Bojana
 
Subject syntax
Spanish
Croatian
prepositional verbal argument
verbal complements
sintaxis
español
croata
complemento de régimen preposicional
complementos verbales
syntax
Spanish
Croatian
prepositional verbal argument
verbal complements
 
Description This article provides a contrastive analysis of the prepositional verbal argument in Spanish (es. complemento de régimen preposicional – CR) and its translations in Croatian, based on a parallel corpus. Ever since Alarcos Llorach postulated it in 1968, there have been many theoretical works about the CR (Vid. Bibliography). Nevertheless, many problems identified by these authors (e.g. lack of a definitive criterion for its identification, the possibility of varying the argument type, double transitivity, pronominal substitution, etc.) are still the subject of debate. On the other hand, the equivalent function to the CR in Croatian is classified as a type of indirect object (Katičić, 2002). Further, the rich nominal inflection in Croatian changes the role of prepositions in relation to the syntactic functions. We will compare parts of the syntactic structures of these two languages, rarely compared in linguistic literature, seeking to offer insight into verbal complements in Spanish.
Los complementos verbales en español se clasificaban tradicionalmente en tres grupos: complemento (objeto) directo (CD), indirecto (CI) y circunstancial (CC). Mientras que las primeras dos funciones se definían con recursos formales y se comprobaban con ejemplos transparentes, Alcina Franch y Blecua (1975/1983: 869) notan que la gramática tradicional «distinguía bajo el nombre general de complementos circunstanciales una amplia y variada gama de complementos que se distinguían negativamente por no ser ni el objeto directo ni el indirecto».
Pričujoče delo se posveča kontrastivni analizi zveze s predložnim glagolom v španščini in njenih prevodih v hrvaščino na podlagi vzporednega korpusa. Odkar je Alarcos Llorach leta 1968 predlagal uvedbo tega stavčnega člena, je bilo o zvezi s predložnim glagolom napisanih več teoretskih del (gl. Bibliografijo). Kljub temu pa so številni težavni vidiki, s katerimi se srečujejo jezikoslovci (kot na primer umanjkanje odločilnega merila za prepoznavanje tega stavčnega člena, obstoj različnih vrst zvez, dvojna prehodnost, nadomeščanje z zaimki itd.), še v procesu proučevanja. Po drugi strani pa v hrvaščini stavčni člen, ki ustreza zvezi s predložnim glagolom, spada v skupino predmetov v dajalniku (Katičić, 2002). Poleg tega tudi bogata pregibnost samostalniških besed v hrvaškem jeziku vpliva na vlogo predlogov pri skladenjski členitvi povedi. V pričujočem prispevku avtorica primerja dele skladenjske strukture dveh jezikov, ki se jima podobna kontrastivna dela le redkokdaj posvetijo, da bi prispevala k boljšemu razumevanju glagolskih dopolnil v španskem jeziku.
 
Publisher Znanstvena založba Filozofske fakulte / Ljubljana University Press, Faculty of Arts
 
Date 2017-12-08
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://revije.ff.uni-lj.si/VerbaHispanica/article/view/7595
10.4312/vh.25.1.37-53
 
Source Verba Hispanica; Vol 25 No 1 (2017); 37-53
Verba Hispanica; Vol. 25 Núm. 1 (2017); 37-53
Verba Hispanica; L. 25 Št. 1 (2017); 37-53
2350-4250
0353-9660
10.4312/vh.25.1
 
Language spa
 
Relation https://revije.ff.uni-lj.si/VerbaHispanica/article/view/7595/7231
 
Rights Copyright (c) 2017 Bojana Mikelenić
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library