Phraseology and diatopic variation in Spanish

Verba Hispanica

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Phraseology and diatopic variation in Spanish
Fraseología y variación diatópica en español
Frazeologija in diatopične različice v španskem jeziku
 
Creator Pamies Bertrán, Antonio
 
Subject dialectal phraseology
dialectal paremiology
dialectology
shifters
pragmatemes
polyphony
fraseología dialectal
paremiología dialectal
dialectología
conectores
pragmatemas
polifonía
narečna frazeologija
narečna paremiologija
narečjeslovje
povezovalci
pragmatemi (pragmatični frazemi)
polifonija
 
Description Phraseology and idioms have been scantly investigated in the field of dialectology, compared to the rich tradition of phonetic and lexicological studies that made available long ago accurate dialectal maps and atlases for all the languages of Europe. There is no lack of irony in this given the etymology of the word idiom itself(<gr. ‚ιδιός „particular“ or „specific“), which refers precisely to what is typical of one’s native soil. On the other hand, speakers often accompany the use of idioms and proverbs with pragmatic markers like as we say in my village, as we say in my homeland, as my grandmother said, even for standard expressions. This seems to presuppose the existence of a relationship – within linguistic consciousness – between phraseology and non-standard diatopic (or diaphasic) varieties, either as a rhetorical strategy or an intuitive hypercorrection. Spanish phraseology and paremiology allow us to observe certain cues in this respect.
La dialectología es subdisciplina que tiene su propia metodología y fundamentos, con un considerable acervo de datos sobre la variación, especialmente fonética (segmental) y léxica, tal como recogen numerosos Atlas Lingüísticos. Otros niveles del lenguaje quedaron sin embargo muy rezagados. Así, la prosodia tuvo que esperar hasta el siglo XXI para tener su primer Atlas, gracias al reciente proyecto internacional AMPER, todavía en curso. La otra área es la fraseología, que también ha tenido que esperar a trabajos muy recientes.
Frazeološki vidik narečnih različic spada med manj raziskana področja, še posebej če ga primerjamo z bogato tradicijo fonetičnih in leksikoloških raziskav, po zaslugi katerih so nam že nekaj desetletij na voljo narečjeslovni oz. dialektološki zemljevidi in atlasi za vse evropske jezike, in to kljub etimološkemu izvoru besed idiomatičen, idiomatizem (iz gr. ‚ιδιός »poseben«, »lasten«), ki se nanašata prav na tisto, kar je lastno domačemu kraju. Vendar pa govorci v rabo stalnih besednih zvez in pregovorov pogosto vključujejo pragmatične označevalce, kot so como dicen en mi pueblo, como decimos en mi tierra, como diría mi abuela, celo kadar gre za standardne izraze. To pa priča o tem, da frazeologijo bodisi kot retorično strategijo bodisi zaradi intuitivne hiperkorekcije v jezikovni zavesti povezujemo z nestandardnimi različicami (diatopičnimi ali diafazičnimi). Frazeologija in paremiologija španskega jezika nakazujeta to povezanost.
 
Publisher Znanstvena založba Filozofske fakulte / Ljubljana University Press, Faculty of Arts
 
Date 2017-12-08
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://revije.ff.uni-lj.si/VerbaHispanica/article/view/7596
10.4312/vh.25.1.55-81
 
Source Verba Hispanica; Vol 25 No 1 (2017); 55-81
Verba Hispanica; Vol. 25 Núm. 1 (2017); 55-81
Verba Hispanica; L. 25 Št. 1 (2017); 55-81
2350-4250
0353-9660
10.4312/vh.25.1
 
Language spa
 
Relation https://revije.ff.uni-lj.si/VerbaHispanica/article/view/7596/7232
 
Rights Copyright (c) 2017 Antonio Pamies Bertrán
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library