Complex Patterns, Unpredictable Consequences: The Distribution of Sealed Land along the Urban-rural Gradient in Barcelona

Documents d'Anàlisi Geogràfica

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Complex Patterns, Unpredictable Consequences: The Distribution of Sealed Land along the Urban-rural Gradient in Barcelona
Complexitat espacial, conseqüències impredictibles: la distribució de terres impermeables a través del gradient urbà-rural a la província de Barcelona
Complejidad espacial, consecuencias impredecibles: la distribución de tierras impermeables a través del gradiente urbano-rural en la provincia de Barcelona
Complexité spatiale et conséquences imprévisibles: la distribution des terres imperméables à travers le gradient urbain-rural dans la province de Barcelone
 
Creator Ranalli, Flavia; Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CRA)
Salvati, Luca; Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CRA)
 
Subject Compact city, Land-use, Exploratory statistical techniques, Urban sprawl, Barcelona
ciutat compacta; ús del sòl; tècniques estadístiques exploratòries; expansió urbana; Barcelona
ciudad compacta; uso del suelo; técnicas estadísticas exploratorias; expansión urbana; Barcelona
ville compacte; utilisation des terres; techniques statistiques exploratoires; étalement urbain; Barcelone
 
Description The present study explores the spatial pattern of selected soil sealing indicators in the province of Barcelona as a contribution to the debate on land consumption driven by urban growth in southern Europe. Four indicators of soil sealing (percentage of pervious land, per-capita sealed land, soil sealing intensity and diversity in soil sealing intensity) were derived from a high-resolution topographic map at the municipal scale using multivariate statistics and spatial analysis. All the indicators were correlated with the distance from Barcelona. Our results show that sealing patterns in Barcelona reflect distinct urbanization phases observed in the aftermath of World War II and may describe the rapid transition from a mono-centric and compact form observed in the 1950s to a more scattered and dispersed morphology. Soil sealing indicators proved to be effective proxies for the assessment of land-use changes in Mediterranean urban regions.
El patró espacial dels indicadors seleccionats de segellament del sòl s’ha explorat a la província de Barcelona com una contribució al debat sobre el consum de sòl impulsat per la urbanització a l’Europa mediterrània. Mitjançant l’ús de tècniques d’exploració multidimensional i d’anàlisi espacial, s’han obtingut indicadors de segellament del sòl (percentatge de sòl permeable, terrenys impermeables per càpita, intensitat de segellament del sòl i diversitat en la intensitat del segellament del sòl) a partir d’un mapa d’alta resolució del sòl en l’escala municipal. Tots els indicadors es van correlacionar amb la distància des del centre de Barcelona. Els resultats suggereixen que el patró de segellament del sòl a Barcelona reflecteix les diferents fases d’urbanització observades després de la Segona Guerra Mundial i indiquen la ràpida transició d’una forma urbana monocèntrica i compacta observada en la dècada dels anys cinquanta del segle passat a una aglomeració més dispersa. L’article tracta sobre l’ús d’indicadors d’impermeabilitat per a l’avaluació dels canvis d’ús del sòl a les grans regions urbanes mediterrànies.
El patrón espacial de los indicadores seleccionados de sellado del suelo se ha explorado en la provincia de Barcelona como una contribución al debate sobre el consumo de suelo impulsado por la urbanización en la Europa mediterránea. Mediante el uso de técnicas de exploración multidimensional y de análisis espacial, se han obtenido indicadores de sellado del suelo (porcentaje de suelo permeable, terrenos impermeables per cápita, intensidad de sellado del suelo y diversidad en la intensidad del sellado del suelo) a partir de un mapa del suelo urbano sellado en la escala municipal. Todos los indicadores se correlacionaron con la distancia desde el centro de Barcelona. Los resultados sugieren que el patrón de sellado del suelo en Barcelona refleja las distintas fases de urbanización observadas después de la Segunda Guerra Mundial e indican la rápida transición de una forma urbana monocéntrica y compacta observada en la década de los años cincuenta del siglo pasado a una aglomeración más dispersa. El artículo trata sobre el uso de indicadores de impermeabilidad para la evaluación de los cambios de uso del suelo en las grandes regiones urbanas mediterráneas.
La répartition spatiale des indicateurs sélectionnés de l’imperméabilisation des sols a été explorée dans la province de Barcelone en tant que contribution au débat sur la consommation de terres entraînée par l’urbanisation dans le sud de l’Europe. En utilisant des techniques exploratoires multidimensionnelles et d’analyse spatiale, les indicateurs de l’imperméabilisation des sols (pourcentage des terres perméables, terres imperméables par habitant, intensité de l’imperméabilisation des sols et diversité de l’intensité de l’imperméabilisation des sols) ont été calculés à partir d’une carte à haute résolution du territoire à l’échelle municipale. Tous les indicateurs ont été corrélés avec la distance du centre de Barcelone. Les résultats suggèrent que l’imperméabilisation des sols à Barcelone reflète les différentes phases d’urbanisation observées après la Deuxième Guerre mondiale et ils indiquent le passage d’une forme urbaine monocentrique et compacte observée dans les années 1950 à une agglomération plus dispersée. L’article traite de l’utilisation des indicateurs d’imperméabilité pour l’évaluation des changements dans l’utilisation des sols dans les grandes régions urbaines méditerranéennes.
 
Publisher Servei de Revistes Digitals - UAB
 
Contributor 
Date 2015-05-19
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://dag.revista.uab.es/article/view/v61-n2-ranalli-salvati
10.5565/rev/dag.99
 
Source Documents d'Anàlisi Geogràfica; Vol. 61, No 2 (2015): Miscel·lani; 393-408
Documents d'Anàlisi Geogràfica; Vol. 61, No 2 (2015): Miscel·lani; 393-408
Documents d'Anàlisi Geogràfica; Vol. 61, No 2 (2015): Miscel·lani; 393-408
Documents d'Anàlisi Geogràfica; Vol. 61, No 2 (2015): Miscel·lani; 393-408
2014-4512
0212-1573
 
Language eng
 
Relation https://dag.revista.uab.es/article/view/v61-n2-ranalli-salvati/99-pdf-en
https://dag.revista.uab.es/article/downloadSuppFile/v61-n2-ranalli-salvati/421
https://dag.revista.uab.es/article/downloadSuppFile/v61-n2-ranalli-salvati/422
https://dag.revista.uab.es/article/downloadSuppFile/v61-n2-ranalli-salvati/423
 
Rights Copyright (c) 2015 Flavia Ranalli, Luca Salvati
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library