Prototypiske situationer med brug af datavisualisering i skolen

AU Library Scholarly Publishing Services - Ebooks

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Prototypiske situationer med brug af datavisualisering i skolen
 
Creator Bremholm, Jesper
Jankvist, Uffe Thomas
Berthelsen, Ulf Dalvad
Holst, Finn
 
Subject
 
Description Denne rapport præsenterer i overbliksform en række beskrivelser af forskellige situati-oner og sammenhænge hvor det vil kunne være relevant og udbytterigt for skolens fag-professionelle (lærere, pædagoger, AKT-vejleder m.fl.) at anvende datavisualiseringer i deres pædagogiske og didaktiske arbejde med henblik på at styrke elevers progression såvel fagligt som socialt. Beskrivelserne er udarbejdet af fagdidaktiske forskere fra DPU, Aarhus Universitet i samarbejde med lærere fra forskellige fag og klassetrin.Med datavisualisering menes at forskellige typer tilgængelige data (fx om elevers trivsel og faglige præstationer) integreres, analyseres og repræsenteres i anskueliggørende di-gitale formater (visualiseringer). Et sådan pædagogisk datavisualiseringsredskab er på rapportens affattelsestidspunkt ikke udviklet til brug i en dansk skolekontekst, og det er derfor vigtigt at understrege at de beskrevne prototypiske brugssituationer ikke er em-pirisk baserede, men derimod er tænkte eller forestillede scenarier. I beskrivelsen af si-tuationerne er navnet VisuData anvendt som betegnelse for dette tænkte digitale visua-liseringsredskab. Det er altså vigtigt at holde sig for øje under læsningen af beskrivel-serne at VisuData på affattelsestidspunktet ikke er en teknologi der faktisk findes.Rapporten er udarbejdet i tilknytning til Progressionsdataprojektet (også kendt som Projekt vedrørende data om lærernes læring og progression) der fandt sted i perioden forår 2016 – efterår 2017 under ledelse af SFI og med deltagelse af bl.a. DPU og EVA. Udbudsgiver for projektet var Styrelsen for It og Læring (STIL), Undervisningsministeriet. 
 
Publisher AU Library Scholarly Publishing Services
 
Date 2017-10-02
 
Type Book

 
Format Digital
 
Identifier http://ebooks.au.dk/index.php/aul/catalog/book/232
ISBN-13
 
Source AU Library Scholarly Publishing Services;
 
Coverage


 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library