“Praying for the Cure”: Transformations of Japanese Medical Traditions and the Question of Modernity

Asian Studies

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title “Praying for the Cure”: Transformations of Japanese Medical Traditions and the Question of Modernity
»Molitev za zdravilo«: Preobrazbe japonskih medicinskih tradicij in vprašanje modernosti
 
Creator Culiberg, Luka
 
Subject science
medicine
West
China
Japan
tradition
modernity
epidemic
disease
epistemology
znanost
medicina
Zahod
kitajska intelektualna zgodovina
Japonska
tradicija
sodobnost
epidemija
bolezen
epistemologija
 
Description “Science” and “magic” are not simply two opposing thought processes which have a straightforward relationship, first, on a presumed axis of progress—from magic to science, and second, within the context of a presumed cultural divide—Western “science” vs. Eastern “tradition”. The aim of this paper is to examine in historical perspective the introduction of so-called “Western medicine” in Japan and examine the idea that through this introduction “traditional” Chinese knowledge was simply superseded by “modern” Western science. By looking into the intellectual currents within the field of medicine, specifically in eighteenth-century Japan, and comparing them to those in the West, the article tries to challenge the narrative of “modernity” as a sort of uniquely Western achievement defined by “disenchantment”, “rationalism” and “science”.
»Znanost« in »magija« nista zgolj dva nasprotujoča si miselna procesa v neposrednem odnosu, najprej na domnevni osi napredka od magije k znanosti, nato pa v okviru domnevne kulturne ločnice – zahodna »znanost« proti vzhodni »tradiciji«. Namen tega prispevka je v zgodovinski perspektivi proučiti vpeljavo tako imenovane »zahodne medicine« na Japonskem in razmisliti o tem, ali je s to uvedbo »moderna« zahodna znanost res preprosto izpodrinila »tradicionalno« kitajsko znanje. S proučevanjem intelektualnih tokov na področju medicine, zlasti na Japonskem v 18. stoletju, in z njihovo primerjavo s tistimi na Zahodu skuša članek spodbijati pripoved o »modernosti« kot nekakšnem edinstvenem zahodnem dosežku, ki ga opredeljujejo »razočaranje«, »racionalizem« in »znanost«.
 
Publisher Znanstvena založba Filozofske fakulte / Ljubljana University Press, Faculty of Arts
 
Date 2022-01-19
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://revije.ff.uni-lj.si/as/article/view/10441
10.4312/as.2022.10.1.15-44
 
Source Asian Studies; Vol. 10 No. 1 (2022): Special Issue: Crisis as Danger and Hope—Covid-19 in Asia; 15-44
Azijske študije; Letn. 10 Št. 1 (2022): Special Issue: Crisis as Danger and Hope—Covid-19 in Asia; 15-44
2350-4226
2232-5131
10.4312/as.2022.10.1
 
Language eng
 
Relation https://revije.ff.uni-lj.si/as/article/view/10441/10033
 
Rights Copyright (c) 2022 Luka CULIBERG
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library