Anxiety, “Concerned Consciousness” and Their Manifestation in the COVID-19 Pandemic in China

Asian Studies

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Anxiety, “Concerned Consciousness” and Their Manifestation in the COVID-19 Pandemic in China
Tesnoba, »zaskrbljena zavest« ter njune manifestacije v pandemiji COVID-19 na Kitajskem
 
Creator Sernelj, Téa
 
Subject the concept of concerned consciousness
youhuan yishi
Xu Fuguan
anxiety
China
COVID-19
Koncept zaskrbljene zavesti
youhuan yishi
Xu Fuguan
tesnoba
Kitajska
COVID-19
 
Description The article examines the specifics of the Chinese containment measures of the COVID-19 pandemic and their social consequences at the beginning of 2021. The author analyses empirical psychological research results on distress and anxiety of people in times of the first wave of the COVID-19 pandemic in China, and explores to what degree the individual feelings of anxiety in contemporary China are conditioned by the traditionally prevailing absence of faith in higher transcendent forces on the one hand, and social isolation on the other. It proceeds from Xu Fuguan’s interpretation of the origins of a traditional Chinese concept of “concerned consciousness” (youhuan yishi 憂患意識). The author shows that this concept can be compared to the feeling of anxiety, but highlights important differences which separate it from the anxiety as developed and understood in the framework of modern Western philosophy. The paper aims to provide some preliminary answers to the questions of whether and in what way such a traditional feeling of anxiety in the sense of a “concerned consciousness” manifested itself in the period of social isolation that was implemented as a part of the government measures for the COVID-19 pandemic in China. These questions are being investigated through an analysis of philosophical studies on concerned consciousness on the on hand, and a contemporary case study on the other. The results show that the specifically Chinese kind of anxiety, which is rooted in concerned consciousness, is tightly linked to the relational nature of Chinese ethics and the corresponding understanding of individual identity. In addition, it is connected with the traditional understanding of human destiny, which is not fatalistic or determinist, but rather based on autonomous decisions based on the social responsibilities of a free human self.
Članek raziskuje posebnosti ukrepov zajezitve pandemije COVID-19 ter njihovih družbenih posledic na Kitajskem v začetku leta 2021. Avtorica analizira rezultate empiričnih psiholoških raziskav o stresu in tesnobi ljudi v času prvega vala pandemije COVID-19 na Kitajskem. Hkrati obravnava vprašanje, do kolikšne mere so individualna občutja tesnobe v sodobni Kitajski pogojena s tradicionalno prevladujočo odsotnostjo vere v transcendentne sile ter socialno izolacijo. Pri tem izhaja iz Xu Fuguanove interpretacije izvora tradicionalnega kitajskega koncepta »zaskrbljene zavesti« (youhuan yishi 憂患意識). Avtorica pokaže, da lahko ta koncept primerjamo z občutjem tesnobe, a hkrati izpostavi določene pomembne razlike, ki to občutje ločujejo od tesnobe, kot je razvita in razumljena v okviru zahodne filozofije. Članek ponuja nekatere preliminarne odgovore na vprašanje, zakaj in na kakšen način se je tradicionalni občutek tesnobe v smislu »zaskrbljene zavesti« manifestiral v obdobju socialne izolacije, ki so jo na Kitajskem izvajali kot del vladnih ukrepov proti pandemiji COVID-19. To vprašanje je avtorica raziskala z analizo filozofskih študij o zaskrbljeni zavesti in na osnovi sodobnih empiričnih študij. Rezultati so pokazali, da je specifično kitajska oblika tesnobe, ki je osnovana na zaskrbljeni zavesti, tesno povezana z relacijsko naravo kitajske etike in vzporednega razumevanja človeške usode, ki ni fatalistično ali deterministično, temveč prej temelji na avtonomnih odločitvah, ki izhajajo iz družbene odgovornosti svobodnega sebstva.
 
Publisher Znanstvena založba Filozofske fakulte / Ljubljana University Press, Faculty of Arts
 
Date 2022-01-19
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://revije.ff.uni-lj.si/as/article/view/10192
10.4312/as.2022.10.1.155-182
 
Source Asian Studies; Vol. 10 No. 1 (2022): Special Issue: Crisis as Danger and Hope—Covid-19 in Asia; 155-182
Azijske študije; Letn. 10 Št. 1 (2022): Special Issue: Crisis as Danger and Hope—Covid-19 in Asia; 155-182
2350-4226
2232-5131
10.4312/as.2022.10.1
 
Language eng
 
Relation https://revije.ff.uni-lj.si/as/article/view/10192/10038
 
Rights Copyright (c) 2022 Téa SERNELJ
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library