Creative Revitalization in Rural Japan: Lessons from Ishinomaki

Asian Studies

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Creative Revitalization in Rural Japan: Lessons from Ishinomaki
Kreativna oživitev na japonskem podeželju: Lekcije iz Ishinomakija
 
Creator Ji, Yao (Nancy)
Imai, Heide
 
Subject sustainable development
creativity
rural revitalization
Ishinomaki
Japan
trajnostni razvoj
kreativnost
oživitev podeželja
Ishinomaki
Japonska
 
Description Different disasters throughout history have prompted Japan to develop diverse approaches to recovery, revitalization, and local resilience. The current global COVID-19 pandemic is no exception. In this paper, we argue the need to study the impacts of COVID-19 on outside major cities such as Tokyo as such areas were already experiencing socioeconomic decline. Ishinomaki in Miyagi Prefecture is a city that has also been undergoing extensive post-disaster reconstruction after the 2011 Great East Japan Earthquake (GEJE), notably through various bottom-up approaches, often initiated by volunteers and migrants bringing new, creative ideas to community revitalization. These efforts continue to shape the social life of its residents during COVID-19, making Ishinomaki an important case study in both disaster reconstruction and rural revitalization. This paper examines examples in which creativity played a key role in revitalization, recovery, and community resilience in Ishinomaki over the last decade to shed light on current creative revitalization initiatives at the grassroots level, initiated and carried out by citizens. Drawing on an ethnographic approach conducted remotely in the form of semi-structured interviews, the paper presents the personal narratives of a diverse range of residents and social networks committed to rebuilding the soft infrastructure that is often overlooked compared to hard infrastructure. The paper proposes suggestions for the future based on lessons learned from the past decade, and hopes to illuminate how Japan’s rural areas are adapting to a new normal in response to the COVID-19 pandemic.
Skozi zgodovino so razne katastrofe Japonsko spodbujale k razvijanju raznolikih pristopov k okrevanju, oživitvi in vzpodbujanju lokalne vzdržljivosti. Trenutno trajajoča globalna pandemija COVID-19 pri tem ni izjema. V tem članku zagovarjamo nujnost raziskovanja vpliva bolezni COVID-19 na področja izven velikih mest, kot je Tokio, saj so ta področja družbenoekonomsko nazadovanje doživljala še pred omenjeno pandemijo. Mesto Ishinomaki v prefekturi Miyagi je mesto, ki je bilo prav tako deležno obsežnih postkatastrofalnih rekonstrukcij, ki so sledile velikemu vzhodnojaponskemu potresu (Great East Japan Earthquake, GEJE) iz leta 2011, predvsem prek raznih pristopov »od spodaj navzgor«, ki so jih pogosto izvajali na pobudo prostovoljcev in migrantov, ki so prinašali nove, ustvarjalne ideje za ponovno oživitev podeželja. Ta prizadevanja družbeno življenje njegovih prebivalcev oblikujejo tudi v času pandemije COVID-19, zaradi česar je mesto Ishinomaki pomemben primer proučevanja tako rekunstrukcije po naravnih nesrečah kakor oživitve podeželja. Ta članek nadalje preiskuje primere, v katerih je pri ponovni oživitvi, okrevanju ter vzpostavljanju skupnostne odpornosti ključno vlogo igrala kreativnost, pri čemer bo naš namen osvetliti predvsem trenutne pobude kreativne oživitve na osnovni ravni, ki jih dajejo in izvajajo navadni državljani. Izhajajoč iz etnografskega pristopa, ki ga izvaja s pomočjo oddaljenega pristopa v obliki polstrukturiranih intervjujev, želi pričujoči članek predstaviti osebne pripovedi raznolikih prebivalcev in družabnih omrežij, ki se posvečajo obnovi mehke infrastrukture, ki jo za razliko z grobo infrastrukturo pogosto spregledamo. Na podlagi lekcij, ki smo se jih naučili v preteklem desetletju, članek prav tako ponuja predloge za prihodnost ter si prizadeva osvetliti, kako se japonska podeželjska območja v odzivu na pandemijo COVID-19 prilagajajo na novo normalnost.
 
Publisher Znanstvena založba Filozofske fakulte / Ljubljana University Press, Faculty of Arts
 
Date 2022-01-19
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://revije.ff.uni-lj.si/as/article/view/9991
10.4312/as.2022.10.1.211-240
 
Source Asian Studies; Vol. 10 No. 1 (2022): Special Issue: Crisis as Danger and Hope—Covid-19 in Asia; 211-240
Azijske študije; Letn. 10 Št. 1 (2022): Special Issue: Crisis as Danger and Hope—Covid-19 in Asia; 211-240
2350-4226
2232-5131
10.4312/as.2022.10.1
 
Language eng
 
Relation https://revije.ff.uni-lj.si/as/article/view/9991/10050
 
Rights Copyright (c) 2022 Yao (Nancy) JI, Heide IMAI
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library