Individual Rights vs. Common Good? A Case Study on Japanese Self-Restraint (jishuku) and COVID-19

Asian Studies

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Individual Rights vs. Common Good? A Case Study on Japanese Self-Restraint (jishuku) and COVID-19
Individualna pravica proti skupnemu dobremu? Študija o japonskem samoomejevanju (jishuku) in COVID-19
 
Creator Ito-Morales, Kyoko
 
Subject COVID-19
Japan
self-restraint
communitarianism
disaster culture
COVID-19
Japonska
samoomejevanje
komunitarizem
kultura nesreč
 
Description Since the outbreak of COVID-19, we have been facing one of the most severe challenges of our modern era. As the world experiences ever-greater globalization, a process of assimilation has accelerated in numerous spheres such as cultural, educational, economic, etc., but it is notable that the measures taken by countries to combat the impact of COVID-19 vary significantly. A considerable number of countries have implemented lockdown strategies backed by new laws, whereas some others have been relying on the virtues of good citizenship in order to not depend on their legal systems. Within Asia there are also contrasting approaches; for instance, China and Korea responded with a quick and effective tracking method, while Japan depended on a self-restraint strategy.
The Japanese and Swedish approaches to COVID-19 are unique and ambiguous, because they are based on voluntary self-restraint. There is no legal or political mechanism to control people’s behaviours. Still, in rough terms these methods seem to have been working, at least until now. In order to understand the puzzling practice of self-restraint, this research explores the origin and cultural background of self-restraint in Japan descriptively and evaluates its positive and negative consequences. Rather than utilizing the philosophy of communitarianism as the theoretical base, it examines the deep relationship between Japan and the surrounding environment, and the use of self-restraint in various events, including those related to COVID-19. Moreover, this study adds to the debate on seeking the right balance between the communitarian common good that is especially emphasized in the East, and an individual’s rights and freedom that are highlighted in the West.
Od izbruha COVID-19 se soočamo z enim najhujših izzivov sodobne dobe. Kljub temu da svet doživlja vse večjo globalizacijo in se je proces asimilacije pospešil na številnih področjih, kot so kulturno, izobraževalno in gospodarsko, je mogoče opaziti, da se ukrepi držav za boj proti vplivu COVID-19 med seboj znatno razlikujejo. Veliko držav je uveljavilo strategije zaprtja, podprte z novimi zakoni, medtem ko so se nekatere, da ne bi bile odvisne od svojih pravnih sistemov, sklicevale na vrline dobrega državljanstva. V Aziji obstajajo tudi nasprotujoči si pristopi; na primer Kitajska in Koreja sta se odzvali s hitro in učinkovito metodo sledenja, Japonska pa je bila odvisna od strategije samoomejevanja.
Japonski in švedski pristop h COVID-19 sta edinstvena in dvoumna, saj temeljita na prostovoljnem samoomejevanju. Ne vsebujeta pravnega ali političnega mehanizma za nadzorovanje vedenja ljudi. Kljub temu so te metode grobo rečeno vsaj do sedaj dobro delovale. Da bi razumeli zapleteno prakso samoomejevanja, pričujoča študija proučuje izvor in kulturno ozadje samoomejevanja na Japonskem ter ocenjuje njegove pozitivne in negativne učinke. Namesto da bi kot teoretsko podlago postavila filozofijo komunitarizma, preučuje globlji odnos med Japonsko in obkrožujočim okoljem ter uporabo samoomejevanja pri različnih dogodkih, vključno s tistimi, povezanimi s COVID-19. Poleg tega študija prispeva k razpravi o iskanju pravega ravnovesja med skupnim dobrim komunitarizma, ki je še posebej poudarjen na Vzhodu, ter pravicami in svoboščinami posameznika, ki so poudarjene na Zahodu.
 
Publisher Znanstvena založba Filozofske fakulte / Ljubljana University Press, Faculty of Arts
 
Date 2022-01-19
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://revije.ff.uni-lj.si/as/article/view/9948
10.4312/as.2022.10.1.69-95
 
Source Asian Studies; Vol. 10 No. 1 (2022): Special Issue: Crisis as Danger and Hope—Covid-19 in Asia; 69-95
Azijske študije; Letn. 10 Št. 1 (2022): Special Issue: Crisis as Danger and Hope—Covid-19 in Asia; 69-95
2350-4226
2232-5131
10.4312/as.2022.10.1
 
Language eng
 
Relation https://revije.ff.uni-lj.si/as/article/view/9948/10035
 
Rights Copyright (c) 2022 Kyoko ITO-MORALES
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library