NEUROHUMORAL DISORDERS IN PATIENTS WITH CHRONIC CORONARY SYNDROME COMORBID WITH NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE

Achievments of Clinical and Experimental Medicine

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title NEUROHUMORAL DISORDERS IN PATIENTS WITH CHRONIC CORONARY SYNDROME COMORBID WITH NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE
НЕЙРОГУМОРАЛЬНІ ПОРУШЕННЯ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ КОРОНАРНИЙ СИНДРОМ, КОМОРБІДНИЙ З НЕАЛКОГОЛЬНОЮ ЖИРОВОЮ ХВОРОБОЮ ПЕЧІНКИ
 
Creator Михайловська, Н. С.
Міняйленко, Л. Є.
Лісова, О. О.
Кулинич, Т. О.
Грицай, А. В.
Шершньова, О. В.
Стецюк, І. О.
 
Subject хронічний коронарний синдром
неалкогольна жирова хвороба печінки
адипонектин
резистин
інсулін
асиметричний диметиларгінін
chronic coronary syndrome
non-alcoholic fatty liver disease
adiponectin
resistin
insulin
asymmetric dimethylarginine
C-reactive protein
 
Description Non-alcoholic fatty liver disease is considered to be one of the conditions associated with the metabolic syndrome, which significantly worsens the course of chronic coronary syndrome (CCS).
The aim – to study the levels of adipocytokines, markers of systemic inflammation and endothelial dysfunction and their relationship with the clinical course of ACS, comorbid with non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD).
Material and Methods. The prospective monocenter double open study in parallel groups involved 120 patients with CCS: stable angina pectoris II-III functional class aged 60.0 (55.0; 64.0) years, of whom 67 (55 %) men and 53 (45 %) women. The control selected group included 30 healthy individuals aged 59.0 (58.0; 66.0) years, including 14 (46 %) men and 16 (54 %) women. Determination of the serum concentration of biomarkers (adiponectin, resistin, insulin, asymmetric dimethylarginine (ADMA), C-reactive protein) was performed using enzyme-linked immunosorbent assay.
Results. In patients with CCS combined with NAFLD, the derived levels of biomarkers significantly (p <0.05) differed from the control selected group: the concentration of resistin was 48 % higher, adiponectin 60 % lower; there was an increase in the content of CRP (by 8.9 times) and ADMA (by 42 %). In patients with CCS without liver pathology, the levels of adiponectin and resistin did not significantly exceed those in healthy individuals, but there were significantly higher levels of CRP (by 3.1 times) and ADMA (by 30 %). In patients with CCS combined with NAFLD, if compared to patients with CCS without structural and functional pathology of the liver, a significant (p<0.05) decrease in adiponectin level by 31.6 %, an increase in resistin level by 27 %, ADMA level by 21 % and CRP level by 2.81 times was observed. In patients with nonalcoholic steatohepatitis (NASH), the activity of systemic inflammation was significantly higher if compared to patients with steatosis, which was confirmed by an increase in CRP concentration by 44 % (p <0.05). The identified correlations reflect the existing relationship between the functional state of the liver and metabolic, neurohumoral disorders.
Conclusions. In patients with CCS associated with NAFLD, there is an imbalance of adipocytokines (decrease in adiponectin concentration, increase in resistin levels and decrease in the ratio of adiponectin to resistin) compared with the control selected group and in patients with CCS without liver pathology. Significant increases in serum levels of ADMA and CRP indicate the presence of endothelial dysfunction on the background of activation of systemic inflammation and may indicate the pathogenetic significance of these markers in the development and progression of CCS on the background of NAFLD.
Неалкогольна жирова хвороба печінки розглядається як один із асоційованих з метаболічним синдромом станів, що значно погіршує перебіг хронічного коронарного синдрому (ХКС).
Мета – вивчити рівні адипоцитокінів, маркерів системного запалення та ендотеліальної дисфункції та їх взаємозв’язок з клінічним перебігом ХКС, коморбідної з неалкогольною жировою хворобою печінки (НАЖХП).
Матеріал і методи. У проспективне моноцентрове подвійне відкрите дослідження в паралельних групах залучено 120 хворих на ХКС: стабільну стенокардію напруження ІІ–ІІІ функціонального класу віком 60,0 (55,0; 64,0) років, з них 67 (55 %) чоловіки і 53 (45 %) жінки. До групи контролю увійшли 30 практично здорових осіб віком 59,0 (58,0; 66,0) років, серед них 14 (46 %) чоловіків і 16 (54 %) жінок). Визначення вмісту біомаркерів (адипонектину, резистину, інсуліну, асиметричного диметиларгініну (ADMA), С-реактивного протеїну) у сироватці крові виконувалося за допомогою імуноферментного аналізу.
Результати. У хворих на ХКС із НАЖХП похідні рівні біомаркерів вірогідно (р<0,05) відрізнялись від показників групи контролю: концентрація резистину була на 48 % вищою, адипонектину на 60 % нижчою; спостерігалось збільшення вмісту СРБ (у 8,9 раза) та ADMA (на 42 %). У хворих на ХКС без патології печінки рівні адипонектину і резистину суттєво не переважали аналогічні показники у здорових осіб, однак відзначено достовірно вищі рівні СРБ (у 3,1 раза) та ADMA (на 30 %). У хворих на ХКС, поєднану з НАЖХП, порівняно з пацієнтами з ХКС без структурно-функціональної патології печінки, встановлено значне (р<0,05) зменшення рівня адипонектину на 31,6 %, збільшення резистину на 27 %, ADMA на 21 % та СРБ у 2,81 раза. У хворих з неалкогольним стеатогепатитом (НАСГ) активність системного запалення була вірогідно більшою, порівняно з хворими зі стеатозом, що підтверджувалось підвищенням концентрації СРБ на 44 % (р<0,05). Виявлені кореляції відображають взаємозв’язок функціонального стану печінки з метаболічними та нейрогуморальними порушеннями.
Висновки. У хворих на ХКС, асоційовану з НАЖХП, спостерігається дисбаланс адипоцитокінів (зменшення концентрації адипонектину, збільшення рівня резистину та зменшення співвідношення адипонектину до резистину) порівняно з контрольною групою та з хворими на ХКС без патології печінки. Достовірне зростання сироваткового рівня ADMA та СРБ свідчить про наявність дисфункції ендотелію на тлі активації системного запалення і може вказувати на патогенетичне значення цих маркерів у розвитку та прогресуванні ХКС на тлі НАЖХП.
 
Publisher Ternopil National Medical University
 
Date 2021-12-01
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/zdobutky-eks-med/article/view/12526
10.11603/1811-2471.2021.v.i3.12526
 
Source Achievements of Clinical and Experimental Medicine; No. 3 (2021); 125-132
Достижения клинической и экспериментальной медицины; № 3 (2021); 125-132
Здобутки клінічної і експериментальної медицини; № 3 (2021); 125-132
2415-8836
1811-2471
10.11603/1811-2471.2021.v.i3
 
Language ukr
 
Relation https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/zdobutky-eks-med/article/view/12526/11747
 
Rights Авторське право (c) 2021 Здобутки клінічної і експериментальної медицини
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library