STUDY OF THE INFLUENCE OF HUMORAL FACTORS OF FETAL NERVOUS STEM CELLS ON THE CYTOTOXIC ACTIVITY OF RATH SPLENOCYTES WITH TRAUMATIC BRAIN INJURY

Achievments of Clinical and Experimental Medicine

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title STUDY OF THE INFLUENCE OF HUMORAL FACTORS OF FETAL NERVOUS STEM CELLS ON THE CYTOTOXIC ACTIVITY OF RATH SPLENOCYTES WITH TRAUMATIC BRAIN INJURY
ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ГУМОРАЛЬНИХ ЧИННИКІВ ФЕТАЛЬНИХ НЕРВОВИХ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН НА ЦИТОТОКСИЧНУ АКТИВНІСТЬ СПЛЕНОЦИТІВ ЩУРІВ З ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЮ ТРАВМОЮ
 
Creator Лісяний, М. І.
Бельська, Л. М.
Паламарьова, А. В.
Станецька, Д. М.
Ключникова, А. І.
 
Subject traumatic brain injury
splenocytes
cytotoxic activity
embryonic nerve cells
черепно-мозкова травма
спленоцити
цитотоксична активність
ембріональні нервові клітини
 
Description In the pathogenesis of trauma, there are, traditionally, 2 phases. The first phase is caused by damage to the brain under the direct action of a traumatic factor, which leads to mechanical damage to the integrity of neurons, glia, blood vessels of the brain. The second phase, where the so-called secondary disorders occur, begins a few hours after TBI and lasts from several days to several weeks, characterized by calcium in neurons, free radical formation, oxidative stress, synthesis of proinflammatory cytokines and the development of immunopathological reactions leading to necrosis. and neuronal apoptosis. One of the approaches to the treatment of the consequences of trauma is cell therapy with various stem cells (SC), and their humoral factors, which have proven to be a promising method of treatment.
The aim – to study the effect on cytotoxin activity of rat splenocytes in the first and 5th day after TBI humoral factors produced in cell culture in vitro by embryonic neuronal cells.
Material and Methods. The work used mature rats (n=36), bred in the vivarium of the State Institution "INH NAMS". All work with experimental animals was carried out in compliance with legal norms and requirements of the Law of Ukraine №3447 IV "On protection of animals from cruel treatment", "European Convention for the protection of vertebrate animals used for research and other scientific purposes" (Strasbourg, 1986), with taking into account the principles of bioethics and biosafety standards. The animals were kept in standard conditions of an accredited vivarium. Traumatic brain injury in rats was modeled according to the recommendations of Romanov GA, and others (2015) for modeling TBI in animals by dropping a load (weighing 100 g) from a height of 120 cm on the head of rats that were anesthetized intraperitoneally 0.5 ml mixtures of ketamine (70.0 mg / kg) and sedazine (15 mg / kg) [22].
Determination of cytotoxic activity of spleen cells in rats. The cytotoxic activity of splenocytes against sheep erythrocytes was determined by the spectrophotometric method described [23].
Obtaining fractions of conditioned medium from cultures of embryonic cells of the brain of rats was performed according to the developed method [24]. The brain was removed under sterile conditions from the fruits of ether-anesthetized females (E16-18 days of pregnancy), freed from blood vessels and membranes, and suspended in the medium by repeated picketing [24]. The resulting cell suspensions were seeded on the bottom of plastic Petri dishes and cultured for 48 hours in nutrient medium without embryonic calf serum. Supernatants of brain cell cultures, so-called conditioned media (CS), were used to treat animals with trauma.
Results. In traumatic brain injury in rats there is an increase in direct and antibody-dependent cytotoxicity of spleen cells, which is registered 24 hours after injury with a gradual further increase to 5 days. A single injection of trophic factors, which are produced in cell culture by embryonic nerve cells in a conditioned environment, rats immediately after injury causes a probable decrease in both types of cytotoxicity. Administration of conditioned media of embryonic nerve cells to rats with trauma for 1, 2, 3 days after injury causes, for 5 days, probable inhibition of increased direct and antibody-dependent cytotoxicity, which indicates the immunosuppressive effect of these trophic factors.
Conclusions. In traumatic brain injury in rats, there is an increase in the cytotoxic activity of splenocytes as early as 24 hours after injury, which may be inhibited by the introduction of trophic factors produced by embryonic cells of the rat brain.
В патогенезі ЧМТ традиційно виділяється дві фази. Перша фаза обумовлена пошкодженням головного мозку при прямій дії травмуючого чинника, що призводить до механічного пошкодження цілісності нейронів, глії, судин мозку. Друга фаза, у якій виникають так звані вторинні порушення, починається через кілька годин після ЧМТ і триває від кількох днів до кількох тижнів, характеризується надходженням кальцію в нейрони, утворенням вільних радикалів, оксидантним стресом, синтезом прозапальних цитокінів та розвитком імунопатологічних реакцій, що призводить до некрозу та апоптозу нейронів. Одним з підходів до лікування наслідків ЧМТ є клітинна терапія різними стовбуровими клітинами (СК) та їх гуморальними чинниками, які показали себе як перспективний метод лікування.
Мета – вивчення впливу на цитотоксичну активність спленоцитів щурів у першу та 5 добу після ЧМТ гуморальних чинників, які продукуються в культурі клітин in vitro ембріональними нейрональними клітинами.
Матеріал і методи. В роботі використані статевозрілі щури (n=36), розведені у віварії ДУ «ІНХ НАМН». Усі роботи з експериментальними тваринами проводили з дотриманням законодавчих норм та вимог Закону України № 3447 IV «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Європейської конвенції про захист хребетних тварин, які використовуються для дослідних та інших наукових цілей» (Страсбург, 1986), з урахуванням принципів біоетики та норм біологічної безпеки. Тварин утримували у стандартних умовах акредитованого віварію. Черепно-мозкову травму у щурів моделювали згідно з рекомендаціями Романова Г. А. та інших (2015) шляхом падіння вантажу (вагою 100 г) з висоти 120 см на голову щурів, що були занаркотизовані внутрішньоочеревинно 0,5 мл суміші кетаміну (70,0 мг/кг) та седазину (15 мг/кг) [22].
У роботі визначали цитотоксичну активність спленоцитів щодо еритроцитів барана за спектрофотометричним методом, описаним [23].
Отримання фракцій кондиційного середовища з культур ембріональних клітин головного мозку щурів проводили за розробленою методикою [24]. Головний мозок вилучений у стерильних умовах з плодів наркотизованих ефіром самиць (Е16-18 день вагітності), звільняли від судин та оболонок та багатократним пікетуванням суспендували в середовищі [24]. Отримані клітинні суспензії висівали на дно пластикових чашок Петрі та культивували 48 годин у поживному середовищі без ембріонального телячої сироватки. Супернатанти культур клітин мозку, так звані кондиційні середовища (КС), використовували для лікування тварин з ЧМТ.
Результати. При ЧМТ у щурів відмічається підвищення прямої та антитілозалежної цитотоксичності клітин селезінки, яка реєструється через 24 години після травми з поступовим подальшим зростанням до 5 доби. Одноразове введення трофічних чинників, які продукуються в культурі клітин ембріональними нервовими клітинами в кондиційне середовище, щурам одразу після травми викликає вірогідне зниження показників обох типів цитотоксичності. Введення кондиційних середовищ ембріональних нервових клітин щурам з ЧМТ на 1, 2, 3 добу після травми викликає на 5 добу вірогідне гальмування підвищеної прямої та антитілозалежної цитотоксичності, що свідчить про імуносупресивну дію цих трофічних чинників.
Висновок. При ЧМТ у щурів спостерігається підвищення цитотоксичної активності спленоцитів вже через 24 години після травми, яка може бути загальмована введенням трофічних чинників, що продукуються ембріональними клітинами головного мозку щурів.
 
Publisher Ternopil National Medical University
 
Date 2021-12-01
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/zdobutky-eks-med/article/view/12522
10.11603/1811-2471.2021.v.i3.12522
 
Source Achievements of Clinical and Experimental Medicine; No. 3 (2021); 104-111
Достижения клинической и экспериментальной медицины; № 3 (2021); 104-111
Здобутки клінічної і експериментальної медицини; № 3 (2021); 104-111
2415-8836
1811-2471
10.11603/1811-2471.2021.v.i3
 
Language ukr
 
Relation https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/zdobutky-eks-med/article/view/12522/11743
 
Rights Авторське право (c) 2021 Здобутки клінічної і експериментальної медицини
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library