DETAILES TO THE PARACLINICAL "PORTRAIT" OF A PATIENT WITH ACUTE CORONARY SYNDROME IN COMBINATION WITH CRITICAL ISCHEMIA OF THE LOWER EXTREMITIES

Achievments of Clinical and Experimental Medicine

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title DETAILES TO THE PARACLINICAL "PORTRAIT" OF A PATIENT WITH ACUTE CORONARY SYNDROME IN COMBINATION WITH CRITICAL ISCHEMIA OF THE LOWER EXTREMITIES
ШТРИХИ ДО ПАРАКЛІНІЧНОГО «ПОРТРЕТУ» ХВОРОГО З ГОСТРИМ КОРОНАРНИМ СИНДРОМОМ В ПОЄДНАННІ З КРИТИЧНОЮ ІШЕМІЄЮ НИЖНІХ КІНЦІВОК
 
Creator Добрянський, Т. О.
Швед, М. І.
Венгер, І. К.
 
Subject acute coronary syndrome
critical ischemia of the lower extremities
diagnosis
clinical manifestations
prognosis
treatment
гострий коронарний синдром
критична ішемія нижніх кінцівок
діагностика
клінічні прояви
прогнозування
лікування
 
Description The incidence of multifocal atherosclerosis (MFA) varies from 18 to 54 % and significantly complicates the diagnosis, prognosis and choice of volume and treatment methods.
The aim – to determine the influence of critical ischemia of the lower extremities on the severity of changes in laboratory and instrumental parameters and the severity of the clinical course and prognosis in patients with ACS (MI) with elevation of the ST segment.
Material and Methods. We examined 105 patients with ACS (MI) with elevation of the ST segment in combination with critical lower extremity ischemia due to stenotic atherosclerosis of the iliac-femoral arterial segment (III-IV centuries HAI) and 38 patients with ACS (MI) with ST segment elevation without critical ischemia of the lower extremities (comparison group). In addition to general clinical methods, a detailed laboratory and instrumental examination was performed: biochemical analysis of blood, ECG, ultrasound of the aorto-femoral arterial segments, transthoracic echocardiography and CAG to assess the severity of anatomical lesions of VA. The risk of nosocomial mortality was predicted on the GRACE scale.
Results. In addition to the "clinical portrait" of a patient with ACS (MI) in combination with critical lower extremity ischemia, which in 73 % of cases is represented by men over 55 years of age, with existing comorbid conditions (hypertension, uncompensated type 2 diabetes, metabolic syndrome, COPD, thyroid dysfunction) and risk factors for coronary heart disease (dyslipidemia, smoking, alcohol abuse and aggravated heredity), severe and complicated course of the disease due to the presence of combined multivascular coronary artery disease and a large volume of myocardial necrosis, such as "paraclinical portrait" signs) as pronounced manifestations of necro-resorptive and inflammatory syndromes: leukocytosis over 11∙109/l, ESR over 20 mm/h, hyperglycemia >8.4 mmol/l, hyperaspartate aminotransferaseemia >60 U/l, T-troponinemia over 600 ng/ml and CF-creatine phosphatemia over 50 U/l and symptoms of systolic (EF less than 50 %) and diastolic heart dysfunction due to its post-infarction remodeling.
Conclusions. For "paraclinical portrait" of a patient with ACS (MI) with elevation of the ST segment in combination with critical ischemia of the lower extremities due to stenotic atherosclerosis of the iliac-femoral arterial segment is characterized by "pronounced" manifestations of necro-resorptive and inflammatory syndromes in combination with high frequency (EF less than 50 %) and diastolic heart dysfunction due to its post-infarction remodeling and the risk of cardiac death (more than 160 points on the GRACE scale).
Частота мультифокального атеросклерозу (МФА) варіює від 18 до 54 % і значно ускладнює діагностику, прогноз та вибір об’єму і методики лікування.
Мета – визначити вплив критичної ішемії нижніх кінцівок на вираженість змін лабораторно-інструментальних параметрів та тяжкість клінічного перебігу і прогноз у хворих на ГКС (ІМ) з елевацією сегмента ST.
Матеріал і методи. Обстежено 105 хворих на ГКСл ST в поєднанні з критичною ішемією нижніх кінцівок (КІНК) унаслідок стенотичного атеросклерозу клубово-стегнового артеріального сегмента (ІІІ–ІV ст. ХАІ) та 38 хворих на ГКС (ІМ) з елевацією сегмента ST без КІНК (група порівняння). Окрім загальноклінічних методів проводили детальне лабораторне та інструментальне обстеження: біохімічний аналіз крові, ЕКГ, УЗД аорто-стегнових артеріальних сегментів, трансторакальну ЕхоКГ та КАГ для оцінки тяжкості анатомічного ураження ВА. Ризик внутрішньогоспітальної летальності прогнозували за шкалою GRACE.
Результати. В доповнення до «клінічного портрету» хворого на ГКС (ІМ) в поєднанні з КІНК, який у 73 % випадків представлений чоловіками у віці понад 55 років, з наявними коморбідними станами (АГ, некомпенсованим ЦД 2-го типу, МС, ХОЗЛ, дисфункцією ЩЗ) та факторами ризику ІХС (дисліпідемія, куріння, вживання надмірних доз алкоголю та обтяжена спадковість), тяжким і ускладненим перебігом хвороби, зумовленим наявністю комбінованого багатосудинного ураження вінцевих артерій та великим об’ємом міокардіального некрозу, «параклінічний портрет» доповнюється такими лабораторно-інструментальними рисами (ознаками) як виражені прояви некро-резорбтивного та запального синдромів: лейкоцитоз понад 11×109/л, ШОЕ понад 20 мм/год, гіперглікемія >8,4 ммоль/л, гіпераспартатамінотрансфераземія >60 Од/л, Т-тропонінемія понад 600 нг/мл та МВ-креатинфосфатемія понад 50 Од/л і симптомами систолічної (ФВ менше 50 %) та діастолічної дисфункції серця за рахунок його післяінфарктного ремоделювання.
Висновки. Для «параклінічного портрету» хворого на ГКСлST в поєднанні з критичною ішемією нижніх кінцівок (КІНК) внаслідок стенотичного атеросклерозу клубово-стегнового артеріального сегмента характерні яскраво виражені прояви некро-резорбтивного та запального синдромів у комбінації з високою частотою розвитку загрозливих для життя ускладнень, симптомами систолічної (ФВ менше 50 %) та діастолічної дисфункції серця за рахунок його післяінфарктного ремоделювання та ризиком серцевої смерті (понад 160 балів за шкалою GRACE).
 
Publisher Ternopil National Medical University
 
Date 2021-12-01
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/zdobutky-eks-med/article/view/12519
10.11603/1811-2471.2021.v.i3.12519
 
Source Achievements of Clinical and Experimental Medicine; No. 3 (2021); 86-94
Достижения клинической и экспериментальной медицины; № 3 (2021); 86-94
Здобутки клінічної і експериментальної медицини; № 3 (2021); 86-94
2415-8836
1811-2471
10.11603/1811-2471.2021.v.i3
 
Language ukr
 
Relation https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/zdobutky-eks-med/article/view/12519/11740
 
Rights Авторське право (c) 2021 Здобутки клінічної і експериментальної медицини
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library