CRITICAL THINKING AS THE BASIS OF MODERN EDUCATIONAL APPROACHES IN THE FORMATION OF STUDENT PERSONALITY

Освітологічний дискурс

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title CRITICAL THINKING AS THE BASIS OF MODERN EDUCATIONAL APPROACHES IN THE FORMATION OF STUDENT PERSONALITY
КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ ЯК ОСНОВА СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ПІДХОДІВ У ФОРМУВАННІ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ
 
Creator Горбань, Олександр
Федюк, Владислава
 
Subject критичне мислення
судження
особистість
учитель
учень
соціалізація
critical thinking
judgment
personality
teacher
student
socialization
 
Description The article postulates that the formation of critical thinking in the individual is a significant challenge of the modern education system, which should offer the latest methodology for personal development of relevant skills to acquire new knowledge and critically evaluate various information flows under the influence of modern man. It is argued that the formation of a strong, conscious personality of the student is identical to the formation of a conscious citizen, which is actually aimed at the New Ukrainian School. First of all, it is expressed in the direction of the development of logic and critical as well as creative thinking. All these three important areas of the learning process contribute to the student's self-reflection and the formation of his personal life position. It is noted that today the public inquiry requires the skills to independently analyze information, to constantly conduct search activities. Learning ceases to be memorization, it appears as a conversation with the teacher, which leads to qualitatively new judgments. That is, modern learning is a triad: search, direct conversation and judgment. Assertive behavior is suggested as the optimal, most constructive way of interpersonal interaction in the learning process. In addition, the personality is formed on the principles of assertiveness, which has critical thinking, expresses its own "I", much less likely to be manipulative. It is concluded that the development of critical thinking is not just an integral part of the modern educational process. The student's ability to think critically, to express his own opinion, unbiased position, is a necessary learning outcome that allows modern man to form a reality-appropriate type of worldview.
У статті постулюється, що формування критичного мислення у особистості є суттєвим викликом сучасної системи освіти, яка має запропонувати новітню методологію засвоєння особистістю відповідних навичок здобуття нових знань та критичного оцінювання різноманітних інформаційних потоків, під впливом яких перебуває сучасна людина. Стверджується, що формування сильної, свідомої особистості учня тотожне формуванню свідомого громадянина, на що власне і спрямована Нова українська школа. Перш за все, це виражено у напрямку на розвиток логіки та критичного, а також творчого мислення. Всі ці три важливі напрямки процесу навчання сприяють саморефлексії учня та становлення його особистої життєвої позиції. Зазначається, що на сьогодні суспільний запит вимагає навичок самостійно аналізувати інформацію, постійно вести пошукову діяльність. Навчання перестає бути заучуванням, воно постає як бесіда з вчителем, яка призводить до якісно нових суджень. Тобто, сучасне навчання – це тріада: пошук, безпосередня бесіда і судження. Як оптимальний, найбільш конструктивний спосіб міжособистісної взаємодії в процесі навчання пропонується асертивна поведінка. До того, ж особистість сформована за принципами асертивності, яка має критичне мислення, висловлює власне «Я», значно з меншою вірогідністю піддається маніпулятивним діям. Зроблено висновок, що розвиток критичного мислення є не просто невід’ємною частиною сучасного освітнього процесу. Здатність учня критично мислити, висловлювати свою власну думку, незаангажовану позицію, є необхідним результатом навчання, який дозволяє сучасній людині сформувати відповідний реаліям тип світогляду.
 
Publisher Київський університет імені Бориса Грінченка
 
Date 2021-11-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/888
10.28925/2312-5829.2021.45
 
Source Освітологічний дискурс; Том 35 № 4 (2021): Освітологічний дискурс; 65-82
Educological discourse; Vol. 35 No. 4 (2021): Educological discourse; 65-82
Освитологичный дискурс; Том 35 № 4 (2021): Освітологічний дискурс; 65-82
2312-5829
10.28925/2312-5829.2021.4
 
Language ukr
 
Relation https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/888/672
 
Rights Авторське право (c) 2021 Освітологічний дискурс
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library