FEATURES OF LOGICAL AND MATHEMATICAL DEVELOPMENT OF PRESCHOOLERS WITH THE HELP OF FLASH GAMES

Освітологічний дискурс

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title FEATURES OF LOGICAL AND MATHEMATICAL DEVELOPMENT OF PRESCHOOLERS WITH THE HELP OF FLASH GAMES
ОСОБЛИВОСТІ ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНОГО РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ФЛЕШ-ІГОР
 
Creator Полєвікова, Ольга
Швець, Тетяна
 
Subject діагностичні методики
діти дошкільного віку
логіко-математичний розвиток
математична освіта
флеш-ігри
diagnostic techniques
flash games
logical and mathematical development
mathematical education
preschool children
 
Description The article analyzes the problem of logical and mathematical development of senior preschoolers by means of flash games. The importance of mathematical education has been substantiated in accordance with the new educational realities: the needs of the implementation of the Concept for the development of natural and mathematical education (STEM education) and the new Concept for the development of preschool education.
Since now mathematics, together with computer science, is becoming an interdisciplinary toolkit, and modern children feel free in the world of information technology, the authors of the article note that it is advisable to use network resources to benefit the educational process and ensure its quality.
One of the options for such a network resource are flash games - game interactive platforms that optimize the game process in order to solve educational problems.
The authors analyzed the views on the appropriateness of the use of flash games by preschoolers from such foreign scientists as Feliks Gorski, Alex Soares, Adelheid Reinhardt, David Nascimento, Gabriella Domeny, Mozilla Firefox, Peer Dorow, Benjamin Cooper, Zsuzsanna Csarnai Straub.
The specificity of the experimental work, which involves two directions, is characterized.
In the first educational - stage I is highlighted - propedeutic (criteria: abstraction with indicators - the ability to highlight the most significant characteristics of the object and exclude insignificant signs, where the flash game "Choose transport" was used; analysis with indicators - the ability to determine the relationship of an object and objects; to compare and analyze the data obtained; flash game: "Whose traces?"; synthesis with indicators - the ability to observe the laws of logic, build hypotheses and find out the consequences of reasoning; flash game "When does this happen?"); Stage II - implementation (criteria: classification with indicators - the ability to perform logical operations, deliberately argue them, formulate the grounds for classifying objects; flash games "The artist was mistaken", "Find a pair"; serialization with indicators - the ability to lay out a set of elements in accordance with the connections established between them; flash games: "Find a pair", "Logical connections", "In search of a shadow", "Into the forest for mushrooms", "Let's play snowballs", "Whose voice is heard on the farm?"); II direction - consulting: work with the teaching staff and with the parents of the pupils.
The effectiveness of the work carried out was revealed using five diagnostic methods, carefully described in the article.
У статті здійснено аналіз проблеми логіко-математичного розвитку старших дошкільників засобами флеш-ігор. Обґрунтована значимість математичної освіти відповідно до нових освітніх реалій: потреби імплементації Концепції розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) та нової Концепції розвитку дошкільної освіти.
Оскільки нині математика разом із інформатикою стає міждисциплінарним інструментарієм, а сучасні діти вільно почувають себе у світі інформаційних технологій, автори статті зазначають, що використання мережевих ресурсів доцільно спрямувати на користь освітнього процесу та забезпечення його якості.
Одним із варіантів такого мережевого ресурсу є флеш-ігри - ігрові інтерактивні платформи, що забезпечують оптимізацію ігрового процесу з метою розв’язання освітніх завдань.
Схарактеризовано специфіку дослідно-експериментальної роботи, що обіймала два напрями. У першому – освітньому – виокремлено І етап – пропедевтичний (критерії: абстрагування з показниками – вміння виокремлювати найбільш значущі характеристики об’єкта та вилучати несуттєві ознаки, де використовувалася флеш-гра; аналіз із показниками – вміння визначати взаємозв’язок предмета й об’єктів; зіставляти й аналізувати отримані дані; синтез із показниками – вміння дотримуватися законів логіки, будувати гіпотези і з’ясовувати наслідки міркувань;); ІІ етап – реалізаційний (критерії: класифікація з показниками – вміння виконувати логічні операції, свідомо їх аргументувати, формулювати підстави для класифікації об’єктів; серіація з показниками – вміння розкладати набір елементів у відповідності до встановлених між ними зв’язків; ІІ напрям – консультаційний: робота з педагогічним колективом та з батьками вихованців.
Результативність здійсненої роботи виявлено за допомогою п’яти діагностичних методик, ретельно описаних у статті.
 
Publisher Київський університет імені Бориса Грінченка
 
Date 2021-09-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/874
10.28925/2312-5829.2021.310
 
Source Освітологічний дискурс; Том 34 № 3 (2021): Освітологічний дискурс; 144-159
Educological discourse; Vol. 34 No. 3 (2021): Educological discourse; 144-159
Освитологичный дискурс; Том 34 № 3 (2021): Освітологічний дискурс; 144-159
2312-5829
10.28925/2312-5829.2021.3
 
Language ukr
 
Relation https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/874/667
 
Rights Авторське право (c) 2021 Освітологічний дискурс
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library