INTERNAL MOTIVATION OF STUDENTS AS A PRIORITY COMPONENT OF LEARNING TO PLAY THE PIANO

Освітологічний дискурс

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title INTERNAL MOTIVATION OF STUDENTS AS A PRIORITY COMPONENT OF LEARNING TO PLAY THE PIANO
ВНУТРІШНЯ МОТИВАЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ЯК ПЕРШОЧЕРГОВА СКЛАДОВА НАВЧАННЯ ГРІ НА ФОРТЕПІАНО
 
Creator Бондаренко, Анастасія
Наливайко, Олексій
 
Subject learning
motivation
motive
musical teachers
music
need
students
вчителі музичного мистецтва
мотив
мотивація
музика
навчання
потреба
учні
 
Description The article deals with the need for the formation of internal motivation as one of the most important components of pedagogical activity in teaching piano, which is based on the development of creative individuality of the student and provides a constant need to share emotional experience. Establishing such communication, mediated by a work of art, the "sensory fabric" of which is unfolded in time, concerns the immediate environment and circulation of the experience of previous generations with the constantly updated impressions of a student-musician who is faced with the world of classical piano music. On the basis of a deep inner interest, which can develop into a passion for the process of mastering the instrument, a special language of auto-communication is built, a sensitive attitude to one's own feelings, which is later reflected with the help of the musical language. This contributes to an increase in the general level of reflexivity and awareness, and therefore there is a natural shift in focus on the development of the student's personality in the context of solving urgent problems of mastering playing the instrument. The focus on getting pleasure from playing music arises as a guarantee of high-quality mastery of the skills necessary for creative self-expression. The work analyzes the research of domestic and foreign scientists. The authors give recommendations for increasing the level of intrinsic motivation in the process of learning to play the piano. The paper concludes that the main factors that affect the increase in the level of intrinsic motivation are the building of harmonious relationships in the learning process. To do this, the authors propose to expand the range of psychological and pedagogical training of teachers of musical art on the basis of studying the current state of psychology and behavior of student, introducing digital teaching tools in the process of mastering the piano as a condition for rapprochement between different generations
В статті розглядається необхідність формування внутрішньої мотивації як однієї з найважливіших складових педагогічної діяльності в умовах викладання гри на фортепіано, що спирається на розвиток творчої індивідуальності учня і забезпечує сталість потреби в обміні емоційним досвідом. Налагодження подібної комунікації, опосередкованої художнім твором, «чуттєва тканина» якого є розгорнутою у часі, стосується  безпосереднього оточення та циркуляції досвіду попередніх поколінь з невпинно оновлюваними враженнями учня-музиканта, що стикається зі світом класичної фортепіанної музики. На засадах глибокої внутрішньої зацікавленості, здатної переростати в захопленість процесом опанування інструменту, вибудовується особлива мова автокомунікації, чуйне ставлення до власних почуттів, що в подальшому знаходить своє віддзеркалення за допомогою музичної мови. Це сприяє підвищенню загального рівня рефлексивності й усвідомленості, а тому відбувається закономірний зсув фокусу на розвиток особистості учня в контексті вирішення нагальних проблем оволодіння грою на інструменті. Спрямованість на отримання задоволення від музикування постає запорукою якісного оволодіння навичками, необхідними для творчого самовираження. У роботі аналізуються дослідження вітчизняних та зарубіжних вчених. Авторами надані рекомендації для підвищення рівня внутрішньої мотивації  у процесі навчання грі на фортепіано. У роботі зроблено висновок, що основними факторами, які впливають на підвищення рівня внутрішньої мотивації, є побудова гармонійних  відносин у процесі навчання. Для цього автори  пропонують розширити спектр психолого-педагогічної підготовки вчителів музичного мистецтва на засадах вивчення сучасного стану психології та поведінки учнівської молоді, долучення цифрових засобів навчання у процес опанування фортепіано як умови зближення між різними поколіннями. 
 
Publisher Київський університет імені Бориса Грінченка
 
Date 2021-09-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/870
10.28925/2312-5829.2021.36
 
Source Освітологічний дискурс; Том 34 № 3 (2021): Освітологічний дискурс; 83-95
Educological discourse; Vol. 34 No. 3 (2021): Educological discourse; 83-95
Освитологичный дискурс; Том 34 № 3 (2021): Освітологічний дискурс; 83-95
2312-5829
10.28925/2312-5829.2021.3
 
Language ukr
 
Relation https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/870/663
 
Rights Авторське право (c) 2021 Освітологічний дискурс
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library