Intersemiosi i intermedialitat com a propostes de compromís ètic a l’obra de Julia Otxoa

452ºF. Revista de Teoría de la literatura y Literatura Comparada

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Intersemiosi i intermedialitat com a propostes de compromís ètic a l’obra de Julia Otxoa
Intersemiosis and Intermediality as Aesthetic Proposals for Ethical Commitment in the Work of Julia Otxoa
Intersemiosis e intermedialidad como propuestas estéticas de compromiso ético en la obra de Julia Otxoa
 
Creator Pérez Anzola, Yetzabeth
 
Subject Intersemiosis | Intermedialidad | Violencia | Terrorismo
Intersemiosi | Intermedialidat | Violència | Terrorisme
Intersemiosis | Intermediality | Violence | Terrorism
 
Description L’obra de Julia Otxoa, poeta, narradora i artista visual nascuda al País Basc (Sant Sebastià, 1953) es caracteritza per ser una creació de caràcter experimental on els gèneres i formats de les diferents expressions literàries i no literàries, artístiques o no, poden hibridar-se i o transposar-se configurant una estètica no canònica en què cobren protagonisme, per una banda, els procediments intermedials d’estructuració textual i formal (Sánchez-Mesa i Beatens, 2017) i, per l’altra, l’ús del recurs intersemiòtic (Torop, 2002) que desemboca en la referència als fets violents que, almenys durant els últims cinquanta anys, han tingut com escenari el territori basc-espanyol. En aquest sentit, el present article s’ocuparà d’analitzar les connotacions del crim dins del context de la societat basca postdictatorial, d’ideologia nacionalista i política proindependentista presents en l’obra visual i literària de l’autora així com el tractament intersemiòtic i intermedial que presenta el conjunt de la seva obra com a projecte estètic-literari unitari.
The work of Julia Otxoa, poet, narrator, and visual artist born in the Basque Country (San Sebastian, 1953), is characterized by an experimental creativity where the genres and formats of different literary and nonliterary expressions, artistic or not, are hybridized and/or transposed, configuring a non-canonical aesthetic in which, on the one hand, the intermediary procedures of textual and formal structuring take center stage (Sánchez-Mesa and Baetens, 2017) and, on the other, the discursive presence of violence is treated intersemiotically (Torop, 2002). The analysis of this article focuses on describing these categories, intersemiosis and intermediality, as configurative dimensions of an  aesthetic proposal that is created as an ethical commitment to respond to the acts of violence that take place in the post-dictatorial context of pro-independence nationalist ideology in the Basque Country.
La obra de Julia Otxoa, poeta, narradora y artista visual nacida en el País Vasco (San Sebastián, 1953), constituye una creación de carácter experimental donde los géneros y formatos de las diferentes expresiones literarias y no literarias, artísticas o no, pueden hibridarse y/o transponerse configurando una estética no canónica en la que cobran protagonismo, por una parte, los procedimientos intermediales de estructuración textual y formal (Sánchez-Mesa y Baetens, 2017) y, por otra, la presencia discursiva de la violencia bajo un tratamiento intersemiótico (Torop, 2002). El análisis del presente artículo se centrará en describir estas categorías, intersemiosis e intermedialidad, como dimensiones configuradoras de una propuesta estética que se crea en respuesta a un compromiso ético frente a los hechos de violencia dentro del contexto postdictatorial vasco de ideología nacionalista proindependentista.
 
Publisher Universitat de Barcelona
 
Date 2021-07-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier http://revistes.ub.edu/index.php/452f/article/view/33788
10.1344/452f.2021.25.4
 
Source 452ºF. Revista de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada; No 25 (2021): Crisi, pandèmies i contrahegemonia: canvis de paradigma en la literatura mundial; 71-89
452ºF. Revista de Teoría de la literatura y Literatura Comparada; No. 25 (2021): Crisis, Pandemics, and Counter-hegemony: Reading Paradigm Shifts across World Literature; 71-89
452ºF. Revista de Teoría de la literatura y Literatura Comparada; Núm. 25 (2021): Crisis, pandemias y contrahegemonía: cambios de paradigma en la literatura mundial; 71-89
452ºF Literaturaren Teoria eta Literatura Konparatua aldizkaria; zk: 25 (2021): Crisis, pandemias y contrahegemonía: cambios de paradigma en la literatura mundial; 71-89
2013-3294
 
Language spa
 
Relation http://revistes.ub.edu/index.php/452f/article/view/33788/35136
 
Rights Derechos de autor 2021 452ºF. Revista de Teoría de la literatura y Literatura Comparada
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library