ПРОТИДІЯ КОНТРАБАНДНИМ ЯВИЩАМ В УКРАЇНІ: ПЕРСПЕКТИВИ МІНІМІЗАЦІЇ

Scientific Notes of «KROK» University

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title ПРОТИДІЯ КОНТРАБАНДНИМ ЯВИЩАМ В УКРАЇНІ: ПЕРСПЕКТИВИ МІНІМІЗАЦІЇ
COMBATING SMUGGLING PHENOMENA IN UKRAINE: PROSPECTS OF MINIMIZATION
 
Creator Тимошенко, А.В.
 
Subject контрабанда
протидія контрабандним явищам
економічна безпека держави
експорт
імпорт
поставки
smuggling
counteraction to smuggling phenomena
economic security of the state
export
import
supplies
 
Description Географічне розташування України, проходження через її територію головних магістральних шляхів, що з’єднують Схід і Захід, а також відсутність ефективної системи контролю за кордоном на всій лінії його протяжності, особливо в умовах військового часу, підвищують ризики налагодження контрабандних потоків товарів, продукції, матеріальних цінностей тощо. Контрабандна діяльність посилюється в умовах високого рівня корумпованості чиновників, представників правоохоронної системи та суспільства загалом. Це не лише ускладнює розробку ефективних організаційно-економічних механізмів боротьби з контрабандою на прикордонних територіях України, але й активізує діяльність кримінальних угруповань та активізує розвиток тіньових процесів в економіці. У сучасних умовах боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил є першочерговим завданням для нашої держави. Обумовлено це тим, що контрабанда та порушення митних правил набувають дедалі більш витончених та організованих форм, що у свою чергу ставить під загрозу національну безпеку та належний економічний розвиток країни. Крім того, географічне положення України дозволяє використовувати автомобільний, залізничний, авіаційний та морський транспорт для вчинення контрабанди та порушень митних правил. На теперішній час досить розвинута транспортна логістика (система з переміщення будь-яких матеріальних предметів або речовин з однією точки до іншої оптимальним маршрутом) стала одним з детермінантів збільшення контрабандних переміщень та порушень митних правил на транспорті. Метою статті є аналіз протидії контрабандним явищам в Україні та перспективи мінімізації. В статті досліджено сутність поняття «контрабанда» та встановлена основна типологія поняття з урахуванням особливостей дій її здійснення. Встановлено обсяги контрабандних поставок в Україну та в розрізі товарних груп. Проаналізовано розподіл контрабандних поставок в Україну за товарними групами. Визначені основні країни-джерела контрабандних поставок в Україну. Систематизовано основні фактори, які створюють сприятливі умови для контрабанди. Узагальнено основні схеми контрабандного імпорту. Запропоновані шляхи протидії контрабандним явищам в Україні.
The geographical location of Ukraine, the passage through its territory of the main highways connecting East and West, as well as the lack of an effective system of border control along its entire length, especially in wartime, increase the risks of smuggling flows of goods, products, material values, etc. Smuggling intensifies amid high levels of corruption among officials, law enforcement officials and society at large. This not only complicates the development of effective organizational and economic mechanisms to combat smuggling in the border areas of Ukraine, but also intensifies the activities of criminal groups and intensifies the development of shadow processes in the economy. In modern conditions, the fight against smuggling and violations of customs regulations is a priority for our state. This is due to the fact that smuggling and violations of customs rules are becoming more sophisticated and organized forms, which in turn threatens national security and proper economic development of the country. In addition, Ukraine's geographical location allows the use of road, rail, air and sea transport for smuggling and violations of customs regulations. At present, a well-developed transport logistics (system for moving any tangible objects or substances from one point to another optimal route) has become one of the determinants of increased smuggling and violations of customs regulations in transport. The aim of the article is to analyze the fight against smuggling in Ukraine and the prospects for minimization.The article examines the essence of the concept of "smuggling" and establishes the basic typology of the concept, taking into account the peculiarities of its implementation. The volumes of smuggled deliveries to Ukraine and in terms of commodity groups have been established. The distribution of smuggled supplies to Ukraine by product groups is analyzed. The main countries-sources of smuggled supplies to Ukraine have been identified. The main factors that create favorable conditions for smuggling are systematized. The main schemes of smuggling imports are generalized. Ways to counteract smuggling phenomena in Ukraine are proposed.
 
Publisher Університет «КРОК»
 
Date 2021-03-02
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/392
10.31732/2663-2209-2021-61-209-218
 
Source Science Notes of KROK University; No. 1 (61) (2021): Scientific Notes of «KROK» University; 209-218
Вчені записки Університету «КРОК»; № 1 (61) (2021): Вчені записки Університету "КРОК"; 209-218
2663-2209
2307-6968
10.31732/2663-2209-2021-61
 
Language ukr
 
Relation http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/392/420
 
Rights http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library