АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ЇХ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Scientific Notes of «KROK» University

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ЇХ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ANALYSYS OF TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF INSTITUTIONS PROFESSIONAL PRE-TERTIATY EDUCATION
 
Creator Сумбаєва, Л.П.
 
Subject система освіти
заклади фахової передвищої освіти
статистичні та оперативні дані функціонування закладів фахової передвищої освіти
джерела фінансування
контингент здобувачів освіти
education system
institutions of professional higher education
statistical and operative data of functioning of institutions of professional higher education
sources of financing
contingent of applicants for education
 
Description У статті розглядається місце закладів фахової передвищої освіти у вирішенні питання забезпечення ринку праці кваліфікованими працівниками. Зазначається, що аналіз статистичних та оперативних даних функціонування даної ланки освіти є важливим для розуміння тенденцій її розвитку, потреб, які існують сьогодні, сутності проблем, що можуть вплинути на концепцію  розвитку. Такий підхід дав би можливість оцінити об’єми роботи для подальшого вдосконалення зазначеної ланки освіти. Наголошено, що певний час проведення такого аналізу було достатньо затрудненим, оскільки не існувало системного підходу до збору інформації щодо діяльності виключно закладів фахової передвищої освіти. Наразі це стало можливим, оскільки з’явилися матеріали інтерактивного дашборду, підготовленого на основі організованого німецьким міжнародним агентством Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за підтримки Міністерства освіти і науки України збору анкет. Метою статті є аналіз статистичних та оперативних даних функціонування закладів фахової передвищої освіти, а також їх економічної безпеки. В статті систематизовано інформацію щодо співвідношення кількості закладів освіти зазначеної ланки по регіонам, проаналізовано контингент та його пропорційне співвідношення бюджетне замовлення-навчання за контрактом. Для цього з матеріалів було виокремлено статистику, яка стосувалася виключно закладів фахової передвищої освіти, тип закладу «Коледж» (дані були надані закладами освіти з двадцяти чотирьох областей України та міста Києва). В матеріалах статті розглянуто співвідношення кількості коледжів по областям, що дало можливість зробити висновок щодо більшої їх концентрації в промислових областях та центрах у порівнянні з аграрними регіонами. Проаналізовано кількісний склад закладів фахової передвищої освіти станом на січень 2020 року, виокремлено заклади фахової передвищої освіти, які мають найбільшу кількість контингенту здобувачів освіти, та заклади з найменшим контингентом, що дало можливість зробити порівняльний аналіз закладів фахової передвищої освіти одного регіону. Запропоновано систематизацію показників щодо контингенту і відповідно умовного розподілу закладів освіти даної ланки на сім категорій, що дало можливість отримати результати, які допомагають сформувати загальну картину щодо наповненості закладів фахової передвищої освіти та сформувати прогнози їх подальшого розвитку. Наголошується, що комплексний аналіз роботи закладів фахової передвищої освіти може стати інформаційною основою для подальшого розвитку системи професійної освіти на національному та регіональному рівнях та одним із факторів впливу на вирішення питання щодо фінансування  окремих закладів освіти.
The article considers the place of institutions of professional higher education in solving the issue of providing the labor market with skilled workers. It is noted that the analysis of statistical and operational data on the functioning of this level of education is important for understanding the trends of its development, the needs that exist today, the essence of the problems that may affect the concept of development. Such an approach would make it possible to assess the scope of work for further improvement of this level of education. It was emphasized that for some time such an analysis was quite difficult, as there was no systematic approach to collecting information on the activities of only institutions of professional higher education. This has now become possible with the publication of an interactive dashboard based on a questionnaire collection organized by the German international agency Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH with the support of the Ministry of Education and Science of Ukraine. The purpose of the article is to analyze statistical and operational data on the functioning of institutions of professional higher education, as well as their economic security. The article systematizes the information on the ratio of the number of educational institutions of this level by region, analyzes the contingent and its proportional ratio of the budget order-training under the contract. For this purpose, statistics related exclusively to vocational higher education institutions, type of “College” institution (data were provided by educational institutions from twenty-four regions of Ukraine and the city of Kyiv) were singled out from the materials.The materials of the article consider the ratio of the number of colleges by regions, which made it possible to draw a conclusion about their greater concentration in industrial regions and centers in comparison with agricultural regions. The quantitative composition of vocational higher education institutions as of January 2020 was analyzed, the vocational higher education institutions with the largest number of students and the smallest contingent were identified, which made it possible to make a comparative analysis of vocational higher education institutions in one region. The systematization of indicators on the contingent and, accordingly, the conditional division of educational institutions of this level into seven categories is proposed, which gave the opportunity to obtain results that help to form a general picture of the occupancy of professional higher education institutions and generate forecasts for their further development. It is emphasized that a comprehensive analysis of the work of vocational higher education institutions can be an information basis for further development of the vocational education system at the national and regional levels and one of the factors influencing the financing of individual educational institutions.
 
Publisher Університет «КРОК»
 
Date 2021-03-02
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/391
10.31732/2663-2209-2021-61-201-208
 
Source Science Notes of KROK University; No. 1 (61) (2021): Scientific Notes of «KROK» University; 201-208
Вчені записки Університету «КРОК»; № 1 (61) (2021): Вчені записки Університету "КРОК"; 201-208
2663-2209
2307-6968
10.31732/2663-2209-2021-61
 
Language ukr
 
Relation http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/391/419
 
Rights http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library