НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

Scientific Notes of «KROK» University

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
DIRECTIONS OF ELECTRICITY MARKET REFORMATION
 
Creator Ткач, Д.К.
 
Subject реформування ринку електроенергії України
ДП “Енергоринок”
НАЕК «Енергоатом»
відновлюваних джерел енергії
оператора системного розподілу
НКРЕКП, ENTSO-E
reformation of the electricity market of Ukraine
SE “Energorynok”
NAEC “Energoatom”
renewable energy sources
operator of system distribution
NKREKP
ENTSO-E
 
Description У статті аналізується сучасний стан реформування ринку електроенергії України, основою якого є впроваджений в життя з 1 липня 2019 року новий ринок електроенергії. Метою статті є розкриття основних факторів та тенденцій, які впливають на реформування ринку електроенергії України на сучасному етапі і обґрунтування пропозицій щодо вирішення проблем цієї галузі. Головними елементами  ринкової реформи стало забезпечення розвитку конкуренції. Окрім цього, Україна зобов’язалась перед Європейським Союзом здійснити реформу енергетичного ринку і це є умовою виділення їй п’ятсот  мільйонів євро фінансової допомоги. Сформований  новий ринок встановив наступні правила роботи. Так контроль ДП “Енергоринок” над виробництвом та продажом електроенергії був ліквідований. Замість одного монополіста на ринок прийшли два нових суб’єкти. Перший –убезпечує діяльність та організацію договорів купівлі-продажу електроенергії на ринку по принципу  «на добу вперед», або  на внутрішньоденному ринку та називається оператор ринку. Другий –опікується придбанням “зеленої” енергії від виробника, а саме сонячної та вітряної та називається ДП “гарантований покупець”. Обласні енергопостачальні компанії були реорганізовані в операторів систем розподілу електроенергії. На базі існуючих раніше обленерго були створені нові підприємства по постачанню електроенергії, що привело до збільшення кількості гравців на цьому ринку після його реформування. Одночасно був створений оптовий ринок,  сегментами якого є двосторонні контракти, біржа контрактів на фізичне постачання, біржа фінансових контрактів, а також балансуючий ринок і ринок допоміжних послуг. Проте, встановлено для того щоб покращити ситуацію у галузі енергетики Верховній Раді слід вирішити розбіжності між Законом України “Про акціонерні товариства” та Законом України “Про управління об'єктами державної власності”. Потрібно приділити увагу розбудові  інституційної спроможності ДП НЕК Укренерго. Все це вимагає від Верховної Ради ухвалення таких законів, які б створювали оптимальні умови для діяльності акціонерних товариств, відмінили подвійне оподаткування, удосконалювали фондовий ринок та ринок капіталів. Реформування енергетичної сфери вимагає удосконалювати самостійність та ефективність діяльності регулятора в цьому секторі. Тим самим постало питання, чи регулятор у змозі надати сертифікат НЕК Укренерго як орган на якого покладені спеціальні обов’язки. І саме це є вирішальною умовою інтеграції української енергосистеми до ENTSO-E. Тому саме Кабінет Міністрів України повинний створити незалежного регулятора, який відповідає критеріям Енергетичного Співтовариства. Українській владі необхідно знайти джерела сплати заборгованості на електроенергетичному ринку що значно спростить процедуру його виходу.
The article analyzes the current state of reforming of the electricity market of Ukraine, the basis of which is the new electricity market introduced on July 1, 2019. The purpose of the article is to reveal the main factors and trends that affect the reform of the electricity market of Ukraine at the present stage and substantiate proposals for solving the problems of this industry. Ensuring of the development of competition became the key element of the market reform. In addition, Ukraine pledged to the European Union to reform the energy market, that became the reason for the allocation of five hundred million euros of financial assistance. The developed new market has established the following rules. Thus the control of state enterprise “Energymarket” over the production and sale of electricity was eliminated. Instead of one monopolist, two new entities entered the market. The first provided the activities and organization of contracts for the purchase and sale of electricity on the market according to the principle of "day ahead", or on the intraday market that is called market operator. The second one is involved into the purchase of "green" energy from the manufacturer, namely solar and wind, and is called SE "guaranteed buyer". Regional energy supply companies were reorganized into operators of electricity distribution system. On the basis of the existing regional power companies, new enterprises for electricity supply were created, which led to an increase in the number of players on the market after its reformation. At the same time, a wholesale market was created, the segments of which included bilateral contracts, exchange of contracts for physical supply, exchange of financial contracts, as well as the balancing market and the market of additional services. However, it is established that in order to improve the situation with energy sector, the Verkhovna Rada needs to resolve the differences between the Law of Ukraine “On Joint Stock Companies” and the Law of Ukraine “On Management of State-Owned Objects”. Attention should be paid to building of the institutional capacity of State Enterprise Ukrenergo. All this requires from the Verkhovna Rada to adopt such laws that would create optimal conditions for the activities of joint stock companies, call off double taxation, improve the stock market and the capital market. Reformation of the energy sector requires improving of the independence and efficiency of the regulator in this sector. Thus the issue appeared about whether the regulator is able to issue a certificate of NPC Ukrenergo as a body with special responsibilities. And this is a crucial condition for the integration of the Ukrainian energy system into ENTSO-E. That is why the Cabinet of Ministers of Ukraine must create an independent regulator that meets the criteria of the Energy Community.The Ukrainian authorities need to find sources to pay the debt in the electricity market, which will greatly simplify the procedure for its output.
 
Publisher Університет «КРОК»
 
Date 2021-03-02
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/390
10.31732/2663-2209-2021-61-194-200
 
Source Science Notes of KROK University; No. 1 (61) (2021): Scientific Notes of «KROK» University; 194-200
Вчені записки Університету «КРОК»; № 1 (61) (2021): Вчені записки Університету "КРОК"; 194-200
2663-2209
2307-6968
10.31732/2663-2209-2021-61
 
Language ukr
 
Relation http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/390/418
 
Rights http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library