ЕКОНОМІЧНЕ ВІДНОВЛЕННЯ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ: СПІВВІДНОШЕННЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО ТА ПРИКЛАДНОГО АСПЕКТІВ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Scientific Notes of «KROK» University

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title ЕКОНОМІЧНЕ ВІДНОВЛЕННЯ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ: СПІВВІДНОШЕННЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО ТА ПРИКЛАДНОГО АСПЕКТІВ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
ECONOMIC RURAL RECOVERY: RATIO OF FUNDAMENTAL AND APPLIED ASPECTS OF SCIENTIFIC RESEARCH
 
Creator Мельников , О.В.
Петруха, С.В.
Петруха, Н.М.
 
Subject сільські території
сільська економіка
аграрний сектор
економічне відновлення
наукові дослідження та розробки
фундаментальні і прикладні дослідження
математизація знання
інформаційна асиметрія
rural areas
rural economy
agrarian sector
economic recovery
scientific research and development
fundamental and applied research
knowledge mathematization
information asymmetry
 
Description Пріоритезація сталого й всеохоплюючого розвитку села та аграрного сектору економіки об’єктивно випливає з виняткової значущості і незамінності продукованої продукції сільським господарством у життєдіяльності людини, необхідністю відродження селянства як господаря землі, носія моралі та національної культури з урахуванням історико-економічного контексту стагнації сільської економіки, гальмуючих процесів у реалізацією аграрної реформи Л. Д. Кучми, зокрема в частині запровадження моделі вільного обігу земель сільгосппризначення, реформування НААН України, яка має визначати трекери відновлення сільської економіки, формувати прийнятність для агросектору інноваційної наукової методології щодо сталого розвитку. Поряд зі сталим та інклюзивним розвитком сільських територій однією з базових умов соціально-економічного онтогенезу сільської економіки є підтримка агроінновацій. Цілеспрямоване стимулювання діяльності, спрямованої на використання й комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок, що зумовлює випуск на ринок нового конкурентоспроможного продовольства повинно засновуватися на їх об’єктивній оцінці – сьогодні Україна перебуває на фінальній стадії гармонізації з відповідним показниковим базисом ОЕСР, зокрема з Керівництвом Фраскаті. Останніми роками вітчизняних дослідників більше цікавлять інституціональні зміни, що відбуваються у вітчизняній науці, можливості оцінки результатів наукової діяльності і підходи до її фінансування. Поза їх увагою залишаються питання співвідношення фундаментального і прикладного знання у наукових дослідженнях в цілому та сільської економіки зокрема. Визначення відмінностей між фундаментальними і прикладними дослідженнями є непростою справою, оскільки вимагає встановлення однозначних критеріїв, на підставі яких таке розмежування стає можливим. Традиційно поділ наук на фундаментальні та прикладні здійснюють у контексті протиставлення «теоретичне – емпіричне» та «теоретичне – практичне» знання, але на певному етапі розвитку науки фундаментального характеру в ній формуються прикладні розділи, як вияв практичного напрямку розвитку. В сучасних умовах більшість наукових дисциплін продукують як прикладне так й фундаментальне знання одночасно, що добре видно на прикладі суспільних наук – філософії, економіки, історії, лінгвістики та ін. Так, в агроекономічній науці, де вона виявляє тенденції й закономірності функціонування агроекономічних систем, ми маємо справу з фундаментальними дослідженнями, коли ж вона дає рекомендації щодо оптимізації організації праці та підвищення її продуктивності ми спостерігаємо прикладні дослідження. На сучасному етапі інтеграції науки становлення нових дисциплін усе частіше відбувається на стику природничих, технічних і гуманітарних наук. Метою статті є економічне відновлення сільських територій: співвідношення фундаментального та прикладного аспектів наукового дослідження. Проведений аналіз демонструє, як відбувається фундаменталізація науки, що на перший погляд є суто прикладною. Цей процес полягає у зростанні питомої ваги її теоретичних складових, удосконаленні поняттєвого й концептуального апарату, побудові моделей її розвитку, виявленні законів її функціонування і, як наслідок, в отриманні нового методологічного знання. Тому, очевидно, доцільно розглядати питання не про окрему фундаментальну чи прикладну науку, а про відповідний домінантний тип дослідження, що переважає у тій чи іншій сфері наукової діяльності, що цілком лежить у руслі підходів ОЕСР до цього питання.
Prioritization of sustainable and comprehensive development of the village and agrarian sector of the economy objectively arises from the exceptional significance and irreplaceability of products manufactured by agriculture in human life activity, a need for recovery of peasantry as a master of land, bearer of moral and national culture subject to historic-economic context of rural economy stagnation, braking processes in implementing an agrarian reform of L. D. Kuchma, in particular, in terms of introducing a free agricultural land circulation model, reforming the NAAS of Ukraine, which shall establish trackers for recovery of rural economy, form an acceptability of the scientific sustainable development methodology for the agro-sector. In addition to sustainable and inclusive rural development, one of the basic conditions of socioeconomic ontogenesis of the rural economy is supporting agro-innovations. Purposeful stimulation of activity aimed at using and commercializing results of scientific research and developments causing an output of new competitive food into the market shall be used on the basis of their objective evaluation – today Ukraine is at the final stage of harmonization with the respective indicator basis of the OECD, in particular, with the Frascati Manual. In recent years, domestic researchers are more interested in institutional changes occurring in domestic science, opportunities to evaluate the results of scientific activity and approaches to its financing. Matters of the ratio of fundamental and applied knowledge in scientific studies, in general, and rural economy, in particular, remain unaddressed. Defining differences between fundamental and applied research is not a simple matter as it requires establishing unambiguous criteria, based on which such separation becomes possible. A traditional separation of sciences in fundamental and applied sciences is carried out in the context of the “theoretic-empiric” and “theoretic-practical” knowledge opposition, but, at the certain stage of development of the science of the fundamental character, applied sections are formed in it as a manifestation of a practical direction of development. Under modern conditions, most scientific disciplines generate both applied and fundamental knowledge concurrently that is well seen from an example with social sciences – philosophy, economics, history, linguistics etc. So, in the agro-economic science where it manifests the trends and patterns of the functioning of agro-economic systems, we deal with fundamental research, and when it provides recommendations on optimizing organization of labor and increasing in its productivity, we observe applied research. At the modern stage of integration of science, establishing new disciplines more often occurs at the junction of natural, technical and humanitarian sciences. A conducted analysis demonstrates how the fundamentalization of the science occurs, which – the science – at the first sight, is purely applied one. The aim of the article is the economic recovery of rural areas: the ratio of fundamental and applied aspects of research. This process consists in increasing in a share of its theoretical components, improving a notional and conceptual structure, building models of its development, identifying laws of its functioning and, as a consequence, in obtaining new methodological knowledge. Therefore, it is obvious that it is reasonable to address not a matter of a specific fundamental or applied science but of the respective dominant type of research, which prevails in one or the other sphere of scientific activities that is fully congruent with OECD’s approaches to this matter.
 
Publisher Університет «КРОК»
 
Date 2021-03-02
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/389
10.31732/2663-2209-2021-61-176-193
 
Source Science Notes of KROK University; No. 1 (61) (2021): Scientific Notes of «KROK» University; 176-193
Вчені записки Університету «КРОК»; № 1 (61) (2021): Вчені записки Університету "КРОК"; 176-193
2663-2209
2307-6968
10.31732/2663-2209-2021-61
 
Language ukr
 
Relation http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/389/417
 
Rights http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library