КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Scientific Notes of «KROK» University

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
CONCEPT OF MANAGEMENT OF DEVELOPMENT OF INTELLECTUAL RESOURCES OF ECONOMY OF UKRAINE
 
Creator Шопша , М.М.
 
Subject інтелектуальні ресурси
управління
розвиток
освіта
інновації
концепція
intellectual resources
management
development
education
innovations
concept
 
Description В статті представлено концептуальні основи управління розвитком інтелектуальних ресурсів в економіці України, застосування яких підвищить якість вітчизняної освіти й інноваційний поступ відповідно до світових стандартів, сприятиме зростанню інтелектуального, культурного, духовно-морального потенціалу суспільства й систематизації, розвитку інституту спеціалізованого законодавства. Мета статті полягає в обґрунтуванні науково-прикладних засад формування та реалізації концепції управління розвитком інтелектуальних ресурсів економіки України. Освіта, наука та інновації визначаються сучасною економікою як галузі комплексного механізму, з допомогою якого Україна могла б підвищити конкурентоспроможність економіки і закріпити позиції на світовому ринку. Цього можливо досягти лише при: глибокому аналізі інтелектуальних і фінансових ресурсів з урахуванням інтересів науковців, підприємців, споживачів і суспільства в цілому; взаємодії внутрішніх заходів сприяння інноваціям з потребами світового ринку і уподобаннями споживачів; активній участі керівництва держави і приватних підприємств на основі приватно-державного партнерства. Оновлення і розвиток освіти повинні набути випереджального безперервного характеру, гнучко реагувати на всі процеси, що відбуваються в Україні та світі. Підвищення якісного рівня освіти сприятиме економічному зростанню держави та вирішенню соціальних проблем суспільств. Якісна освіта є необхідною умовою забезпечення сталого демократичного розвитку суспільства. Впровадження положень концепції підвищення ефективності управління розвитком інтелектуальних ресурсів в Україні дасть змогу налагодити тісний взаємозв’язок держави та суспільства щодо управління інтелектуальними ресурсами, що значно підсилить теоретичний і практичний зв'язок між рівнем публічного управління та економічною, політичною безпекою України. Доведено, що формування національного ринку інтелектуальних ресурсів дасть змогу забезпечити Україні статус інтелектуальної держави, що сприятиме її соціально-економічному розвитку за умови відтворення і комерціалізації інтелектуальних ресурсів індивідів, суб’єктів господарювання та суспільства загалом.
The article presents the conceptual foundations of managing the development of intellectual resources in the economy of Ukraine, the use of which will improve the quality of domestic education and innovative progress in accordance with international standards, promote intellectual, cultural, spiritual and moral potential of society and systematization, development of specialized legislation. The purpose of the article is to substantiate the scientific and applied principles of formation and implementation of the concept of managing the development of intellectual resources of the economy of Ukraine. Education, science and innovation are defined by the modern economy as areas of a comprehensive mechanism through which Ukraine could increase the competitiveness of the economy and strengthen its position in the world market. This can be achieved only by: in-depth analysis of intellectual and financial resources, taking into account the interests of scientists, entrepreneurs, consumers and society as a whole; interaction of internal measures to promote innovation with the needs of the world market and consumer preferences; active participation of the leadership of the state and private enterprises on the basis of private-public partnership. Renewal and development of education must become proactive and continuous, respond flexibly to all processes taking place in Ukraine and the world. Improving the quality of education will contribute to the economic growth of the state and the solution of social problems of societies. Quality education is a necessary condition for ensuring sustainable democratic development of society. Implementation of the provisions of the concept of improving the management of intellectual resources in Ukraine will allow to establish a close relationship between the state and society for the management of intellectual resources, which will significantly strengthen the theoretical and practical relationship between public administration and economic and political security of Ukraine. It is proved that the formation of the national market of intellectual resources will allow Ukraine to ensure the status of an intellectual state, which will contribute to its socio-economic development provided the reproduction and commercialization of intellectual resources of individuals, businesses and society as a whole.
 
Publisher Університет «КРОК»
 
Date 2021-03-02
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/388
10.31732/2663-2209-2021-61-169-175
 
Source Science Notes of KROK University; No. 1 (61) (2021): Scientific Notes of «KROK» University; 169-175
Вчені записки Університету «КРОК»; № 1 (61) (2021): Вчені записки Університету "КРОК"; 169-175
2663-2209
2307-6968
10.31732/2663-2209-2021-61
 
Language ukr
 
Relation http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/388/416
 
Rights http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library