АНАЛІЗ НЕФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СФЕРІ ТУРИЗМУ

Scientific Notes of «KROK» University

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title АНАЛІЗ НЕФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СФЕРІ ТУРИЗМУ
ANALYSIS OF NON-FINANCIAL REPORTS OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE FIELD OF TOURISM
 
Creator Холявка, В.З.
Лешко, Х.С.
 
Subject корпоративна соціальна відповідальність
нефінансові звіти
туристичні підприємства
соціальна діяльність
розвиток
готель
corporate social responsibility
non-financial reports
tourist enterprises
social activity
development
hotel
 
Description У статті розглянуто розвиток корпоративної соціальної відповідальності. Метою дослідження є аналіз нефінансових звітів КСВ у сфері туризму. Проаналізовано визначення категорії «нефінансова звітність», як документально оформлена сукупність даних підприємства, що відображає середовище існування компанії, принципи та методи її співпраці з групами впливу, результати її діяльності в економічній, соціальній та екологічній сфері життя суспільства з метою надання стейкхолдерам інформації нефінансового характеру в контексті сталого розвитку та на його принципах. Виокремлено три форми формування нефінансової звітності, а саме – довільна форма, комплексні звіти та стандартизовані. Висвітлено міжнародний досвід КСВ та формування звітів у країнах ЄС, США: у Великій Британії, Китаї, Японії – нефінансовий звіт регулюється законодавством країни. Виявлено, що у країнах ЄС нефінансові звіти готуються із залученням топ-менеджерів, стейкхолдерів та працівників компанії. Визначено, що незважаючи на те, що країни-члени ЄС є досить різноманітними, для них всіх характерними є законодавчо закріплені зобов’язання щодо медичного страхування та охорони здоров’я працівників, пенсійного регулювання й низки інших соціальних питань. Досліджено, що з кожним роком кількість українських компаній, які готові формувати і публікувати нефінансові звіти збільшується. Розглянуто, що сьогодні значна кількість фахівців у сфері корпоративної соціальної відповідальності вважають, що нефінансові звіти у всіх країнах повинні мати однакову назву, а саме «корпоративні соціальні звіти». Виокремлено, що на міжнародному рівні компанії не виділяють один стандарт звіту, вони можуть використовувати два, а деякі навіть більше стандартів, є такі компанії, які не вказують жодних стандартів. Виявлено, що українські туристичні компанії дуже часто свою соціальну діяльність не висвітлюють, оскільки їхні проєкти здебільшого одноразові, а не є запланованою стратегію на довгостроковий період. Розглянуто основні міжнародні стандарти нефінансових звітів. Подані приклади готельних підприємств, які  велику увагу приділяють екологічним та соціальним програмам.
The article considers the development of corporate social responsibility. The purpose of the study is to analyze non-financial reports of CSR in the field of tourism. The definition of the category "non-financial reporting" is analyzed as a documented set of enterprise data that reflects the company's environment, principles and methods of its cooperation with impact groups, the results of its activities in the economic, social and environmental spheres of society to provide stakeholders context of sustainable development and its principles. There are three forms of non-financial reporting, namely - arbitrary form, comprehensive reports and standardized. The international experience of CSR and reporting in the EU, USA is highlighted: in Great Britain, China, Japan - non-financial reporting is regulated by the country's legislation. It was found that in the EU non-financial reports are prepared with the involvement of top managers, stakeholders and employees of the company. It is determined that despite the fact that the EU member states are quite diverse, they are all characterized by statutory obligations on health insurance and occupational health, pension regulation and a number of other social issues. It is investigated that every year the number of Ukrainian companies that are ready to generate and publish non-financial reports increases. It is considered that today a significant number of experts in the field of corporate social responsibility believe that non-financial reports in all countries should have the same name, namely "corporate social reports". It is pointed out that at the international level companies do not single out one reporting standard, they can use two, and some even more standards, there are companies that do not specify any standards. It was found that Ukrainian travel companies very often do not cover their social activities, as their projects are mostly one-time, and are not a planned strategy for the long term. The main international standards of non-financial statements are considered. Examples of hotel enterprises that pay much attention to environmental and social programs are given.
 
Publisher Університет «КРОК»
 
Date 2021-03-02
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/387
10.31732/2663-2209-2021-61-163-168
 
Source Science Notes of KROK University; No. 1 (61) (2021): Scientific Notes of «KROK» University; 163-168
Вчені записки Університету «КРОК»; № 1 (61) (2021): Вчені записки Університету "КРОК"; 163-168
2663-2209
2307-6968
10.31732/2663-2209-2021-61
 
Language ukr
 
Relation http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/387/415
 
Rights http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library