ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ БАГАТОФАКТОРНОЇ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ВИПРОБУВАЛЬНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Scientific Notes of «KROK» University

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ БАГАТОФАКТОРНОЇ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ВИПРОБУВАЛЬНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
PECULIARITIES OF CONSTRUCTION OF MULTIFACTOR MODEL OF MANAGEMENT OF TEST LABORATORY OF LIGHT INDUSTRY
 
Creator Віткін, Л.М.
Сингаївська, О.О.
 
Subject випробувальна лабораторія
нормативні документи
система збалансованих показників
модель управління
ризик-менеджмент
testing laboratory
normative documents
system of balanced indicators
management model
risk management
 
Description Мінливість сьогодення змушує управлінців враховувати багато різноманітних факторів при прийнятті рішень. Метою роботи є визначення особливостей побудови багатофакторної моделі управління діяльністю випробувальної лабораторії легкої промисловості, зокрема моделі, що базується на об’єднанні управлінських, економічних та технологічних процесів, а саме, вивчення причино-наслідкових зв’язків, що спричинені факторами впливу одного процесу на інший. У статті розглянуто фактори, що впливають на особливості управління діяльністю випробувальної лабораторії легкої промисловості. Стверджено, що головним чинником випробувальної лабораторії, що засвідчує про її компетентність є достовірність результатів. Забезпечення цієї вимоги передбачає створення системи управління діяльністю, що регулює всі процеси. Визначено, що до системи управління діяльністю випробувальною лабораторією легкої промисловості відносяться процеси діяльності, що пов’язані з менеджментом, економікою та технологічним процесом, тобто випробуваннями. Досліджено вимоги, що містяться в нормативних документах на яких базується діяльність випробувальної лабораторії, а саме: до систем управління якістю, до менеджменту неперервністю діяльності, до ризик-менеджменту, до екологічного менеджменту, до менеджменту професійної безпеки та здоров’я, до систем управління інформаційною безпекою, до компетенції випробувальної лабораторії. Встановлено, що основою концепцією щодо вимог даних стандартів є ідеологія загального управління якістю - Total Quality Management (TQM). Визначено, що система, яка використовує у своїй діяльності міжнародні стандарти здатна адаптуватися до міжнародних вимог, що зменшує технічні бар’єри між Україною та ЄС та впливає на економічні показники в цілому. Встановлено залежність між вимогами в нормативних документах та процесами діяльності випробувальної лабораторії. Обов’язковою вимогою є впровадження процесів ризик-менеджменту. Враховуючи вищенаведене визначено ключові вимоги до моделі управління випробувальною лабораторією: кінцеве оцінювання діяльності має враховувати крім фінансових показників показники нематеріальних активів, а саме ті, що пов’язані з принципами менеджменту якості. Обов’язкова присутність в моделі фази, що забезпечує управління ризиками в процесах. Модель повинна базуватися на причинно–наслідкових зв’язках. Проаналізовано моделі управління, що існують та визначено, що система збалансованих показників Нортона – Каплана (BSC) є найбільш прийнятною моделлю щодо впровадження в управління випробувальною лабораторією. Запропонована система загального оцінювання діяльності випробувальної лабораторії, яка складається з: оцінювання фінансових показників та нефінансових, а саме: оцінювання якості процесів діяльності та оцінювання якості послуг.
The variability of today forces managers to take into account many different factors when making decisions. The aim of the work is to determine the features of building a multifactor model for managing the testing laboratory of light industry, in particular, a model based on the combination of management, economic and technological processes, namely, the study of cause-and-effect relationships caused by factors influencing one process on another. The article considers the factors influencing the management of the light industry test laboratory. It is stated that the main factor of the testing laboratory, which certifies its competence, is the reliability of the results. Ensuring this requirement involves the creation of an activity management system that regulates all processes. It is determined that the control system of the light industry test laboratory includes the processes of activity related to management, economics and technological process, ie tests. The requirements contained in the normative documents on which the activity of the testing laboratory is based, namely: to quality management systems, to business continuity management, to risk management, to environmental management, to occupational safety and health management, to information management systems are studied. safety, to the competence of the testing laboratory. It is established that the basic concept of the requirements of these standards is the ideology of total quality management - Total Quality Management (TQM). It is determined that a system that uses international standards in its activities is able to adapt to international requirements, which reduces technical barriers between Ukraine and the EU and affects economic performance as a whole. The relationship between the requirements in regulations and the processes of the testing laboratory. The implementation of risk management processes is a mandatory requirement. Based on the above, the key requirements for the test laboratory management model have been identified: the final performance evaluation should take into account, in addition to financial indicators, indicators of intangible assets, namely those related to the principles of quality management. Mandatory presence in the phase model to ensure risk management in the processes. The model should be based on causation. The existing management models are analyzed and the Norton - Kaplan Balanced Scorecard (BSC) system is determined to be the most suitable model for implementation in the testing laboratory management. The system of the general estimation of activity of testing laboratory consisting of: estimation of financial indicators and nonfinancial, namely: estimation of quality of processes of activity and estimation of quality of services is offered.
 
Publisher Університет «КРОК»
 
Date 2021-03-02
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/380
10.31732/2663-2209-2021-61-120-130
 
Source Science Notes of KROK University; No. 1 (61) (2021): Scientific Notes of «KROK» University; 120-130
Вчені записки Університету «КРОК»; № 1 (61) (2021): Вчені записки Університету "КРОК"; 120-130
2663-2209
2307-6968
10.31732/2663-2209-2021-61
 
Language ukr
 
Relation http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/380/409
 
Rights http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library