УКРАЇНСЬКО-ТУРЕЦЬКИЙ ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В СФЕРІ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ІННОВАЦІЙ

Scientific Notes of «KROK» University

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title УКРАЇНСЬКО-ТУРЕЦЬКИЙ ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В СФЕРІ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ІННОВАЦІЙ
UKRAINIAN-TURKISH EXPERIENCE IN IMPLEMENTING MECHANISMS OF INTERNATIONAL COOPERATION IN THE FIELD OF ENERGY INNOVATION
 
Creator Трофименко, О.О.
 
Subject енергетичні іновації
відновлювана енергетика
міжнародне співробітництво
energy innovation
renewable energy
international cooperation
 
Description У статті досліджені особливості здійснення торгівельно-економічних відносин між Україною та Туреччиною, визначені перспективні напрями подальшої співпраці в енергетичній сфері, зокрема, в сфері відновлюваної енергетики. Проаналізовані передумови для розвитку проектів в сфері відновлюваної енергетики в Україні та її інвестиційна привабливість, визначені проблеми та перспективи регулювання економічних відносин в енергетичній сфері. Предметом дослідження є українсько-турецькі економічні відносини, зокрема, в сфері відновлюваної енергетики. Метою статті є дослідження існуючих механізмів співпраці та формування рекомендації щодо управління розвитком міжнародного співробітництва України та Туреччини для впровадження енергетичних інновацій. Для досягнення мети були поставлені такі завдання: дослідження співробітництва в різних сферах; визначення першочергових пріоритетів співпраці між двома країнами; визначення основних факторів впливу на економічні відносини між країнами та можливостей їх регулювання. Використовуються загальнонаукові методи, основні з яких: системний аналіз - для визначення складових системи зовнішньоекономічних відносин України та Туреччини; системний аналіз для виявлення  елементів, формують засади для розвитку кооперації в сфері енергетичних інновацій. На підставі проведеного аналізу визначені основні фактори розвитку економічних відносин України та Туреччини, сформовано напрями розвитку співробітництва в сфері відновлюваної енергетики, зокрема, розвиток ринку електромобілей, та перспективи з точки зору підвищення інвестиційної привабливості «зелених» проектів в Україні для турецьких інвесторів, зокрема, запровадження «зелених» аукціонів. Розкривається роль відновлюваної енергетики як напряму впровадження енергетичних інновацій для поглиблення співробітництва двох країн;  досліджуються основні показники експорту та імпорту, важливих економічних показників, показників відновлюваної енергетики; визначені перспективи подальшого торгівельно-економічного співробітництва та основні механізми управління розвитком міжнародного співробітництва для впровадження енергетичних інновацій.
The article explores the peculiarities of trade and economic relations between Ukraine and Turkey, identifies promising directions for further cooperation in the energy sector, in particular, in the field of renewable energy. Prerequisites for development of renewable energy projects in Ukraine and its investment attractiveness are analysed, problems and prospects of regulation of economic relations in the energy industry are determined. The subject of the study is Ukrainian-Turkish economic relations, in particular, in the field of renewable energy. The purpose of the article is to study the existing mechanisms of cooperation and form a recommendation to manage the development of international cooperation between Ukraine and Turkey for the implementation of energy innovations.. To achieve this goal, the following tasks were set: research on cooperation in various fields; the identification of priorities for cooperation between the two countries; the determination of the main factors influencing economic relations between the countries and the possibilities of regulating them. General scientific methods are used, the main ones are system analysis - to determine the components of the system of foreign economic relations of Ukraine and Turkey; system analysis to identify elements that form the basis for the development of cooperation in the field of energy innovation. The following results are obtained: on the basis of the conducted analysis, the main factors of development of economic relations of Ukraine and Turkey were determined, directions of cooperation development in the field of renewable energy, in particular  development of the electric vehicle market, and prospects in terms of increasing the investment attractiveness of “green” projects in Ukraine for Turkish investors, in particular the introduction of “green” auctions, were formulated. Conclusions: The role of renewable energy as a direction of energy innovation to deepen cooperation between the two countries is revealed; the main indicators of export and import, important economic indicators, indicators of renewable energy are investigated; Prospects for further trade and economic cooperation and the main mechanisms for managing the development of international cooperation for the introduction of energy innovations are identified.
 
Publisher Університет «КРОК»
 
Date 2021-03-02
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/373
10.31732/2663-2209-2021-61-58-66
 
Source Science Notes of KROK University; No. 1 (61) (2021): Scientific Notes of «KROK» University; 58-66
Вчені записки Університету «КРОК»; № 1 (61) (2021): Вчені записки Університету "КРОК"; 58-66
2663-2209
2307-6968
10.31732/2663-2209-2021-61
 
Language ukr
 
Relation http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/373/402
 
Rights http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library