ІНДЕКС ЕФЕКТИВНОСТІ ЛОГІСТИКИ (LPI) ТА ЙОГО ЗВ'ЯЗОК З ОСНОВНИМИ ЕКОНОМІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ Й ІНДЕКСАМИ

Scientific Notes of «KROK» University

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title ІНДЕКС ЕФЕКТИВНОСТІ ЛОГІСТИКИ (LPI) ТА ЙОГО ЗВ'ЯЗОК З ОСНОВНИМИ ЕКОНОМІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ Й ІНДЕКСАМИ
LOGISTICS PERFORMANCE INDEX (LPI) AND ITS RELATIONSHIP WITH MAIN ECONOMIC INDICATORS AND INDEXES
 
Creator Марчук, І.П.
 
Subject індекс ефективності логістики
валовий внутрішній продукт
прямі іноземні інвестиції
експорт
імпорт
індекс глобальної конкурентоспроможності
глобальний інноваційний індекс
індекс ведення бізнесу
індекс ринкового потенціалу
рейтинг найкращих країн для бізнесу
LPI
GDP
FDI
еxports
іmports
GCI
GII
DB
MPI
Best Countries for Business
 
Description Автори звіту «Connecting to compete 2018. Trade logistics in the global economy» доводять, що покращення на 1 бал рейтингу LPI у країні збільшує торгівлю на 16 відсотків, не враховуючи ціновий фактор; скорочення розриву за LPI на 20 відсотків між країною та країною-лідером призводить до збільшення реального ВВП на 0,1 відсотка (сценарій наздоганяння). Метою даної статті є довести, що логістика є значущою компонентною економічних зрушень в економіці, й через її вимір індексом LPI показати тісний зв’язок ефективності логістики з основними економічними показниками (валовий внутрішній продукт, експорт, імпорт, прямі іноземні інвестиції) та економічними індексами (глобальної конкурентоспроможності, ведення бізнесу, глобальним інноваційним індексом, ринкового потенціалу), які надають нашим міжнародним партнерам оцінку можливості ведення бізнесу в країні, залучення її до міжнародної торгівлі й участі у глобальних ланцюгах постачання. Автором показано, що логістика відіграє суттєву роль у забезпеченні економічного добробуту, відкритості економіки, залученні іноземних інвесторів та сприяє участі економіки крани у глобальних ланцюгах постачань і навіть може виступати каталізатором економічних зрушень. Застосування статистичного методу дозволило співвіднести місця, які займають країни рейтингу LPI, з місцями, які займають ці країни в рейтингах за основними економічними показниками та індексами (разом 10 рейтингів), проаналізувати взаємозв’язок даних рейтингів і вплив оцінки за виміром LPI на оцінку позиції в кожному із зазначених показників. Об’єктом аналізу виступили дані 26 країн рейтингу LPI (7 країн з топ-10 LPI економік світу; 10 країн найефективніших економік за LPI із середнім рівнем доходу; 9 країн з топ найефективніших економік за LPI з рівнем доходу нижче середнього). Доведено: 1) сильний зв’язок ефективності логістики за виміром LPI з основними економічними показниками – як експорт товарів та послуг і прямі іноземні інвестиції, помітний зв’язок з імпортом та валовим внутрішнім продуктом; 2) тісний зв'язок ефективності логістики за виміром LPI з економічними індексами глобальної конкурентоспроможності, рейтингом кращих країн для ведення бізнесу, глобальним інноваційним індексом, легкості ведення бізнесу й ринкового потенціалу; підтверджено, що при покращенні позиції країни в рейтингу LPI помітно буде змінюватися оцінка конкурентоспроможності країни, її інноваційний індекс та можливості для ведення бізнесу.
The authors of the report "Connecting to compete 2018. Trade logistics in the global economy" argue that an improvement of 1 point in the LPI rating in the country increases trade by 16 percent, regardless of the price factor; reducing the LPI gap by 20 percent between the country and the leading country leads to an increase in real GDP by 0.1 percent (catch-up scenario). The aim of this article is to prove that logistics is a significant component of economic changes in the economy, and through its measurement the LPI index to show the close relationship of logistics efficiency with key economic indicators (gross domestic product, exports, imports, foreign direct investment) and economic indices ( global competitiveness, doing business, global innovation index, market potential), which provide our international partners with an assessment of the possibility of doing business in the country, its involvement in international trade and participation in global supply chains. The author shows that logistics plays a significant role in ensuring economic prosperity, openness of the economy, attracting foreign investors and facilitates the participation of the economy cranes in global supply chains and can even act as a catalyst for economic change. The application of the statistical method allowed to correlate the places occupied by LPI countries with the places occupied by these countries in the ratings of major economic indicators and indices (10 ratings in total), to analyze the relationship between these ratings and the impact of LPI on the assessment of position in each of these indicators. The object of the analysis were data from 26 LPI countries (7 countries - the top 10 LPI economies in the world; 10 countries - the most efficient middle-income economies; 9 countries - the most efficient low-income economies).Proved: 1) a strong link between the efficiency of logistics as measured by LPI with the main economic indicators - as exports of goods and services and foreign direct investment, through which logistics affects imports and gross domestic product; 2) close connection of efficiency of logistics according to LPI measurement with economic indices of global competitiveness, a rating of the best countries for business, the global innovation index, ease of doing business and market potential; It has been confirmed that improving the country's position in the LPI ranking will significantly change the country's competitiveness assessment, its innovation index and business opportunities. 
 
Publisher Університет «КРОК»
 
Date 2021-03-02
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/372
10.31732/2663-2209-2021-61-47-57
 
Source Science Notes of KROK University; No. 1 (61) (2021): Scientific Notes of «KROK» University; 47-57
Вчені записки Університету «КРОК»; № 1 (61) (2021): Вчені записки Університету "КРОК"; 47-57
2663-2209
2307-6968
10.31732/2663-2209-2021-61
 
Language ukr
 
Relation http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/372/401
 
Rights http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library