ECONOMIC POLICY RESPONSE TO THE PANDEMIC SITUATION AND ASSESSMENT OF ECONOMIC REGULATION POLICY IN AZERBAIJAN

Scientific Notes of «KROK» University

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title ECONOMIC POLICY RESPONSE TO THE PANDEMIC SITUATION AND ASSESSMENT OF ECONOMIC REGULATION POLICY IN AZERBAIJAN
РЕАКЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ НА СИТУАЦІЮ З ПАНДЕМІЄЮ ТА ОЦІНКА ПОЛІТИКИ ЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В АЗЕРБАЙДЖАНІ
 
Creator Агакішієв, З.
 
Subject глобальна рецесія
фінансова криза
макроекономічна стабільність
оцінка ризиків
грошово-кредитна політика
фіскальна політика
забезпечення ліквідності
оптимальна стратегія
залежності
інтервал надійності
економетричне моделювання
мультирегресійна модель
global recession
financial crisis
macroeconomic stability
risk assessment
monetary policy
fiscal policy
liquidity provision
optimal strategy
dependencies
reliability interval
econometric modelling
multi-regression model
 
Description The global pandemic throughout this period disseminated new approaches and realities that could not be reckoned by trustworthy credit rating agencies specializing in risk computation and organizations specializing in economic anticipating. Azerbaijan Republic as a country integrated into the global world, has coped to prevent the acute negative consequences of the Coronavirus (COVID-19) pandemic by accepting timely legislative enactment to lessen the negative outcomes of sharp fluctuations in energy trades, on the country's formed economy, macroeconomic permanency and stability, employment and developing entrepreneurship. We are witness of a globally extended health crisis unlike any crisis in the last century, spreading over human suffering, and affecting people’s daily lives. We can frankly say this is much more than a noted health crisis. It is economic, human and extended social crisis. Normally, an easing of financing conditions boosts demand by encouraging firms to borrow and invest, and households to bring forward future income and consume more. In turbulent times, monetary policy interventions also eliminate excess risk pricing from the market. The aim of the article is to study the reaction of economic policy to the situation with the pandemic and to assess the policy of economic regulation in Azerbaijan. The point of our research is to determine the extent to which the monetary environment is conducive to the adoption of an optimal strategy, along with the effectiveness of the measures taken in the country. İn first phase, paper touches  general directions of economic regulation in developed and CİS countries, at the same time particularly analyzes the directions of regulation processes in Azerbaijan. In the second phase, we will analyze the establishment of optimal management strategies for the monetary policy system on the basis of econometric modeling in order to fully understand the extent of regulation. Based on the actual indicators of monetary economic indicators, the model will assess whether the role of sustainable decisions in regulation will be successful.
Глобальна пандемія протягом цього періоду поширювала нові підходи та реалії, які не могли розрахувати надійні агенції кредитного рейтингу, що спеціалізуються на розрахунках ризиків, та організації, що спеціалізуються на економічному прогнозуванні. Азербайджанська Республіка, як країна, інтегрована у світовий світ, впоралася з попередженням гострих негативних наслідків пандемії коронавірусу (COVID-19), прийнявши своєчасне законодавче законодавство для зменшення негативних наслідків різких коливань в торгівлі енергією для сформованої економіки країни , макроекономічна сталість і стабільність, зайнятість та розвиток підприємництва. Ми є свідками глобальної кризи охорони здоров’я, на відміну від будь-якої кризи минулого століття, яка поширюється на людські страждання та впливає на повсякденне життя людей. Ми можемо відверто сказати, що це набагато більше, ніж помітна криза здоров'я. Це економічна, людська та тривала соціальна криза. Зазвичай пом’якшення умов фінансування стимулює попит, заохочуючи фірми позичати та інвестувати, а домогосподарства приносити майбутні доходи та споживати більше. У неспокійні часи втручання в грошово-кредитну політику також усуває надмірне ціноутворення ризику з ринку. Метою статті є дослідження реакції економічної політики на ситуацію з пандемією та оцінка політики економічного регулювання в азербайджані. Дослідження полягає у визначенні того, наскільки монетарне середовище сприяє прийняттю оптимальної стратегії, поряд з ефективністю заходів, що вживаються в країні. На першому етапі документ торкається загальних напрямків економічного регулювання в розвинених країнах та країнах CİS, одночасно особливо аналізує напрямки процесів регулювання в Азербайджані. В на другому етапі ми проаналізуємо встановлення оптимальних стратегій управління для системи грошово-кредитної політики на основі економетричного моделювання для повного розуміння обсягу регулювання. На основі фактичних показників грошово-економічних показників модель оцінить, чи буде успішною роль стійких рішень у регулюванні.
 
Publisher Університет «КРОК»
 
Date 2021-03-02
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/370
10.31732/2663-2209-2021-61-29-46
 
Source Science Notes of KROK University; No. 1 (61) (2021): Scientific Notes of «KROK» University; 29-46
Вчені записки Університету «КРОК»; № 1 (61) (2021): Вчені записки Університету "КРОК"; 29-46
2663-2209
2307-6968
10.31732/2663-2209-2021-61
 
Language eng
 
Relation http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/370/400
 
Rights http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library