СОЦІАЛЬНІ ВИТРАТИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНИХ КРАЇН

Scientific Notes of «KROK» University

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title СОЦІАЛЬНІ ВИТРАТИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНИХ КРАЇН
SOCIAL COSTS OF ECONOMIC TRANSFORMATION OF POST-SOCIALIST COUNTRIES
 
Creator Мороз, Є.О.
 
Subject економічна трансформація
соціальні витрати
макроекономічна політика
економічний розвиток
нерівність
economic transformation
social cost
macroeconomic policy
economic development
inequality
 
Description Українська економіка поки що не характеризується таким рівнем розвитку, що відповідав би умовам країн, які входять до Європейського Союзу. Рівень життя населення в Україні й досі залишається на низькому рівні, а темпи економічного зростання поки що виглядають незначним, порівнянно з показниками, що були для неї характерні ще до кризи 2008-2009 рр. Однією з фундаментальних причин такого становища української економіки, окрім війни на сході України, є неефективна державна політика, в основі якої лежать трансформаційні процеси. Акцентовано увагу на соціальних витратах у процесі економічної трансформації постсоціалістичних країн. Зазначено, що розгляду цього питання мусить приділятися увага науковців, а також владних структур. Досліджено зміст економічної трансформації постсоціалістичних країн, зокрема України. Проведено дослідження із використанням методики порівняння особливостей розвитку постсоціалістичних країн. Розглянуто зміст категорій «соціальні витрати» та «трансформація», а також природу соціальних витрат в умовах трансформаційних процесів, що відбувалися у постсоціалістичних країнах. Результати дослідження показали відставання України від більшості постсоціалістичних країн. Наголошено, що аналіз соціальних витрат в умовах економічної трансформації має істотне значення та вирішальну роль в Україні. Метою статті є аналіз соціальних витрат економічної трансформації постсоціалістичних країн. На основі індикаторів економічного зростання та нерівності розглянуті відмінності між Україною та іншими постсоціалістичними країнами. На відміну від інших країн, Україна  знаходиться серед найбільш відсталих постсоціалістичних країн, що характеризується низькими рівнями доходів, а також соціально-економічною напругою. Детально розглянуто природу постсоціалістичної трансформації і соціальних витрат. Зроблено висновки щодо поточного становища соціально-економічної системи України в контексті постсоціалістичної трансформації та рівня соціальних витрат.
The Ukrainian economy is not yet characterized by a level of development that would meet the conditions of the countries that are members of the European Union. The standard of living of the population in Ukraine still remains low, and the rate of economic growth still looks insignificant, compared to the indicators that were characteristic of it before the crisis of 2008-2009. One of the fundamental reasons for this state of the Ukrainian economy, apart from the war in eastern Ukraine, is inefficient state policy, which is based on transformation processes. Attention is paid to social costs in the process of economic transformation of post-socialist countries. It is noted that consideration of this issue should be paid attention to scientists, as well as government agencies. The content of economic transformation of post-socialist countries, in particular Ukraine, is studied. A study was conducted using the method of comparision peculiarities of the development of post-socialist countries. The content of the categories "social costs" and "transformation", as well as the emergence of social costs that took place in post-socialist countries are considered. Кesults of the study showed that Ukraine lags behind most post-socialist countries, which is accompanied by high social costs for the population. It is emphasized that the analysis of social costs in the context of economic transformation is essential and crucial in Ukraine. Based on indicators of economic growth and inequality, the differences between Ukraine and other post-socialist countries are considered. The aim of the article is to analyze the social costs of economic transformation of post-socialist countries. Unlike other countries, Ukraine is among the most backward post-socialist countries, characterized by low income levels and socio-economic tensions. The nature of post-socialist transformation and social costs is considered in detail. Conclusions are made on the current situation of socio-economic system in Ukraine in the context of post-socialist transformation and the level of social spending.
 
Publisher Університет «КРОК»
 
Date 2021-03-02
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/369
10.31732/2663-2209-2021-61-22-28
 
Source Science Notes of KROK University; No. 1 (61) (2021): Scientific Notes of «KROK» University; 22-28
Вчені записки Університету «КРОК»; № 1 (61) (2021): Вчені записки Університету "КРОК"; 22-28
2663-2209
2307-6968
10.31732/2663-2209-2021-61
 
Language ukr
 
Relation http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/369/399
 
Rights http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library